SFS 2018:734 Lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

SFS2018-734.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 24 kap. 3 § och 27 kap. 20 § lagen

(2015:1016) om resolution ska ha följande lydelse.

24 kap.
3 §
Bestämmelser om förfarandet vid likvidation av ett företag som om-

fattas av denna lag finns i

�

6 kap. 1 a och 2 b §§ sparbankslagen (1987:619),

�

9 kap. 1 a och 4 b §§ lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

�

10 kap. 31 § tredje stycket lagen (2004:297) om bank- och finansie-

ringsrörelse,

�

25 kap. 4 a och 10 a §§ aktiebolagslagen (2005:551), och

�

17 kap. 46 och 47 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

27 kap.
20 §
Den som är avgiftsskyldig ska lämna de uppgifter till Riksgälds-

kontoret som myndigheten behöver för att fastställa den avgiftsskyldiges

avgift. Uppgifter om avgiftsunderlaget ska ha granskats av en revisor som

utsetts i enlighet med 4 a kap. 1 § sparbankslagen (1987:619), 7 a kap. 1 §

lagen (1995:1570) om medlemsbanker, 9 kap. 8 § aktiebolagslagen

(2005:551) eller 8 kap. 8 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

SFS 2018:734

Publicerad

den 8 juni 2018