SFS 2018:750 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

SFS2018-750.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i skolförordningen (2011:185)
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver i fråga om skolförordningen (2011:185)

dels att 3 kap. 4 § och bilaga 2�4 ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 8 kap. 2 och 3 §§, och närmast

före 8 kap. 2 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.
4 §
Elevernas skolarbete ska förläggas måndag�fredag och vara så jämnt

fördelat över dessa dagar som möjligt. Skolarbetet ska även förläggas så att

eleverna så långt som möjligt får sammanhållna skoldagar.

Antalet skoldagar i veckan får begränsas till fyra för en grupp elever i

årskurs 1 eller 2, om det finns särskilda skäl.

8 kap.
Nationella kartläggningsmaterial
2 §
Nationella kartläggningsmaterial ska användas för att kartlägga

elevernas språkliga medvetenhet och matematiska tänkande.

3 § Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om nationella kart-

läggningsmaterial och användningen av dessa.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018 i fråga om 3 kap. 4 §,

den 2 juli 2018 i fråga om bilaga 2�4 och i övrigt den 1 juli 2019.

2. För elever som höstterminen 2018 påbörjar årskurs 7 eller en högre

årskurs gäller bilagorna 2 och 3 i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

SFS 2018:750

Publicerad

den 13 juni 2018

background image

SFS

2

Bilaga 21

Timplaner för grundsärskolan


Timplan för elever som läser ämnen
�mnen

Undervisningstid i timmar

Låg-

stadiet

Mellan-

stadiet

Låg- och

mellanstadiet

Högstadiet Totalt

Bild

60

75

90

225

Hem- och konsument-

kunskap

230

295

525

Idrott och hälsa

245

245

260

750

Musik

120

125

150

395

Slöjd

175

260

295

730

Svenska eller svenska

som andraspråk

450

450

400 1 300

Engelska

35

55

90

180

Matematik

400

400

310 1 110

Naturorienterande

ämnen

145

190

260

595

Samhällsorienterande

ämnen

185

220

290

695

Teknik

45

60

85

190

Elevens val

195

Totalt garanterat

antal timmar

1 860

2 080

230

2 525 6 890

Därav skolans val

1 800

Timplan för elever som läser ämnesområden (träningsskolan)
�mnesområden

Undervisningstid i timmar

Lågstadiet Mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Estetisk verksamhet

315

340

340

995

Kommunikation

315

340

340

995

Motorik

315

340

340

995

Vardagsaktiviteter

315

340

340

995

Verklighets-

uppfattning

315

340

340

995

Elevens val

190

Fördelningsbar

undervisningstid

300

600

600 1 500

Totalt garanterat

antal timmar

1 875

2 300

2 300 6 665

1

Bilagan fick sin nuvarande beteckning genom 2017:1236.

2018:750

background image

SFS

3

Bestämmelser om anpassad studiegång finns i 3 kap. 12 § skollagen (2010:800).

Anpassad studiegång kan innebära avvikelser från timplanerna.

2018:750

background image

SFS

4

Bilaga 32

Timplan för specialskolan


�mnen

Undervisningstid i timmar

Låg-

stadiet

Mellan-

stadiet

Låg- och

mellanstadiet

Högstadiet Totalt

Bild

70

90

90

250

Hem- och konsument-

kunskap

50

80

130

Idrott och hälsa

190

160

190

540

Rörelse och drama

90

80

75

245

Slöjd

85

140

125

350

Teckenspråk

320

205

200

725

Svenska eller svenska

som andraspråk

780

500

280 1 560

Engelska

95

220

200

515

Matematik

560

410

295 1 265

Samhällsorienterande

ämnen

319

300

321

940

Geografi

60

70

Historia

60

70

Religionskunskap

60

70

Samhällskunskap

60

70

Naturorienterande

ämnen

227

189

234

650

Biologi

55

65

Fysik

55

65

Kemi

55

65

Teknik

52

65

83

200

Språkval

48

272

320

Elevens val

380

Totalt garanterat

antal timmar

2 788

2 407

50

2 445 8 070

Därav skolans val

600

2

Bilagan fick sin nuvarande beteckning genom 2017:1236.

2018:750

background image

SFS

5

När det gäller de samhällsorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garan-

terade en minsta undervisningstid om 60 timmar i respektive ämne. Resterande

60 timmar får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i mellanstadiet. I högstadiet

är eleverna i de samhällsorienterande ämnena garanterade en minsta undervis-

ningstid om 70 timmar i respektive ämne. Resterande 41 timmar får fördelas fritt

mellan de fyra ämnena i högstadiet.

När det gäller de naturorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garan-

terade en minsta undervisningstid om 55 timmar i respektive ämne. Resterande

24 timmar får fördelas fritt mellan de tre ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är

eleverna i de naturorienterande ämnena garanterade en minsta undervisningstid

om 65 timmar i respektive ämne. Resterande 39 timmar får fördelas fritt mellan

de tre ämnena i högstadiet.

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen per stadium för ett ämne eller en

ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska eller

svenska som andraspråk, engelska, matematik, språkval och elevens val får dock

inte minskas.

Bestämmelser om anpassad studiegång finns i 3 kap. 12 § skollagen (2010:800).

Anpassad studiegång kan innebära avvikelser från timplanen.

2018:750

background image

SFS

6

Bilaga 43

Timplan för sameskolan


�mnen

Undervisningstid i timmar

Lågstadiet Mellanstadiet Låg- och

mellanstadiet

Totalt

Bild

60

80

140

Hem- och konsument-

kunskap

40

40

Idrott och hälsa

150

160

310

Musik

60

60

120

Slöjd

50

130

180

Svenska eller svenska

som andraspråk

400

510

910

Engelska

60

220

280

Matematik

420

410

830

Samhällsorienterande

ämnen

110

260

370

Geografi

60

Historia

60

Religionskunskap

60

Samhällskunskap

60

Naturorienterande

ämnen

110

190

300

Biologi

55

Fysik

55

Kemi

55

Samiska

400

400

800

Språkval

48

48

Teknik

40

45

85

Elevens val

60

Totalt garanterat

antal timmar

1 860

2 513

40 4 473

Därav skolans val

210

När det gäller de naturorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garan-

terade en minsta undervisningstid om 55 timmar i respektive ämne. Resterande

25 timmar får fördelas fritt mellan de tre ämnena i mellanstadiet.

När det gäller samhällsorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garan-

terade en minsta undervisningstid om 60 timmar i respektive ämne. Resterande

20 timmar får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i mellanstadiet.

3

Bilagan fick sin nuvarande beteckning genom 2017:1236.

2018:750

background image

SFS

7

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen per stadium för ett ämne eller en

ämnesgrupp minskas med högst 15 procent. Antalet timmar för svenska eller

svenska som andraspråk, engelska, matematik, samiska och elevens val får dock

inte minskas.

Bestämmelser om anpassad studiegång finns i 3 kap. 12 § skollagen (2010:800).

Anpassad studiegång kan innebära avvikelser från timplanen.

2018:750