SFS 2018:746 Lag om ändring i patientskadelagen (1996:799)

SFS2018-746.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i patientskadelagen (1996:799)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § patientskadelagen (1996:799) ska

ha följande lydelse.

5 §2 I denna lag avses med

hälso- och sjukvård: sådan verksamhet som omfattas av hälso- och sjuk-

vårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125), lagen (2001:499) om om-

skärelse av pojkar eller lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utred-

ningar, annan liknande medicinsk verksamhet samt verksamhet inom detalj-

handeln med läkemedel, allt under förutsättning att det är fråga om verksam-

het som utövas av personal som omfattas av 1 kap. patientsäkerhetslagen

(2010:659),

vårdgivare: statlig myndighet, landsting eller kommun i fråga om sådan

hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har an-

svar för (offentlig verksamhet) samt enskild som bedriver hälso- och sjuk-

vård (privat vårdgivare).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Den nya bestämmelsen ska tillämpas på försäkringsmedicinska utred-

ningar som Försäkringskassan begär från och med ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2017/18:224, bet. 2017/18:SfU22, rskr. 2017/18:350.

2

Senaste lydelse 2017:43.

SFS 2018:746

Publicerad

den 13 juni 2018