SFS 2018:791 Lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

SFS2018-791.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid

inskrivningsmyndigheter
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 37 a och 37 b §§ lagen (1984:404)

om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter ska ha följande lydelse.

37 a §2 Ett beslut av en inskrivningsmyndighet som innefattar prövning av

en fråga om fastställande av skatt, efterbeskattning eller återvinning ska

ändras av myndigheten, om beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya

omständigheter eller av någon annan anledning och beslutet kan ändras

snabbt och enkelt. Ett beslut får ändras till nackdel för en enskild part endast

om parten medger det.

Skyldigheten att ändra beslutet gäller även om beslutet överklagas.

Skyldigheten gäller dock inte om inskrivningsmyndigheten redan har

överlämnat handlingarna till högre instans.

37 b §3 Om en inskrivningsmyndighet ändrar ett beslut som har

överklagats, ska den även överlämna det nya beslutet till överinstansen, om

inte överklagandet ska avvisas enligt 45 § förvaltningslagen (2017:900).

�verklagandet ska anses omfatta det nya beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sjöstedt

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 2005:153.

3

Senaste lydelse 2008:160.

SFS 2018:791

Publicerad

den 15 juni 2018