SFS 2018:619 Lag om ändring i rättegångsbalken

SFS2018-619.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i rättegångsbalken

Utfärdad den 25 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 23 kap. 5 § rättegångsbalken ska ha
följande lydelse.

23 kap.
5 §
2 Ska enligt 21 kap. 3 a eller 3 b § en offentlig försvarare utses för den
misstänkte eller den tidigare tilltalade, ska undersökningsledaren göra
anmälan om det hos rätten. Undersökningsledaren ska också göra anmälan
hos rätten, om målsäganden begär att få ett målsägandebiträde eller om det
annars finns anledning att förordna ett sådant biträde. Avser
förundersökningen brott enligt 6 kap. brottsbalken, ska anmälan om
målsägandebiträde göras omedelbart när förundersökningen har inletts eller
återupptagits, om det inte är uppenbart att målsäganden saknar behov av
sådant biträde.

Om det inte pågår någon förundersökning ska anmälan enligt första

stycket göras av åklagaren.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:177, bet. 2017/18:JuU29, rskr. 2017/18:302.

2 Senaste lydelse 2012:659.

SFS

2018:619

Publicerad
den

1 juni 2018