SFS 2018:783 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

SFS2018-783.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 kap. 10 § fastighetsbildnings-

lagen (1970:988)2 ska ha följande lydelse.

15 kap.
10 §
3 Om lantmäterimyndigheten finner att en uppgift om fastighetsbild-

ning, fastighetsbestämning eller särskild gränsutmärkning inte kan föras in i

fastighetsregistrets allmänna del på grund av fel eller oklarhet i förrättningen

och rättelse inte kan göras på det sätt som anges i 36 § förvaltningslagen

(2017:900), får myndigheten ansöka om rättelse hos mark- och miljödom-

stolen. Detsamma gäller om myndigheten finner att registrering i enlighet

med förrättningen skulle äventyra fastighetsredovisningens tillförlitlighet

eller på annat sätt leda till rättsosäkerhet.

I fråga om ansökan om rättelse enligt denna paragraf tillämpas bestäm-

melserna i 16 kap. Rät en att ansöka om rät else är inte begränsad till viss tid.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Magnus Hermansson

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Lagen omtryckt 1992:1212.

3

Senaste lydelse 2010:995.

SFS 2018:783

Publicerad

den 15 juni 2018