SFS 2019:1141 Lag om ändring i lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal

SFS2019-1141.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2003:758) om skatteavtal mellan

Sverige och Portugal

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § och bilagan till lagen (2003:758) om
skatteavtal mellan Sverige och Portugal ska ha följande lydelse.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt
beträffande skatter på inkomst som Sverige och Portugal undertecknade den 29 augusti
2002, i den lydelse som detta har genom det protokoll om ändring som undertecknades
den 16 maj 2019, ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska,
portugisiska och engelska. Den svenska och den engelska texten framgår av bilagan till
denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
2. Lagen tillämpas första gången i fråga om
a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer

närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,

b) andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den

1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och

c) informationsutbyte enligt artikel 25 i avtalet, på begäran som framställs den dag

då lagen träder i kraft eller senare oavsett till vilket år beskattningsanspråket är att
hänföra.

3. När det gäller sådana inkomster som avses i artikel 18 punkt 2 i avtalet och som

är föremål för beskattning i den stat där den person som uppbär inkomsten har hemvist
enligt artikel 4 i avtalet, tillämpas lagen första gången i fråga om

a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari 2023 eller

senare,

b) andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den

1 januari 2023 eller senare.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:5, bet. 2019/20:SkU6, rskr. 2019/20:33.

SFS

2019:1141

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

Bilaga2

Avtal

mellan

Konungariket

Sverige och Portugisiska Repu-
bliken för undvikande av dubbel-
beskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter på
inkomst

Convention between the Kingdom
of Sweden and the Portuguese
Republic for the avoidance of
double taxation and the pre-
vention of fiscal evasion with
respect to taxes on income

Konungariket Sverige och Portu-

gisiska Republiken, som önskar ingå
ett avtal för undvikande av dubbel-
beskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter på
inkomst, utan att skapa förutsätt-
ningar för icke-beskattning eller
minskad skatt genom skatteflykt
eller skatteundandragande (däri in-
begripet genom s.k. treaty-shopping,
som syftar till att personer med
hemvist i en stat som inte är part till
detta avtal indirekt ska få förmåner
enligt detta avtal),

The Kingdom of Sweden and the

Portuguese Republic, desiring to
conclude a Convention for the
avoidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with
respect to taxes on income, without
creating opportunities for non-
taxation or reduced taxation through
tax evasion or avoidance (including
through treaty-shopping arrange-
ments aimed at obtaining reliefs
provided in this Convention for the
indirect benefit of residents of third
States),

har kommit överens om följande:3

have agreed as follows:

KAPITEL I

CHAPTER I

AVTALETS
TILLÄMPNINGSOMRÅDE

SCOPE OF THE CONVENTION

Artikel 1

Article 1

Personer på vilka avtalet tillämpas Persons

covered

Detta avtal tillämpas på personer

som har hemvist i en avtalsslutande
stat eller i båda avtalsslutande
staterna.

This Convention shall apply to

persons who are residents of one or
both of the Contracting States.

Artikel 2

Article 2

Skatter som omfattas av avtalet

Taxes covered

1. Detta avtal tillämpas på skatter

på inkomst som påförs för en
avtalsslutande stats, dess politiska
eller administrativa underavdelning-
ars eller lokala myndigheters räk-

1. This Convention shall apply to

taxes on income imposed on behalf
of a Contracting State or of its
political or administrative subdivi-
sions or local authorities, irrespec-

2 Ändringen innebär bl.a. att den svenska texten anges i vänsterspalten och den engelska texten i

högerspalten.

3 Avtalets ingress har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 16 maj 2019.

2019:1141

background image

3

SFS

ning oberoende av det sätt på vilket
skatterna tas ut.

tive of the manner in which they are
levied.

2. Med skatter på inkomst förstås

alla skatter som tas ut på inkomst i
dess helhet eller på delar av inkomst,
däri inbegripet skatter på vinst på
grund av överlåtelse av lös eller fast
egendom, samt skatter på värde-
stegring.

2. There shall be regarded as taxes

on income all taxes imposed on total
income or on elements of income,
including taxes on gains from the
alienation of movable or immovable
property as well as taxes on capital
appreciation.

