SFS 2018:601 Lag om ändring i brottsbalken

SFS2018-601.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsbalken

Utfärdad den 25 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att 4 kap. 1 a och 10 §§ och 6 kap. 12 § ska ha följande lydelse,
dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 4 kap. 1 b §, av följande

lydelse.

4 kap.
1 a §
2 Den som, i annat fall än som avses i 1 §, genom

1. olaga tvång,
2. vilseledande,
3. utnyttjande av någons utsatta belägenhet som allvarligt begränsar

personens alternativ, eller

4. annat sådant otillbörligt medel om det allvarligt begränsar personens

alternativ

rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller tar emot en person i syfte

att han eller hon ska exploateras för sexuella ändamål, avlägsnande av organ,
krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär
nödläge för den utsatte, döms för människohandel till fängelse i lägst två
och högst tio år.

Den som begår en gärning som avses i första stycket mot en person som

inte har fyllt arton år döms för människohandel även om inte något sådant
otillbörligt medel som anges där har använts. Detta gäller även om den som
begår en sådan gärning inte haft uppsåt till men varit oaktsam beträffande
omständigheten att den andra personen inte fyllt arton år.

Är ett brott som avses i första eller andra stycket mindre grovt, döms till

fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

1 b § Den som, i annat fall än som avses i 1 eller 1 a §, genom olaga tvång,
vilseledande eller utnyttjande av någons beroendeställning, skyddslöshet
eller svåra situation exploaterar en person i tvångsarbete, arbete under
uppenbart orimliga villkor eller tiggeri, döms för människoexploatering till
fängelse i högst fyra år.

Den som begår en gärning som avses i första stycket mot en person som

inte har fyllt arton år döms till ansvar även om det inte förekommit något
olaga tvång, vilseledande eller utnyttjande av någons beroendeställning,
skyddslöshet eller svåra situation. Detta gäller även om den som begår en
sådan gärning inte haft uppsåt till men varit oaktsam beträffande
omständigheten att den andra personen inte fyllt arton år.

1 Prop. 2017/18:123, bet. 2017/18:JuU32, rskr. 2017/18:303.

2 Senaste lydelse 2010:371.

SFS

2018:601

Publicerad
den

31 maj 2018

background image

2

SFS

2018:601

Är ett brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms

för grov människoexploatering till fängelse i lägst två och högst tio år. Vid
bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen
avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande
vinning eller inneburit ett särskilt hänsynslöst utnyttjande av annan.

10 §3 För försök, förberedelse eller stämpling till människorov,
människohandel, grov människoexploatering eller olaga frihetsberövande
och för underlåtenhet att avslöja eller förhindra ett sådant brott döms det till
ansvar enligt 23 kap. Detsamma gäller för försök, förberedelse eller
stämpling till människoexploatering, grovt olaga tvång, äktenskapstvång
eller grovt olaga hot och för försök eller förberedelse till dataintrång som
om det fullbordats inte skulle ha varit att anse som ringa, eller grovt
dataintrång.

6 kap.
12 §
4 Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att
en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, döms för
koppleri till fängelse i högst fyra år.

Om en person som med nyttjanderätt har upplåtit en lägenhet får veta att

lägenheten helt eller till väsentlig del används för tillfälliga sexuella
förbindelser mot ersättning och inte gör vad som skäligen kan begäras för
att få upplåtelsen att upphöra, ska han eller hon, om verksamheten fortsätter
eller återupptas i lägenheten, anses ha främjat verksamheten och dömas till
ansvar enligt första stycket.

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms

för grovt koppleri till fängelse i lägst två och högst tio år. Vid bedömande
av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet avsett en
verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning
eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av annan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erland Koch
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2016:508.

4 Senaste lydelse 2005:90.

;