SFS 2018:609 Lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

SFS2018-609.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen

(2010:800)

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 33 § lagen (2010:801) om införande
av skollagen (2010:800) ska ha följande lydelse.

33 §2 I fråga om lärare eller förskollärare som saknar legitimation för att
bedriva undervisning i skolväsendet och som har ingått avtal om anställning
som lärare, förskollärare eller fritidspedagog före den 1 juli 2011 tillämpas
under tiden för anställningen 2 kap. 3 § första och andra styckena eller
2 a kap. 3 § andra stycket i 1985 års skollag i stället för 2 kap. 13, 17 och
18 §§ i den nya skollagen, dock längst till utgången av juni 2015 eller, när
det gäller undervisning i grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan
eller särskild utbildning för vuxna, längst till utgången av juni 2021.

Lärare som saknar legitimation för att besluta om betyg enligt 3 kap. 16 §

i den nya skollagen och som har ingått avtal om anställning som lärare, för-
skollärare eller fritidspedagog före den 1 juli 2011 är under tiden för anställ-
ningen behöriga att besluta om betyg, dock längst till utgången av juni 2015
eller, när det gäller betyg i grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesär-
skolan eller särskild utbildning för vuxna, längst till utgången av juni 2021.

Första stycket gäller inte lärare och förskollärare som avses i 2 kap. 17 §

i den nya skollagen och som före den 1 juli 2011 har ingått avtal om anställ-
ning för att bedriva sådan undervisning som avses i samma paragraf. I fråga
om en lärare som avses i 2 kap. 17 § första stycket 1 eller 2 i den nya skol-
lagen gäller detta dock bara om han eller hon uppfyller de krav som anges
där.

Andra stycket gäller inte lärare som har ingått avtal om anställning utan

tidsbegränsning före den 1 juli 2011 för att bedriva sådan undervisning som
avses i 2 kap. 20 § andra eller tredje stycket i den nya skollagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:182, bet. 2017/18:UbU27, rskr. 2017/18:310.

2 Senaste lydelse 2014:459.

SFS

2018:609

Publicerad
den

31 maj 2018