3. De för närvarande utgående

skatter på vilka detta avtal tillämpas
är:

3. The existing taxes to which the

Convention shall apply are:

a)4 i Portugal:

a) in the case of Portugal:

1. skatten på fysiska personers

inkomst

(Imposto

sobre

o

Rendimento das Pessoas Singulares
– IRS),

(i) The personal income tax

(Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Singulares – IRS);

2. skatten på bolags inkomster

(Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Coletivas – IRC),

(ii) The corporate income tax

(Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Coletivas – IRC);

3. tilläggsskatten på skatten på

bolags inkomster (derramas),

(iii) The surtaxes on corporate

income tax (derramas);

(i det följande benämnda ”portu-

gisisk skatt”);

(hereinafter

referred

to

as

”Portuguese tax”);

b) i Sverige:

b) in the case of Sweden:

1. den statliga inkomstskatten,

(i) The National income tax (den

statliga inkomstskatten),

2. kupongskatten,

(ii) The withholding tax on

dividends (kupongskatten),

3. den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta,

(iii) The income tax on non-

residents (den särskilda inkomst-
skatten för utomlands bosatta),

4. den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta artister m.fl.,
och

(iv) The income tax on non-

resident artistes and athletes (den
särskilda inkomstskatten för utom-
lands bosatta artister m.fl.),

5. den

kommunala

inkomst-

skatten,

(v) The municipal income tax

(den kommunala inkomstskatten),

(i det följande benämnda ”svensk

skatt”).

(hereinafter

referred

to

as

”Swedish tax”).

4. Avtalet tillämpas även på

skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag, som efter underteck-
nandet av avtalet påförs vid sidan av
eller i stället för de skatter som anges
i punkt 3. De behöriga myndig-
heterna i de avtalsslutande staterna
skall meddela varandra de väsentliga

4. The Convention shall apply

also to any identical or substantially
similar taxes which are imposed
after the date of signature of the
Convention in addition to, or in
place of, the taxes referred to in
paragraph 3. The competent author-
ities of the Contracting States shall
notify each other of any substantial

4 Artikel 2 punkt 3 a) har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 16 maj 2019.

2019:1141

background image

4

SFS

ändringar som gjorts i respektive
skattelagstiftning.

changes which have been made in
their respective taxation laws.

KAPITEL II

CHAPTER II

DEFINITIONER

DEFINITIONS

Artikel 3

Article 3

Allmänna definitioner General

definitions

1. Om inte sammanhanget föran-

leder annat, har vid tillämpningen av
detta avtal följande uttryck nedan
angiven betydelse:

1. For the purposes of this

Convention, unless the context
otherwise requires:

a) ”Portugal” avser Portugisiska

Republikens territorium på den
Europeiska kontinenten, Azorernas
och Madeiras arkipelager, respek-
tive territorialvatten och varje annan
zon över vilken Portugisiska Repu-
bliken i överensstämmelse med
portugisisk lag och folkrättens regler
äger utöva suveräna rättigheter eller
jurisdiktion i syfte att utforska och
utnyttja, bevara och förvalta natur-
tillgångarna, såväl levande som
döda, i vattnet ovanför havsbottnen,
på havsbottnen eller i dess underlag;

a) the term ”Portugal” means the

territory of the Portuguese Republic
situated in the European Continent,
the Archipelagoes of Azores and
Madeira, the respective territorial
sea and any other zone in which,
according to Portuguese and Inter-
national Law, the Portuguese
Republic has sovereign rights or
jurisdiction for the purpose of
exploring and exploiting, conserving
and managing the natural resources,
whether living or non-living, of the
waters superjacent to the sea-bed
and of the sea-bed and its subsoil;

b) ”Sverige” avser Konungariket

Sverige och innefattar, när uttrycket
används i geografisk betydelse,
Sveriges territorium, Sveriges terri-
torialvatten och andra havsområden
över vilka Sverige, i överensstäm-
melse med folkrättens regler, utövar
suveräna rättigheter eller juris-
diktion;

b) the term ”Sweden” means the

Kingdom of Sweden and, when used
in a geographical sense, includes the
national territory, the territorial sea
of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accor-
dance with international law exer-
cises sovereign rights or jurisdiction;

c) ”en avtalsslutande stat” och

”den andra avtalsslutande staten”
avser Portugal eller Sverige, bero-
ende på sammanhanget; ”de avtals-
slutande staterna” avser Portugal
och Sverige;

c) the terms ”a Contracting State”

and ”the other Contracting State”
mean Portugal or Sweden, as the
context requires; the term ”the Con-
tracting States” means Portugal and
Sweden;

