SFS 2018:694 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

SFS2018-694.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen

(2017:30) ska ha följande lydelse.

8 kap.
1 §
Landstinget ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som är

bosatt inom landstinget. Detsamma gäller i fråga om den som har skyddad

folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och som stadig-

varande vistas inom landstinget. Även i övrigt ska landstinget verka för en

god hälsa hos befolkningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317.

SFS 2018:694

Publicerad

den 8 juni 2018