SFS 2018:718 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

SFS2018-718.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 a kap. 33 § lagen (1995:1570) om

medlemsbanker ska ha följande lydelse.

1 a kap.
33 §
2 Om ett europakooperativ inte uppfyller skyldigheten i artikel 6 i

SCE-förordningen att ha sitt säte och sitt huvudkontor i samma stat, ska

Bolagsverket genom ett särskilt beslut fastställa att europakooperativet inte

uppfyller den skyldigheten. När beslutet har fått laga kraft, ska verket före-

lägga europakooperativet att inom en viss tid göra rättelse. Då ska 17 kap.

12 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar tillämpas. Föreläggandet

ska innehålla en upplysning om att Bolagsverket kommer att besluta att

europakooperativet ska gå i likvidation om europakooperativet inte gör

rättelse.

Om europakooperativet inte följer föreläggandet, ska Bolagsverket besluta

att europakooperativet ska gå i likvidation. Något beslut om likvidation ska

dock inte meddelas, om likvidationsgrunden har upphört under ärendets hand-

läggning hos verket.

Ett beslut om likvidation enligt andra stycket får inte verkställas förrän

det har fått laga kraft.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Senaste lydelse 2006:608.

SFS 2018:718

Publicerad

den 8 juni 2018