d) ”person” inbegriper fysisk

person, bolag och annan samman-
slutning;

d) the term ”person” includes an

individual, a company and any other
body of persons;

e) ”bolag” avser juridisk person

eller annan som vid beskattningen
behandlas såsom juridisk person;

e) the term ”company” means any

body corporate or any entity which
is treated as a body corporate for tax
purposes;

f) ”företag i en avtalsslutande

stat” och ”företag i den andra avtals-

f) the terms ”enterprise of a Con-

tracting State” and ”enterprise of the

2019:1141

background image

5

SFS

slutande staten” avser företag som
bedrivs av person med hemvist i en
avtalsslutande stat respektive före-
tag som bedrivs av person med
hemvist i den andra avtalsslutande
staten;

other Contracting State” mean
respectively an enterprise carried on
by a resident of a Contracting State
and an enterprise carried on by a
resident of the other Contracting
State;

g) ”internationell trafik” avser

transport med skepp eller luftfartyg
som används av företag i en avtals-
slutande stat utom då skeppet eller
luftfartyget används uteslutande
mellan platser i den andra avtals-
slutande staten;

g) the term ”international traffic”

means any transport by ship or
aircraft operated by an enterprise of
a Contracting State, except when the
ship or aircraft is operated solely
between places in the other Con-
tracting State;

h) ”medborgare” avser:

h) the term ”national” means:

1) fysisk person som har med-

borgarskap i en avtalsslutande stat,

(1) all individuals possessing the

nationality of a Contracting State;

2) juridisk person, association

eller annan sammanslutning som
bildats enligt den lagstiftning som
gäller i en avtalsslutande stat;

(2) any legal person, association

or other entity deriving its status as
such from the laws in force in a
Contracting State;

i) ”behörig myndighet” avser:

i) the term ”competent authority”

means:

1)5 i Portugal: finansministern,

generaldirektören för skatte- och
tullmyndigheten eller deras befull-
mäktigade ombud,

(1) In the case of Portugal: the

Minister of Finance, the Director
General of the Tax and Customs
Authority or their authorised repre-
sentative;

2) i Sverige: finansministern,

dennes befullmäktigade ombud eller
den myndighet åt vilken uppdras att
vara behörig myndighet vid tillämp-
ningen av detta avtal.

(2) in the case of Sweden, the

Minister of Finance, his authorized
representative or the authority which
is designated as a competent author-
ity for the purposes of this Conven-
tion.

2. Då en avtalsslutande stat

tillämpar avtalet vid en viss tidpunkt
anses, såvida inte sammanhanget
föranleder annat, varje uttryck som
inte definierats i avtalet ha den
betydelse som uttrycket har vid
denna tidpunkt enligt den statens
lagstiftning i fråga om sådana skatter
på vilka avtalet tillämpas och skall
den betydelse uttrycket har enligt
gällande skattelagstiftning i nämnda
stat äga företräde framför den
betydelse uttrycket har enligt någon
annan lagstiftning i denna stat.

2. As regards the application of

the Convention at any time by a
Contracting State any term not
defined therein shall, unless the
context otherwise requires, have the
meaning that it has at that time under
the law of that State for the purposes
of the taxes to which the Convention
applies, any meaning under the
applicable tax laws of that State
prevailing over a meaning given to
the term under other laws of that
State.

5 Artikel 3 punkt 1 i) 1) har fått denna lydelse genom protokollet den 16 maj 2019.

2019:1141

background image

6

SFS

Artikel 4

Article 4

Hemvist Resident

1. Vid tillämpningen av detta

avtal avser uttrycket ”person med
hemvist i en avtalsslutande stat”
person som enligt lagstiftningen i
denna stat är skattskyldig där på
grund av domicil, bosättning, plats
för företagsledning eller annan lik-
nande omständighet och innefattar
också denna stat, dess offentlig-
rättsliga organ eller institutioner,
politiska eller administrativa under-
avdelningar och lokala myndigheter.
Detta uttryck inbegriper emellertid
inte person som är skattskyldig i
denna stat endast för inkomst från
källa i denna stat. Uttrycket
inbegriper emellertid dessutom
svenskt handelsbolag, dock endast i
den utsträckning handelsbolagets
inkomst är skattepliktig i Sverige på
samma sätt som inkomst som
förvärvas av en person med hemvist
där, antingen hos handelsbolaget
eller hos dess delägare.

