SFS 2018:700 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

SFS2018-700.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:181) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 12 § i lagen (2001:181) om

behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet2 ska ha

följande lydelse.

2 kap.
12 §
3 Uppgifter och handlingar som avser

1. revision ska gallras tio år efter utgången av det kalenderår då revisionen

avslutades, och

2. fastighetstaxering ska gallras tolv år efter utgången av det taxeringsår

som uppgifterna eller handlingarna kan hänföras till.

Uppgifter och handlingar om godkända upplagshavare, registrerade

varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare

eller godkända skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen

(1994:1564) om alkoholskatt samt lagen (1994:1776) om skatt på energi ska

gallras sju år efter utgången av det kalenderår då aktören avregistrerades.

Uppgifter och handlingar om godkända lagerhållare enligt lagen om

tobaksskatt, lagen om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på

kemikalier i viss elektronik samt lagen (2018:696) om skatt på vissa

nikotinhaltiga produkter ska gallras sju år efter utgången av det kalenderår

då godkännandet som lagerhållare blev återkallat.

Uppgifter och handlingar som avses i 4 a § ska gallras tio år efter

utgången av det kalenderår då de meddelanden som är kopplade till den

administrativa referenskoden enligt 22 b § andra stycket lagen om

tobaksskatt, 21 b § andra stycket lagen om alkoholskatt eller 6 kap. 4 §

andra stycket lagen om skatt på energi eller annan sammanhållande

identifikationsuppgift senast ändrades.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:187. bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.

3 Senaste lydelse 2016:1084.

SFS 2018:700

Publicerad

den 8 juni 2018