SFS 2018:736 Lag om ändring i lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt

SFS2018-736.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av

upphovsrätt
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 6 § lagen (2016:977) om

kollektiv förvaltning av upphovsrätt ska ha följande lydelse.

5 kap.
6 §
Stämman får besluta att det organ som avses i 6 kap. 3 § ska besluta i

frågor som anges i 5 § andra stycket 2–5.

Första stycket gäller inte beslut om godkännande av en fusionsplan enligt

aktiebolagslagen (2005:551) eller lagen (2018:672) om ekonomiska för-

eningar eller om lån som avses i 16 kap. 7 § aktiebolagslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Amina Lundqvist

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

SFS 2018:736

Publicerad

den 8 juni 2018