SFS 2018:710 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

SFS2018-710.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:HFTWJU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:DZVYFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:DZVYFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:HFTWJU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:DZVYFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:HFTWJU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:HFTWJU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:DZVYFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:PJSCMZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:HFTWJU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:EIFOOV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:21px;line-height:39px;font-family:DZVYFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:HFTWJU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:DZVYFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:CIKCEZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1973:1150) om f�rvaltning av </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>samf�l igheter <br/></b>Utf�rdad den 31 maj 2018 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 25 och 54 �� lagen (1973:1150) om </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rvaltning av samf�lligheter2 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>25 �</b>3 En samf�llighetsf�rening registreras hos den statliga lantm�terimyn-</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">digheten. </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Hos den statliga lantm�terimyndigheten ska det f�ras ett samf�llighetsf�r-</p> <p style="position:absolute;top:488px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eningsregister f�r inf�ring av de uppgifter som enligt denna lag eller n�gon </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">annan f�rfattning ska anm�las f�r registrering eller annars tas in i registret. I </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">registret ska uppgifterna f�ras separat f�r varje l�n. Uppgifter om en sam-</p> <p style="position:absolute;top:549px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�llighetsf�rening ska f�ras i den del av registret som avser det l�n d�r f�r-</p> <p style="position:absolute;top:570px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eningens styrelse enligt stadgarna har sitt s�te. I fr�ga om registrering i sam-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�llighetsf�reningsregistret till�mpas 19 kap. 3 och 4 �� lagen (2018:672) om </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ekonomiska f�reningar. H�nvisningen i 4 � i det kapitlet ska d� g�lla en s�dan </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">klandertalan som avses i 23 � f�rsta stycket och 53 � andra stycket i denna </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lag. Ett beslut om en s�dan �ndring av stadgarna att styrelsens s�te ska flyttas </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fr�n ett l�n till ett annat f�r dock inte registreras, om samf�llighetsf�reningens </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">firma p� grund av 29 � f�rsta stycket andra meningen i denna lag inte f�r f�ras </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">in i den delen av samf�llighetsf�reningsregistret. </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om avgifter i �renden om registrering </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt denna lag. Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">kan vidare med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela n�rmare f�re-</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">skrifter om samf�llighetsf�reningsregistret. </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>54 �</b>4 I fr�ga om skyldigheten f�r en styrelseledamot, en syssloman enligt </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">denna lag, en revisor eller en medlem att ers�tta skada som han eller hon har </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">tillfogat f�reningen, en medlem eller en tredje man, och om talan om s�dan </p> <p style="position:absolute;top:896px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ers�ttning, till�mpas 21 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">En s�dan talan ska pr�vas av mark- och milj�domstolen. </p> <p style="position:absolute;top:959px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft16"> Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306. </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft16">Lagen omtryckt 1987:128. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft16">Senaste lydelse 2008:544. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">4</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft16">Senaste lydelse 2010:999. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2018:710</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">den 8 juni 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2018:710 </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">HEL�NE FRITZON </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft20">Magnus Hermansson </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft20">(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1973:1150) om f�rvaltning av

samf�l igheter
Utf�rdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 25 och 54 �� lagen (1973:1150) om

f�rvaltning av samf�lligheter2 ska ha f�ljande lydelse.

25 �3 En samf�llighetsf�rening registreras hos den statliga lantm�terimyn-

digheten.

Hos den statliga lantm�terimyndigheten ska det f�ras ett samf�llighetsf�r-

eningsregister f�r inf�ring av de uppgifter som enligt denna lag eller n�gon

annan f�rfattning ska anm�las f�r registrering eller annars tas in i registret. I

registret ska uppgifterna f�ras separat f�r varje l�n. Uppgifter om en sam-

f�llighetsf�rening ska f�ras i den del av registret som avser det l�n d�r f�r-

eningens styrelse enligt stadgarna har sitt s�te. I fr�ga om registrering i sam-

f�llighetsf�reningsregistret till�mpas 19 kap. 3 och 4 �� lagen (2018:672) om

ekonomiska f�reningar. H�nvisningen i 4 � i det kapitlet ska d� g�lla en s�dan

klandertalan som avses i 23 � f�rsta stycket och 53 � andra stycket i denna

lag. Ett beslut om en s�dan �ndring av stadgarna att styrelsens s�te ska flyttas

fr�n ett l�n till ett annat f�r dock inte registreras, om samf�llighetsf�reningens

firma p� grund av 29 � f�rsta stycket andra meningen i denna lag inte f�r f�ras

in i den delen av samf�llighetsf�reningsregistret.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om avgifter i �renden om registrering

enligt denna lag. Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer

kan vidare med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela n�rmare f�re-

skrifter om samf�llighetsf�reningsregistret.

54 �4 I fr�ga om skyldigheten f�r en styrelseledamot, en syssloman enligt

denna lag, en revisor eller en medlem att ers�tta skada som han eller hon har

tillfogat f�reningen, en medlem eller en tredje man, och om talan om s�dan

ers�ttning, till�mpas 21 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar.

En s�dan talan ska pr�vas av mark- och milj�domstolen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Lagen omtryckt 1987:128.

3

Senaste lydelse 2008:544.

4

Senaste lydelse 2010:999.

SFS 2018:710

Publicerad

den 8 juni 2018

background image

2

SFS 2018:710

P� regeringens v�gnar

HEL�NE FRITZON

Magnus Hermansson

(Justitiedepartementet)

;