SFS 2018:722 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2018-722.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)2

dels att 24 kap. 14 §, 25 a kap. 10 §, 37 kap. 23 och 26 §§, 39 kap. 16, 21,

21 a, 23 och 24 a §§, 39 b kap. 25 §, 40 kap. 5 §, 42 kap. 15 a och 21 a §§,

43 kap. 5 §, 48 kap. 15 §, 49 a kap. 3 § och 57 kap. 34 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 44 kap. 7 a §, och närmast före

44 kap. 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

24 kap.
14 §
Andelen ska vara en kapitaltillgång och uppfylla någon av följande

förutsättningar:

1. Andelen är inte marknadsnoterad.

2. Det sammanlagda röstetalet för ägarföretagets samtliga andelar i det

ägda företaget motsvarar tio procent eller mer av röstetalet för samtliga

andelar i företaget.

3. Innehavet av andelen betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget

eller av ett företag som med hänsyn till äganderättsförhållanden eller organi-

satoriska förhållanden kan anses stå det nära.

Andelen ska anses vara marknadsnoterad även om marknadsnoteringen

har upphört i anslutning till inledandet av ett förfarande om inlösen, fusion,

fission, likvidation, konkurs eller förenklad avveckling.

En andel i ett privatbostadsföretag anses inte näringsbetingad.

25 a kap.
10 §
3 Skalbolagsbeskattning enligt 9 eller 9 a § ska inte ske om

1. någon andel eller aktiebaserad delägarrätt i det avyttrade företaget är

marknadsnoterad,

2. delägarrätten anses avyttrad på grund av bestämmelserna om likvidation

i 44 kap. 7 § första stycket, förenklad avveckling i 44 kap. 7 a § eller konkurs

i 44 kap. 8 § första stycket 1 eller 2, eller

3. ett svenskt handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk

person som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet upplöses.

�r det avyttrade företaget en utländsk juridisk person, ska skalbolagsbe-

skattning enligt 9 eller 9 a § ske bara om

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Lagen omtryckt 2008:803.

3

Senaste lydelse 2009:1413.

SFS 2018:722

Publicerad

den 8 juni 2018

background image

2

SFS

1. den juridiska personen är skattskyldig här vid tidpunkten för avytt-

ringen eller dess inkomst beskattas hos en delägare som är skattskyldig här

vid denna tidpunkt, eller

2. den juridiska personen, direkt eller genom ett företag i sådan intresse-

gemenskap som avses i 2 § 1, äger eller under de tre senaste åren har ägt en

andel eller aktiebaserad delägarrätt i

�

ett svenskt aktiebolag om andelen eller den aktiebaserade delägarrätten

inte är marknadsnoterad,

�

en svensk ekonomisk förening,

�

en annan utländsk juridisk person som varit skattskyldig här under

någon del av denna tid om denna person motsvarar ett svenskt aktiebolag

och andelen eller den aktiebaserade delägarrätten inte är marknadsnoterad

eller om personen motsvarar en svensk ekonomisk förening, eller

�

ett svenskt handelsbolag.

37 kap.

23 § Bestämmelserna i 21 § gäller inte vid fusion enligt 16 kap. 1 och 3 §§

lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, 7 kap. 1 och 2 §§ sparbanks-

lagen (1987:619), 10 kap. 1 och 2 §§ lagen (1995:1570) om medlemsbanker

eller rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för

europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar).

26 § Bestämmelsen i 24 § gäller inte vid fusion mellan kooperativa före-

ningar enligt 16 kap. 1 och 3 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska förening-

ar, 10 kap. 1 och 2 §§ lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller rådets

förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska

kooperativa föreningar (SCE-föreningar).

39 kap.

16 § Om det inträffar en sådan förändring i ett investmentföretag eller i

ägandet av detta att företaget inte längre kan räknas som investmentföretag

enligt 15 §, ska avskattning ske enligt 17 och 18 §§. Avskattning ska dock

inte ske om företaget upplöses genom likvidation eller förenklad avveckling.

21 §4 Med kooperativ förening avses en ekonomisk förening som är öppen

på det sätt som anges i 4 kap. 1 och 2 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar och som tillämpar lika rösträtt. Om en ekonomisk förening bedri-

ver försäljning till personer som inte uppfyller kraven för inträde i föreningen,

ska föreningen för att anses som öppen ge dem samma rätt til återbäring på

köpta varor som medlemmarna får.

