SFS 2018:793 Lag om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud

SFS2018-793.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 § lagen (1988:688) om kontakt-

förbud2 ska ha följande lydelse.

13 §3 Vid åklagarens handläggning av ärenden om kontaktförbud till-

lämpas i övrigt 5�9, 13�15 §§, 23 § första och tredje styckena, 24, 27, 31 §§,

32 § första stycket, andra stycket 2 och 3 och tredje stycket och 36 § för-

valtningslagen (2017:900).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Eva Marie Hellstrand

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 2011:487.

3

Senaste lydelse 2011:487.

SFS 2018:793

Publicerad

den 15 juni 2018