SFS 2018:730 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

SFS2018-730.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 6 § lagen (2010:751) om betal-

tjänster ska ha följande lydelse.

8 kap.
6 §
En revisor eller en särskild granskare ska omedelbart rapportera till

Finansinspektionen om han eller hon vid fullgörandet av sitt uppdrag i ett

betalningsinstitut får kännedom om förhållanden som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av någon författning som reglerar

institutets verksamhet,

2. kan påverka institutets fortsatta drift negativt, eller

3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultat-

räkningen fastställs eller till anmärkning enligt 9 kap. 33 eller 34 § aktie-

bolagslagen (2005:551) eller 8 kap. 36 eller 37 § lagen (2018:672) om eko-

nomiska föreningar.

Revisorn och granskaren har en motsvarande rapporteringsskyldighet om

han eller hon får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid

fullgörande av uppdrag i betalningsinstitutets moderföretag eller dotter-

företag eller i ett företag som har en likartad förbindelse med betalnings-

institutet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

SFS 2018:730

Publicerad

den 8 juni 2018