1. For the purposes of this Con-

vention, the term ”resident of a
Contracting State” means any
person who, under the laws of that
State, is liable to tax therein by
reason of his domicile, residence,
place of management or any other
criterion of a similar nature, and also
includes that State, any governmen-
tal body or agency, political or
administrative subdivision or local
authority thereof. But this term does
not include any person who is liable
to tax in that State in respect only of
income from sources in that State.
However, this term applies also in
the case of a Swedish partnership,
but only to the extent that the income
derived by such partnership is sub-
ject to tax in Sweden as the income
of a resident, either in its hands or in
the hands of its partners.

2. Då på grund av bestämmel-

serna i punkt 1 fysisk person har
hemvist i båda avtalsslutande sta-
terna, bestäms hans hemvist på
följande sätt:

2. Where by reason of the provi-

sions of paragraph 1 an individual is
a resident of both Contracting States,
then his status shall be determined as
follows:

a) han anses ha hemvist endast i

den stat där han har en bostad som
stadigvarande står till hans för-
fogande. Om han har en sådan
bostad i båda staterna, anses han ha
hemvist endast i den stat med vilken
hans personliga och ekonomiska
förbindelser är starkast (centrum för
levnadsintressena);

a) he shall be deemed to be a

resident only of the State in which he
has a permanent home available to
him; if he has a permanent home
available to him in both States, he
shall be deemed to be a resident only
of the State with which his personal
and economic relations are closer
(centre of vital interests);

b) om det inte kan avgöras i vilken

stat han har centrum för sina
levnadsintressen eller om han inte i
någondera staten har en bostad som
stadigvarande står till hans förfo-
gande, anses han ha hemvist endast i
den stat där han stadigvarande
vistas;

b) if the State in which he has his

centre of vital interests cannot be
determined, or if he has not a
permanent home available to him in
either State, he shall be deemed to be
a resident only of the State in which
he has an habitual abode;

c) om han stadigvarande vistas i

båda staterna eller om han inte vistas
stadigvarande i någon av dem, anses

c) if he has an habitual abode in

both States or in neither of them, he

2019:1141

background image

7

SFS

han ha hemvist endast i den stat där
han är medborgare;

shall be deemed to be a resident only
of the State of which he is a national;

d) om han är medborgare i båda

staterna eller om han inte är med-
borgare i någon av dem, skall de
behöriga myndigheterna i de avtals-
slutande staterna avgöra frågan ge-
nom ömsesidig överenskommelse.

d) if he is a national of both States

or of neither of them, the competent
authorities of the Contracting States
shall settle the question by mutual
agreement.

3. Då på grund av bestäm-

melserna i punkt 1 annan person än
fysisk person har hemvist i båda
avtalsslutande staterna, skall de be-
höriga myndigheterna söka avgöra
frågan genom ömsesidig överens-
kommelse.

3. Where by reason of the

provisions of paragraph 1 a person
other than an individual is a resident
of both Contracting States, the com-
petent authorities of the Contracting
States shall endeavour to settle the
question by mutual agreement.

Artikel 56

Article 5

Fast driftställe

Permanent establishment

1. Vid tillämpningen av detta av-

tal avser uttrycket ”fast driftställe”
en stadigvarande plats för affärs-
verksamhet, från vilken ett företags
verksamhet helt eller delvis bedrivs.

1. For the purposes of this

Convention, the term “permanent
establishment” means a fixed place f
business through which the business
of an enterprise is wholly or partly
carried on.

2. Uttrycket ”fast driftställe”

innefattar särskilt:

2. The term “permanent estab-

lishment” includes especially:

a) plats för företagsledning,

a) a place of management;

b) filial,

b) a branch;

c) kontor,

c) an office;

d) fabrik,

d) a factory;

e) verkstad, och

e) a workshop; and

f) gruva, olje- eller gaskälla,

stenbrott eller annan plats för utvin-
ning av naturtillgångar.

f) a mine, an oil or gas well, a

quarry or any other place of extrac-
tion of natural resources.

3. Plats för byggnads-, anlägg-

nings- eller installationsverksamhet
utgör fast driftställe endast om
verksamheten pågår längre tid än
tolv månader.

3. A building site or construction

or installation project constitutes a
permanent establishment only if it
lasts more than twelve months.

