SFS 2018:792 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

SFS2018-792.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i konkurslagen (1987:672)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 26 § konkurslagen (1987:672)

ska ha följande lydelse.

7 kap.
26 §
I fråga om jäv mot en tjänsteman vid tillsynsmyndigheten gäller

utöver vad som följer av 16 § förvaltningslagen (2017:900) att den som i

allmänt mål har tagit befattning med indrivning av en fordran som görs

gällande i konkursen inte får fullgöra någon tillsynsuppgift i konkursen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Danijela Pavic

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:792

Publicerad

den 15 juni 2018