SFS 2018:724 Lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

SFS2018-724.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2002:93) om koope-

rativ hyresrätt

dels att 2 kap. 2 § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 6 och 7 §§, 2 kap. 1, 3–5, 9, 10, 14, 15, 17, 17 a, 18, 18 b,

20, 22–25, 27 och 28 §§ och 6 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse.

1 kap.
6 §
2 Bestämmelsen i 1 kap. 15 § lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar gäller också i fråga om kooperativa hyresrättsföreningar.

7 §3 I 1 kap. 16 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar finns det

bestämmelser om information med elektroniska hjälpmedel som gäller när

en kooperativ hyresrättsförening skickar kallelser och annan information i

enlighet med den lagen.

2 kap.
1 §
En kooperativ hyresrättsförening ska ha minst tre medlemmar.

Föreningen ska också ha stadgar.

Av 2 kap. 15 och 20 §§ följer att en kooperativ hyresrättsförening också

ska ha en styrelse och minst en revisor.

Bestämmelserna i 2 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

gäller också i fråga om kooperativa hyresrättsföreningar.

3 § För föreningens skyldigheter får endast föreningens tillgångar tas i

anspråk. De fordringar på insatser och avgifter som har förfallit till betalning

ska räknas in i tillgångarna.

4 § Bestämmelserna om stadgar i 3 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar. Dessutom ska

föreningens stadgar ange

1. grunderna för beräkningen av den hyra som kooperativa hyresgäster

ska betala, och

2. grunderna för avsättningen av medel för att säkerställa underhållet av

hus som föreningen äger.

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Senaste lydelse 2008:85.

3

Senaste lydelse 2016:116.

SFS 2018:724

Publicerad

den 8 juni 2018

background image

2

SFS

5 § Bestämmelserna om föreningens medlemmar och medlemsförteck-

ningen i 4 respektive 5 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar, om inte något annat

framgår av denna lag.

9 §4 För återbetalning av medlemsinsatser gäller 10 kap. lagen (2018:672)

om ekonomiska föreningar, med de avvikelser som följer av denna lag.

10 § Trots 10 kap. 11–13 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

har en kooperativ hyresgäst som överlåter den kooperativa hyresrätten enligt

12 kap. 32, 34, 35, 36 eller 37 § jordabalken rätt att få ut sina medlems-

insatser, när förvärvaren har betalat den obligatoriska insatsen.

Bestämmelserna i 12 kap. 65 § jordabalken hindrar inte att den som

överlåter en kooperativ hyresrätt anger som villkor att förvärvaren ska betala

de insatser som denne är skyldig att betala till föreningen.

14 § För åtgärder som föreningen enligt författning är skyldig att vidta får

föreningen inte ta ut andra avgifter än sådana som avses i 3 kap. 2 § första

stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

15 § Bestämmelserna om föreningens ledning i 7 kap. lagen (2018:672)

om ekonomiska föreningar gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar

med följande undantag:

1. Av styrelsens ledamöter ska alltid minst två eller, om styrelsen består

av mindre än fem ledamöter, minst en väljas på en föreningsstämma.

2. Trots 7 kap. 26 § lagen om ekonomiska föreningar får förenings-

stämman besluta om en samlad ersättning till styrelseledamöterna.

17 § Bestämmelserna om föreningsstämma i 6 kap. lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar,

om inte något annat följer av denna lag.

17 a §5 Bestämmelserna om poströstning i 6 kap. 6 § lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar gäller inte för kooperativa hyresrättsföreningar.

18 §6 I fråga om beslut att ändra föreningens stadgar gäller 18 a och

18 b §§ i stället för 6 kap. 35 och 36 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar.

18 b §7 I följande fall är ett beslut om ändring av stadgarna giltigt endast

om minst tre fjärdedelar av de röstande på den senare stämman enligt 18 a §

har röstat för det, nämligen om

1. beslutet avser ändring av en sådan bestämmelse i föreningens stadgar

som avses i 4 § 1,

2. beslutet innebär att en medlems skyldighet att delta med insatser eller

betala avgifter till föreningen ökas, eller

3. beslutet innebär att en medlems rätt till årsvinst inskränks.

I följande fall är ett beslut om ändring av stadgarna giltigt endast om

samtliga röstande på den senare stämman enligt 18 a § har röstat för det,

nämligen om beslutet innebär att

4

Senaste lydelse 2016:116.