4. Utan hinder av föregående

bestämmelser i denna artikel anses
uttrycket ”fast driftställe” inte
innefatta:

4. Notwithstanding the preceding

provisions of this Article, the term
“permanent establishment” shall be
deemed not to include:

a) användningen av anordningar

uteslutande för lagring, utställning

a) the use of facilities solely for

the purpose of storage, display or

6 Artikel 5 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 16 maj 2019.

2019:1141

background image

8

SFS

eller utlämnande av företaget till-
höriga varor,

delivery of goods or merchandise
belonging to the enterprise;

b) innehavet av ett företaget

tillhörigt varulager uteslutande för
lagring, utställning eller utläm-
nande,

b) the maintenance of a stock of

goods or merchandise belonging to
the enterprise solely for the purpose
of storage, display or delivery;

c) innehavet av ett företaget

tillhörigt varulager uteslutande för
bearbetning eller förädling genom
annat företags försorg,

c) the maintenance of a stock of

goods or merchandise belonging to
the enterprise solely for the purpose
of processing by another enterprise;

d) innehavet av stadigvarande

plats för affärsverksamhet uteslu-
tande för inköp av varor eller
inhämtande av upplysningar för
företaget,

d) the maintenance of a fixed

place of business solely for the
purpose of purchasing goods or
merchandise or of collecting
information, for the enterprise;

e) innehavet av stadigvarande

plats för affärsverksamhet uteslu-
tande för att för företaget bedriva
annan verksamhet av förberedande
eller biträdande art,

e) the maintenance of a fixed

place of business solely for the
purpose of carrying on, for the
enterprise, any other activity of a
preparatory or auxiliary character;

f) innehavet av stadigvarande

plats för affärsverksamhet uteslu-
tande för någon kombination av
verksamheter som anges i a) till e)
ovan, under förutsättning att hela
den verksamhet som bedrivs från
den stadigvarande platsen för affärs-
verksamhet på grund av denna kom-
bination är av förberedande eller
biträdande art.

f) the maintenance of a fixed place

of business solely for any combi-
nation of activities mentioned in
sub-paragraphs a) to e), provided
that the overall activity of the fixed
place of business resulting from this
combination is of a preparatory or
auxiliary character.

5. Punkt 4 tillämpas inte på en

stadigvarande plats för affärsverk-
samhet som används eller innehas av
ett företag, om samma företag eller
ett närstående företag bedriver
affärsverksamhet på samma plats
eller på annan plats i samma avtals-
slutande stat och

5. Paragraph 4 shall not apply to a

fixed place of business that is used
or maintained by an enterprise if the
same enterprise or a closely related
enterprise carries on business activi-
ties at the same place or at another
place in the same Contracting State
and

a) denna plats eller annan plats

utgör fast driftställe för företaget
eller det närstående företaget enligt
bestämmelserna i denna artikel, eller

a) that place or other place

constitutes a permanent establish-
ment for the enterprise or the closely
related enterprise under the provi-
sions of this Article, or

b) den samlade verksamhet som

bedrivs genom en kombination av
verksamheter av dessa två företag på
samma plats, eller av samma företag
eller närstående företag på de två
platserna, inte är av förberedande
eller biträdande art,

b) the overall activity resulting

from the combination of the acivities
carried on by the two enterprises at
the same place, or by the same
enterprise

or

closely

related

enterprises at the two places, is not
of a preparatory or auxiliary char-
acter,

förutsatt att den affärsverksamhet

som bedrivs av de två företagen på

provided that the business activi-

ties carried on by the two enterprises

2019:1141

background image

9

SFS

samma plats, eller av samma företag
eller närstående företag på de två
platserna, utgör kompletterande
funktioner som är en del av en sam-
manhängande affärsverksamhet.

at the same place, or by the same
enterprise or closely related enter-
prises at the two places, constitute
complementary functions that are
part of a cohesive business
operation.

6. Om en person är verksam i en

avtalsslutande stat för ett företags
räkning och därvid regelmässigt
ingår avtal eller regelmässigt har den
huvudsakliga funktion som leder till
att sådana avtal ingås som
rutinmässigt ingås av företaget utan
materiella förändringar, och dessa
avtal ingås

