SFS 2018:789 Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

SFS2018-789.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20 kap. 2 a § fastighetstaxerings-

lagen (1979:1152) ska ha följande lydelse.

20 kap.
2 a §
2 Grundläggande beslut om taxering av en fastighet får fattas genom

automatiserad behandling om en klargörande motivering för beslutet får

utelämnas enligt 32 § första stycket förvaltningslagen (2017:900).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sjöstedt

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 1999:630.

SFS 2018:789

Publicerad

den 15 juni 2018