SFS 2018:824 Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

SFS2018-824.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 1 § vägtrafikskattelagen

(2006:227) ska ha följande lydelse.

4 kap.
1 §
2 Vägtrafikskatt beslutas av Transportstyrelsen genom automatiserad

behandling med stöd av uppgifter i vägtrafikregistret.

Om skatt som har beslutats enligt första stycket har blivit uppenbart

oriktig på grund av misstag vid den automatiserade behandlingen, ska

Transportstyrelsen rätta beslutet.

Bestämmelserna i 36–39 §§ förvaltningslagen (2017:900) om rättelse och

ändring av beslut tillämpas inte i fråga om Transportstyrelsens beslut enligt

första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Marc Gren

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 2008:1384.

SFS 2018:824

Publicerad

den 15 juni 2018