6. Notwithstanding the provisions

of paragraphs 1 and 2 but subject to
the provisions of paragraph 7, where
a person is acting in a Contracting
State on behalf of an enterprise and,
in doing so, habitually concludes
contracts, or habitually plays the
principal role leading to the con-
clusion of contracts that are rou-
tinely concluded without material
modification by the enterprise, and
these contracts are

a) i företagets namn, eller

a) in the name of the enterprise, or

b) för överföring av ägande av

egendom eller beviljande av rätten
att nyttja egendom som innehas av
företaget eller som företaget har rätt
att nyttja, eller

b) for the transfer of the owner-

ship of, or for the granting of the
right to use, property owned by that
enterprise or that the enterprise has
the right to use, or

c) för tillhandahållandet av tjän-

ster från företaget,

c) for the provision of services by

that enterprise,

ska företaget – utan hinder av

bestämmelserna i punkterna 1 och 2,
men med beaktande av bestäm-
melserna i punkt 7 – anses ha fast
driftställe i denna stat i fråga om den
verksamhet som personen bedriver
för företaget. Detta gäller dock inte
om den verksamhet som personen
bedriver är begränsad till sådan som
anges i punkt 4 och som – om den
skulle utövas från en stadigvarande
plats för affärsverksamhet (med
undantag för sådan stadigvarande
plats för affärsverksamhet som avses
i punkt 5) – inte skulle göra denna
stadigvarande plats för affärsverk-
samhet till fast driftställe enligt
bestämmelserna i nämnda punkt.

that enterprise shall be deemed to

have a permanent establishment in
that State in respect of any activities
which that person undertakes for the
enterprise, unless the activities of
such person are limited to those
mentioned in paragraph 4 which, if
exercised through a fixed place of
business (other than a fixed place of
business to which paragraph 5 would
apply), would not make this fixed
place of business a permanent
establishment under the provisions
of that paragraph.

7. Ett företag anses inte ha fast

driftställe i en avtalsslutande stat
endast på den grund att företaget
bedriver affärsverksamhet i denna
stat genom förmedling av mäklare,
kommissionär eller annan obero-
ende representant, under förut-
sättning att sådan person därvid

7. An enterprise shall not be

deemed to have a permanent estab-
lishment in a Contracting State
merely because it carries on business
in that State through a broker,
general commission agent or any
other agent of an independent status,
provided that such persons are acting

2019:1141

background image

10

SFS

bedriver sin sedvanliga affärsverk-
samhet.

in the ordinary course of their
business.

8. Den omständigheten att ett

bolag med hemvist i en avtals-
slutande stat kontrollerar eller
kontrolleras av ett bolag med hem-
vist i den andra avtalsslutande staten
eller ett bolag som bedriver affärs-
verksamhet i denna andra stat
(antingen från fast driftställe eller på
annat sätt), medför inte i och för sig
att någotdera bolaget utgör fast
driftställe för det andra.

8. The fact that a company which

is a resident of a Contracting State
controls or is controlled by a com-
pany which is a resident of the other
Contracting State, or which carries
on business in that other State
(whether through a permanent estab-
lishment or otherwise), shall not of
itself constitute either company a
permanent establishment of the
other.

9. Vi tillämpningen av denna arti-

kel ska ett företag anses närstående
till ett företag om, med beaktande av
alla relevanta fakta och om-
ständigheter, det ena kontrollerar det
andra eller båda företagen kon-
trolleras av samma personer eller
företag. Ett företag anses under alla
omständigheter vara närstående till
ett företag om det ena direkt eller
indirekt innehar mer än 50 procent
av ägarandelarna i det andra (eller, i
fråga om ett bolag, mer än 50
procent av det sammanlagda röste-
talet och värdet av bolagets andelar
eller aktiekapital) eller om en person
eller ett annat företag direkt eller
indirekt innehar mer än 50 procent
av ägarandelarna (eller, i fråga om
ett bolag, mer än 50 procent av det
sammanlagda röstetalet och värdet
av bolagets andelar eller aktie-
kapital) i båda företagen.

9. For the purposes of this Article,

an enterprise is closely related to an
enterprise if, based on all the
relevant facts and circumstances,
one has control of the other or both
are under the control of the same
persons or enterprises. In any case,
an enterprise shall be considered to
be closely related to an enterprise if
one possesses directly or indirectly
more than 50 per cent of the bene-
ficial interest in the other (or, in the
case of a company, more than 50 per
cent of the aggregate vote and value
of the company’s shares or of the
beneficial equity interest in the
company) or if a person or another
enterprise possesses directly or
indirectly more than 50 per cent of
the beneficial interest (or, in the case
of a company, more than 50 per cent
of the aggregate vote and value of
the company’s shares or of the
beneficial equity interest in the
company) in the two enterprises.