5

Senaste lydelse 2016:116.

6

Senaste lydelse 2016:116.

7

Senaste lydelse 2016:116.

2018:724

background image

3

SFS

1. en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning

inskränks,

2. en medlems rätt att få ut ett belopp enligt 10 kap. lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar inskränks och denna ändring ska gälla även för dem

som var medlemmar i föreningen när frågan avgjordes, eller

3. en medlems rätt att gå ur föreningen försvåras och denna ändring ska

gälla även för dem som var medlemmar i föreningen när frågan avgjordes.

20 §8 Bestämmelserna om revision och särskild granskning i 8 respektive

9 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller också för koope-

rativa hyresrättsföreningar.

22 §9 Om vinstutdelning har beslutats och verkställts i strid med 21 § eller

föreningens stadgar, gäller bestämmelserna om återbäringsskyldighet och

bristtäckningsansvar i 12 kap. 7 och 8 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar.

Bestämmelserna om vissa gåvor i 12 kap. 6 § lagen om ekonomiska för-

eningar gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar.

23 §10 Bestämmelserna om likvidation och upplösning i 17 och 18 kap.

lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller också för kooperativa

hyresrättsföreningar. I stället för 17 kap. 2 och 10 §§ i den lagen gäller dock

23 a § i denna lag.

23 a §11 Ett beslut om likvidation är giltigt om samtliga röstberättigade i

föreningen har röstat för det. Beslutet är även giltigt om det har fattats på två

på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de

röstande på den senare stämman har röstat för beslutet. I stadgarna får det

tas in längre gående villkor. Beslutet om likvidation gäller omedelbart eller

från och med den senare dag som föreningsstämman bestämmer.

När det finns grund för tvångslikvidation enligt 17 kap. 11 eller 16 § lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar, är dock ett beslut om likvidation

alltid giltigt om mer än hälften av de röstande har röstat för det. Vid lika

röstetal har ordföranden utslagsröst. Ett beslut om likvidation enligt detta

stycke gäller omedelbart.

24 §12 Bestämmelserna om fusion i 16 kap. 1–26 §§ lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar.

Ett beslut av föreningsstämman om godkännande av fusionsplanen är

dock giltigt endast om nio tiondelar av de röstberättigade i föreningen har

röstat för det eller om det har fattats på två på varandra följande förenings-

stämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman

har röstat för beslutet. I stadgarna får det tas in längre gående villkor.

25 §13 En förenings firma ska innehålla orden kooperativ hyresrättsför-

ening.

I firman får inte ordet bolag eller något annat ord som betecknar ett bo-

lagsförhållande finnas med på ett sätt som kan leda till missförståndet att det

är ett bolag som innehar firman.

8

Senaste lydelse 2006:876.

9

Senaste lydelse 2016:116.

10

Senaste lydelse 2016:116. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

11

Senaste lydelse 2016:116.

12

Senaste lydelse 2016:116.

13

Senaste lydelse 2004:246.

2018:724

background image

4

SFS

Firman ska tydligt skilja sig från andra föreningsfirmor i samma län som

är registrerade hos Bolagsverket och som är bestående. För registrering av

föreningens firma gäller i övrigt bestämmelserna i firmalagen (1974:156).

27 § Bestämmelserna om firmateckning i 20 kap. 4 § lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar.

28 §14 Bestämmelserna om registrering och överklagande i 19 respektive

23 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller också för koope-

rativa hyresrättsföreningar.

Ett beslut om en ändring av stadgarna så att styrelsens säte ska flyttas från

ett län till ett annat får inte registreras, om den kooperativa hyresrätts-

föreningens firma på grund av 25 § tredje stycket inte får föras in i Bolags-

verkets register.

6 kap.

1 § Bestämmelserna om skadestånd i 21 kap. lagen (2018:672) om eko-

nomiska föreningar gäller också i fråga om kooperativa hyresrättsför-

eningar.

2 §15 Det som sägs i 22 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

gäller också i fråga om kooperativa hyresrättsföreningar.

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. tar emot förskott i strid med 2 kap. 12 §, eller

2. använder firma i strid med 2 kap. 26 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRTIZON

Magnus Hermansson

(Justitiedepartementet)

14

Senaste lydelse 2004:246.

15

Senaste lydelse 2016:116.

2018:724