SFS 2018:778 Lag om ändring i jordabalken

SFS2018-778.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i jordabalken
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 kap. 22, 26 b och 26 d §§ jorda-

balken2 ska ha följande lydelse.

19 kap.
22 §
3 Om fastighetsregistrets inskrivningsdel innehåller någon uppenbar

oriktighet som beror på inskrivningsmyndighetens eller någon annans skriv-

fel, på något liknande förbiseende eller på ett tekniskt fel, ska inskrivnings-

myndigheten rätta uppgiften. I fråga om personuppgifter gäller detta i stället

för rätten till rättelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer

med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av

sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän data-

skyddsförordning).

Om åtgärden kan bli till skada för en ägare eller en innehavare av en pant-

rätt eller en innehavare av en rättighet för vilken inskrivning är beviljad eller

sökt, ska det inbördes företrädet mel an de berörda förvärven bestämmas efter

vad som är skäligt.

I fall som avses i första stycket tillämpas inte 36 § förvaltningslagen

(2017:900).

26 b §4 Vid handläggningen av inskrivningsärenden hos inskrivnings-

myndigheten tillämpas inte bestämmelsen i 22 § andra stycket förvaltnings-

lagen (2017:900) om hur ankomstdagen för handlingar bestäms.

Om inskrivningsmyndigheten har begärt men inte fått en sådan bekräftelse

som avses i 21 § förvaltningslagen av en handling, får myndigheten bortse

från handlingen.

26 d §5 Vid handläggningen av inskrivningsärenden hos inskrivnings-

myndigheten tillämpas inte bestämmelserna i 37–39 §§ förvaltningslagen

(2017:900) om ändring av beslut.

I 37 a och 37 b §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivnings-

myndigheter finns bestämmelser om att inskrivningsmyndigheten ska om-

pröva beslut om stämpelskatt i vissa fall.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Balken omtryckt 1971:1209.

3

Senaste lydelse 2018:270.

4

Senaste lydelse 2008:153.

5

Senaste lydelse 2008:153.

SFS 2018:778

Publicerad

den 15 juni 2018

background image

2

SFS 2018:778

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Magnus Hermansson

(Justitiedepartementet)