Att en förening med stöd av 1 kap. 8 § lagen om ekonomiska föreningar

har antagit investerande medlemmar ska inte anses innebära att föreningen

inte tillämpar lika rösträtt.

Kooperativa föreningars centralorganisationer anses som öppna även om

de beviljar inträde bara för sådana lokala föreningar som uppfyller central-

organisationens krav på stadgar, skötsel och soliditet och även om bara ett

enda företag inom varje område antas som medlem. När det gäller kravet på

lika rösträtt anses centralorganisationer som kooperativa även om rösträtten

utövas i förhållande till föreningarnas medlemsantal.

4

Senaste lydelse 2016:115.

2018:722

background image

3

SFS

21 a § Med medlemsfrämjande förening avses en kooperativ förening som

uppfyller kraven i 1 kap. 5 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

23 §5 Utdelning som en kooperativ förening lämnar i förhållande till insat-

ser enligt lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, lagen (1995:1570)

om medlemsbanker eller rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli

2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) ska

dras av. I fråga om andra insatser än förlagsinsatser gäller detta dock inte till

den del utdelningen enligt 24 kap. 17 § inte ska tas upp av mottagaren. Om

den del som inte ska tas upp av mottagaren uppgår till högst tio procent av

utdelningen, ska dock hela utdelningen dras av. En medlemsfrämjande före-

ning får bara dra av utdelning om föreningen har ett stort antal medlemmar

och bara till den del föreningen för samma beskattningsår själv tagit emot

utdelning på insatser. En kooperativ hyresrättsförening får inte dra av utdel-

ning om föreningen är ett privatbostadsföretag enligt 2 kap. 17 §.

Om en ekonomisk förening är centralorganisation för kooperativa före-

ningar, ska utdelningen på förlagsinsatser dras av även om centralorganisa-

tionen inte är kooperativ enligt 21 §.

24 a § En kooperativ förening ska dra av en medlemsinsats som har til -

godoförts genom insatsemission enligt lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar eller lagen (1995:1570) om medlemsbanker det beskattningsår då

medlemsinsatsen betalas ut till en medlem som avgår. Detsamma gäller med-

lemsinsatser som har tillgodoförts genom fondemission enligt rådets förord-

ning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska koope-

rativa föreningar (SCE-föreningar).

39 b kap.

25 §6 Avdraget ska återföras till beskattning i sin helhet, om

�

ett godkännande för tonnagebeskattning återkallas enligt 13 a kap. 10 §

skatteförfarandelagen (2011:1244),

�

företaget går i likvidation eller konkurs eller upplöses till följd av ett

beslut om förenklad avveckling.

Avdraget ska återföras det sista beskattningsår då tonnagebeskattning

sker eller, vid återkallelse enligt 13 a kap. 10 § 2�4 skatteförfarandelagen

(2011:1244), det beskattningsår då återkallelsen sker.

40 kap.

5 §7 Ett företag anses i detta kapitel ha bestämmande inflytande över ett

annat företag om detta är ett dotterföretag till det förra enligt

�

1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551),

�

1 kap. 10�14 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,

�

1 kap. 2 § sparbankslagen (1987:619),

�

1 kap. 5 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker, eller

�

1 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220).

En svensk ideell förening anses ha bestämmande inflytande över ett annat

företag om detta är ett dotterföretag till föreningen enligt 1 kap. 4 § årsredo-

visningslagen (1995:1554).

5

Senaste lydelse 2016:115.

6

Senaste lydelse 2016:887.

7

Senaste lydelse 2011:68.

2018:722

background image

4

SFS

Ett utländskt bolag eller en sådan förvärvare som avses i 11 § anses ha

bestämmande inflytande över ett företag om detta skulle ha varit ett dotter-

företag till bolaget eller personen, om bolaget eller personen hade varit ett

svenskt aktiebolag.

42 kap.

15 a §8 Utdelning och kapitalvinst på följande aktier och andelar tas upp

till fem sjättedelar:

�

aktier i svenska aktiebolag,

�

andelar i svenska ekonomiska föreningar som inte är kooperativa, och

�

andelar i utländska juridiska personer, om inkomstbeskattningen av den

utländska juridiska personen är jämförlig med inkomstbeskattningen enligt

denna lag av ett svenskt företag, som inte är en kooperativ förening, med

motsvarande inkomster.

