SFS 2018:608 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

SFS2018-608.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skollagen (2010:800)

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)2

dels att nuvarande 2 kap. 8 a § ska betecknas 2 kap. 8 b §,
dels att 2 kap. 1 §, 7 kap. 1, 21 och 22 §§ och 26 kap. 17 § ska ha följande

lydelse,

dels att rubriken närmast före nuvarande 2 kap. 8 a § ska sättas närmast

före 2 kap. 8 b §,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 8 a § och 7 kap. 19 a §,

och närmast före 2 kap. 8 a § och 7 kap. 19 a §, nya rubriker av följande
lydelse.

2 kap.
1 §
3 I detta kapitel finns bestämmelser om

– huvudmän inom skolväsendet (2–8 a §§),
– kommuners resursfördelning (8 b §),
– ledningen av utbildningen (9–12 §§),
– lärare och förskollärare (13–24 §§),
– elevhälsa (25–28 §§),
– studie- och yrkesvägledning (29 och 30 §§),
– registerkontroll av personal (31–33 §§),
– kompetensutveckling (34 §), och
– lokaler och utrustning och tillgång till skolbibliotek (35 och 36 §§).

Skolchef
8 a § Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen
med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvud-
mannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skol-
chef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten.

7 kap.
1 §
4 I detta kapitel finns bestämmelser om

– vilka som omfattas av skolplikt (2 §),
– rätten till utbildning (3 §),
– hur skolplikten fullgörs (4–9 §§),
– när skolplikten inträder (10 §),

1 Prop. 2017/18:182, bet. 2017/18:UbU27, rskr. 2017/18:310.

2 Senaste lydelse av 2 kap. 8 a § 2014:458.

3 Senaste lydelse 2014:458.

4 Senaste lydelse 2017:1115.

SFS

2018:608

Publicerad
de

n 31 maj 2018

background image

2

SFS

2018:608

– tidigare skolstart och undantag från skyldigheten att fullgöra skolplikt i

förskoleklass (11–11 b §§),

– när skolplikten upphör och rätten att därefter slutföra skolgången (12–

16 §§),

– deltagande i utbildning (17–19 a §§), och
– ansvar för att skolplikten fullgörs (20–23 §§).

Utredning om frånvaro
19 a § Om en elev har upprepad eller längre frånvaro från den verksamhet
som avses i 17 § ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig
frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt.
Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnads-
havare samt med elevhälsan.

Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 8 §

är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas.

När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att

frånvaron snarast anmäls till huvudmannen.

21 §5 Hemkommunen ska se till att skolpliktiga barn som inte går i dess
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola på något annat sätt får före-
skriven utbildning.

Hemkommunen ska i frågor som rör skolpliktiga elever som avses i 19 a §

vid behov samordna insatser med samhällsorgan, organisationer eller andra
som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som
följer av 29 kap. 14 § och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

22 §6 Huvudmannen ska se till att eleverna i huvudmannens förskoleklass,
grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång. Huvudmannen för
specialskolan och huvudmannen för sameskolan ska se till att elever i utbild-
ning under deras ledning fullgör sin skolgång.

När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en skolenhet med en annan

huvudman än hemkommunen eller det hos en sådan huvudman har inletts
en utredning om elevens frånvaro enligt 19 a §, ska huvudmannen snarast
lämna uppgift om detta till hemkommunen.

26 kap.
17 §
Statens skolinspektion får när det gäller en verksamhet som bedrivs
av en kommun eller ett landsting besluta att staten på kommunens eller
landstingets bekostnad ska vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma
rättelse, om kommunen eller landstinget

1. inte har följt ett föreläggande enligt 10 §, och
2. missförhållandet är allvarligt.
Har staten haft kostnader för en åtgärd som vidtagits med stöd av denna

paragraf, får denna kostnad kvittas mot belopp som staten annars skulle ha
betalt ut till kommunen eller landstinget.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 8 a § och bestämmelserna i 26 kap.

17 § i den nya lydelsen tillämpas första gången för verksamhet som bedrivs
efter utgången av 2018.

5 Senaste lydelse 2017:1115.

6 Senaste lydelse 2017:1115.

background image

3

SFS

2018:608

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

;