SFS 2018:2120 Lag om ändring i lagen (2018:1208) om ändring i lagen (2018:1165) om ändring i lagen (2018:1143) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2018-2120.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1208) om ändring i lagen

(2018:1165) om ändring i lagen (2018:1143) om ändring i

inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 21 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 24 kap. 5 § inkomstskattelagen
(1999:1229) i stället för lydelsen enligt lagen (2018:1208) om ändring i
lagen (2018:1165) om ändring i lagen (2018:1143) om ändring i den lagen
ska ha följande lydelse.

24 kap.
5 §
I inkomstslaget näringsverksamhet tillämpas bestämmelserna i inkomst-
slaget kapital om

– utnyttjande av företrädesrätt till teckning av vinstandelslån eller kapital-

andelslån i 42 kap. 15 §,

– utdelning av andelar i dotterbolag i 42 kap. 16 §,
– utbetalningar vid minskning av aktiekapital eller reservfond och liknande

förfaranden i 42 kap. 17 §,

– utskiftning från ideella föreningar i 42 kap. 18 §,
– utskiftning och utbetalning från ekonomiska föreningar i 42 kap.

19–21 §§,

– emission i ekonomiska föreningar i 42 kap. 21 a §,
– utdelning från i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och från

utländska juridiska personer med lågbeskattade inkomster i 42 kap. 22 §,

– utdelning och utskiftning från dödsbon efter personer som var begränsat

skattskyldiga vid dödsfallet i 42 kap. 23 §,

– skattetillgodohavanden i 42 kap. 24§,
– spel i 42 kap. 25 §, och
– schablonintäkt i 42 kap. 43 §.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

1 Bet. 2018/19:SkU1, rskr. 2018/19:84.

SFS

2018:2120

Publicerad
den

27 december 2018