Första stycket tillämpas inte om

�

företaget är marknadsnoterat,

�

företaget har varit marknadsnoterat men marknadsnoteringen har upp-

hört i anslutning till inledandet av ett förfarande om inlösen, fusion, fission,

likvidation, konkurs eller förenklad avveckling,

�

företaget under beskattningsåret eller under något av de fyra föregående

beskattningsåren, direkt eller genom dotterföretag, har ägt aktier med en

röst- eller kapitalandel på tio procent eller mer i ett svenskt marknadsnoterat

aktiebolag eller en marknadsnoterad utländsk juridisk person,

�

företaget är ett privatbostadsföretag,

�

andelarna är kvalificerade, eller

�

en kapitalvinst ska tas upp som överskott av passiv näringsverksamhet

enligt 49 a kap.

Ett företag anses marknadsnoterat om någon andel i företaget är mark-

nadsnoterad.

21 a § Belopp som överförs till medlemsinsatserna vid insatsemission enligt

lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar eller lagen (1995:1570) om med-

lemsbanker ska inte behandlas som utdelning. Detsamma gäl er belopp som

överförs till medlemsinsatserna vid fondemission enligt rådets förordning (EG)

nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa för-

eningar (SCE-föreningar).

43 kap.

5 §9 Med värdeöverföring avses i detta kapitel

1. vinstutdelning,

2. förvärv av egna aktier, dock inte förvärv av sådant slag som anges i

19 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551),

3. minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till

aktieägarna,

4. annan affärshändelse som medför att företagets förmögenhet minskar

och som inte har rent affärsmässig karaktär för företaget, och

5. inlösen av förlagsinsatser av sådant slag som anges i 11 kap. 1 § lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar och utbetalningar av sådant slag som

anges i 14 kap. 1 § samma lag.

8

Senaste lydelse 2013:1106.

9

Senaste lydelse 2013:771.

2018:722

background image

5

SFS

44 kap.

Förenklad avveckling av ekonomisk förening

7 a § En andel i en ekonomisk förening anses avyttrad om föreningen upp-

löses till följd av ett beslut om förenklad avveckling.

48 kap.

15 § För marknadsnoterade delägarrätter får omkostnadsbeloppet bestäm-

mas till 20 procent av ersättningen vid avyttringen sedan utgifter i samband

med denna dragits av. Detta gäller dock inte terminer och optioner och inte

heller sådana teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter och säljrätter

som avses i 13 §.

Första stycket tillämpas även på delägarrätter om de har varit marknads-

noterade men marknadsnoteringen har upphört i anslutning till inledandet

av ett förfarande om inlösen, fusion, fission, likvidation, konkurs eller för-

enklad avveckling.

49 a kap.

3 § Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas inte om

1. någon andel i det företag som andelen hänför sig till är marknadsnote-

rad,

2. andelen anses avyttrad på grund av bestämmelserna om likvidation i

44 kap. 7 § första stycket, förenklad avveckling i 44 kap. 7 a § eller konkurs

i 44 kap. 8 § första stycket 1 eller 2,

3. ett handelsbolag upplöses eller andelen i ett handelsbolag övergår till

en ny ägare på sätt som anges i 50 kap. 2 § andra stycket, eller

4. bestämmelserna i 51 kap. om beskattning i inkomstslaget näringsverk-

samhet vid avyttring av andelar i svenska handelsbolag ska tillämpas.

57 kap.

34 §10 Vinstutdelning som lämnas för senare räkenskapsår än som avses i

33 § ska minska kapitalunderlaget till den del utdelat belopp överstiger

nettovinsten enligt fastställd balansräkning eller, i förekommande fall, fast-

ställd koncernbalansräkning.

Kapitalunderlaget i ett aktiebolag ska minskas med belopp som motsvarar

utbetalningar från bolaget som gjorts i samband med minskning av aktie-

kapitalet eller reservfonden, om utbetalningen skett efter utgången av det

räkenskapsår då underlaget beräknades.

Kapitalunderlaget i en ekonomisk förening ska minskas med belopp som

motsvarar utbetalningar enligt 10 kap. 16 § lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar vid återbetalning av överinsatser eller enligt 10 kap. 17 § samma lag

vid minskning av medlemsinsatsernas storlek. Detta gäller bara om utbetal-

ningen har gjorts efter utgången av det räkenskapsår då underlaget beräknades.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sjöstedt

(Finansdepartementet)

10

Senaste lydelse 2016:115.

2018:722