SFS 2018:732 Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

SFS2018-732.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2011:755) om elektro-

niska pengar

dels att 5 kap. 6 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 10 a §, och närmast före

3 kap. 10 a § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.
Utbetalning i ett institut för elektroniska pengar som är en ekonomisk

förening
10 a §
I ett institut för elektroniska pengar som är en ekonomisk förening

får en utbetalning enligt 10 kap. 11 eller 16 § eller 13 kap. 2 § lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar genomföras bara om det kan göras

med hänsyn till denna lag.

5 kap.
6 §
En revisor eller en särskild granskare ska omedelbart rapportera till

Finansinspektionen om han eller hon vid fullgörandet av sitt uppdrag i ett

institut för elektroniska pengar får kännedom om förhållanden som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av någon författning som reglerar

institutets verksamhet,

2. kan påverka institutets fortsatta drift negativt, eller

3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultat-

räkningen fastställs eller till anmärkning enligt 9 kap. 33 eller 34 § aktie-

bolagslagen (2005:551) eller 8 kap. 36 eller 37 § lagen (2018:672) om eko-

nomiska föreningar.

Revisorn och granskaren har en motsvarande rapporteringsskyldighet om

han eller hon får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid

fullgörande av uppdrag i institutets moderföretag eller dotterföretag eller i

ett företag som har en likartad förbindelse med institutet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

SFS 2018:732

Publicerad

den 8 juni 2018

;