SFS 2018:716 Lag om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

SFS2018-716.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa

bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1991:615) om omregistre-

ring av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar ska ha följande

lydelse.

3 §2 Ett beslut av bostadsföreningen i de frågor som avses i 2 § första

stycket 1�3 och 4 § fattas i den ordning som anges i 6 kap. lagen (2018:672)

om ekonomiska föreningar. Bestämmelserna om viss majoritet i 6 kap. 36 §

andra stycket 2 och 3 i den lagen ska inte gälla sådana beslut och inte heller

när föreningsstämman beslutar i någon annan angelägenhet som rör om-

registreringen. Inte heller ska sådana villkor i stadgarna som går längre än

det som föreskrivs i 35 och 36 §§ i det kapitlet tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Magnus Hermansson

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Senaste lydelse 2016:112.

SFS 2018:716

Publicerad

den 8 juni 2018