SFS 2018:798 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

SFS2018-798.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk

tvångsvård
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 och 30 §§ lagen (1991:1128) om

psykiatrisk tvångsvård2 ska ha följande lydelse.

5 § Vårdintyget får utfärdas endast i omedelbar anslutning till

undersökningen. Det ska, utöver ett uttalande enligt 4 § om förutsätt-

ningarna för tvångsvård av patienten, innehålla en redogörelse för den

psykiska störningen och de omständigheter i övrigt som ger upphov till

vårdbehovet.

Vid utfärdande av vårdintyg tillämpas bestämmelserna om jäv i 16–18 §§

förvaltningslagen (2017:900) även i fråga om läkare som utövar yrket

enskilt.

Den läkare som har utfärdat vårdintyget ska se till att det snarast kommer

till den sjukvårdsinrättning där frågan om intagning för tvångsvård ska

prövas.

30 §3 Chefsöverläkaren ska se till att en patient som vårdas enligt denna

lag, så snart patientens tillstånd tillåter, genom en individuellt anpassad

information upplyses om sin rätt att få en stödperson.

När patienten begär det, ska en stödperson utses. En stödperson kan utses

också i annat fall, om patienten inte motsätter sig det.

Stödpersonen ska bistå patienten i personliga frågor så länge denne ges

tvångsvård enligt denna lag och, om patienten och stödpersonen samtycker

till det, även under fyra veckor efter det att tvångsvården har upphört.

Stödpersonen har rätt att besöka patienten på vårdinrättningen. Stöd-

personen får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon under

uppdraget har fått veta om patientens hälsotillstånd eller personliga för-

hållanden i övrigt.

Stödpersonen utses av en patientnämnd enligt lagen (2017:372) om stöd

vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

Vid en nämnds handläggning av ärenden om stödpersoner tillämpas,

utöver vad som i övrigt föreskrivs, följande bestämmelser i förvaltnings-

lagen (2017:900):

10 § om partsinsyn,

11 § om åtgärder om handläggningen försenas,

23 § första och tredje styckena om utredningsansvaret,

24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Lagen omtryckt 2008:415.

3

Senaste lydelse 2017:373.

SFS 2018:798

Publicerad

den 15 juni 2018

background image

2

SFS 2018:798

25 § om kommunikation,

27 § om dokumentation av uppgifter,

31 § om dokumentation av beslut,

32 § om motivering av beslut,

33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett över-

klagande går till, och

36–39 §§ om rättelse och ändring av beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)