SFS 2018:797 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

SFS2018-797.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiel a

instrument
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 1 § lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument2 ska ha följande lydelse.

8 kap.
1 §
3 Finansinspektionens beslut enligt 6 kap. 3 h § får inte överklagas.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till

allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linnéa Klefbäck

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Lagen omtryckt 1992:558.

3

Senaste lydelse 2015:958.

SFS 2018:797

Publicerad

den 15 juni 2018