KAPITEL III

CHAPTER III

BESKATTNING AV INKOMST

TAXATION OF INCOME

Artikel 6

Article 6

Inkomst av fast egendom

Income from immovable property

1. Inkomst, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar av fast egendom (däri
inbegripet inkomst av lantbruk eller
skogsbruk) belägen i den andra

1. Income derived by a resident of

a Contracting State from immovable
property (including income from
agriculture or forestry) situated in

2019:1141

background image

11

SFS

avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.

the other Contracting State may be
taxed in that other State.

2. Uttrycket ”fast egendom” har

den betydelse som uttrycket har
enligt lagstiftningen i den avtals-
slutande stat där egendomen är
belägen. Uttrycket inbegriper dock
alltid tillbehör till fast egendom,
levande och döda inventarier i
lantbruk och skogsbruk, rättigheter
på vilka bestämmelserna i privat-
rätten om fast egendom tillämpas,
byggnader, nyttjanderätt till fast
egendom samt rätt till föränderliga
eller fasta ersättningar för nyttjandet
av eller rätten att nyttja mineral-
förekomst, källa eller annan natur-
tillgång. Skepp och luftfartyg anses
inte vara fast egendom.

2. The term ”immovable prop-

erty” shall have the meaning which
it has under the law of the
Contracting State in which the
property in question is situated. The
term shall in any case include
property accessory to immovable
property, livestock and equipment
used in agriculture and forestry,
rights to which the provisions of
general law respecting landed
property apply, buildings, usufruct
of immovable property and rights to
variable or fixed payments as
consideration for the working of, or
the right to work, mineral deposits,
sources and other natural resources;
ships and aircraft shall not be
regarded as immovable property.

3. Bestämmelserna i punkt 1

tillämpas på inkomst som förvärvas
genom omedelbart brukande, genom
uthyrning eller annan användning av
fast egendom.

3. The provisions of paragraph 1

shall apply to income derived from
the direct use, letting, or use in any
other form of immovable property.

Bestämmelserna i punkt 1

tillämpas också på inkomst av lös
egendom eller från inkomst av till-
handahållandet av tjänster som har
samband med brukandet eller rätten
att bruka fast egendom som, enligt
skattelagstiftningen i den avtals-
slutande stat i vilken den fasta
egendomen är belägen, innefattas i
inkomst av fast egendom.

The provisions of paragraph 1

shall also apply to income from
movable property or income derived
from services connected with the use
or the right to use immovable
property which, under the taxation
law of the Contracting State in
which the property in question is
situated, is assimilated to income
from immovable property.

4. Bestämmelserna i punkterna 1

och 3 tillämpas även på inkomst av
fast egendom som tillhör företag och
på inkomst av fast egendom som
används vid självständig yrkesut-
övning.

4. The provisions of paragraphs 1

and 3 shall also apply to the income
from immovable property of an
enterprise and to income from
immovable property used for the
performance of independent perso-
nal services.

Artikel 7

Article 7

Inkomst av rörelse

Business profits

1. Inkomst av rörelse, som företag

i en avtalsslutande stat förvärvar,
beskattas endast i denna stat, såvida

1. The profits of an enterprise of a

Contracting State shall be taxable
only in that State unless the enter-

2019:1141

background image

12

SFS

inte företaget bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten från där
beläget fast driftställe. Om företaget
bedriver rörelse på nyss angivet sätt,
får företagets inkomst beskattas i
den andra staten, men endast så stor
del därav som är hänförlig till det
fasta driftstället.

prise carries on business in the other
Contracting State through a perma-
nent establishment situated therein.
If the enterprise carries on business
as aforesaid, the profits of the
enterprise may be taxed in the other
State but only so much of them as is
attributable to that permanent
establishment.

2. Om företag i en avtalsslutande

stat bedriver rörelse i den andra
avtalsslutande staten från där beläget
fast driftställe hänförs, om inte
bestämmelserna i punkt 3 föranleder
annat, i vardera avtalsslutande staten
till det fasta driftstället den inkomst
som det kan antas att driftstället
skulle ha förvärvat, om det varit ett
fristående företag, som bedrivit
verksamhet av samma eller liknande
slag under samma eller liknande
villkor och självständigt avslutat
affärer med det företag till vilket
driftstället hör.

2. Subject to the provisions of

paragraph 3, where an enterprise of
a Contracting State carries on
business in the other Contracting
State through a permanent estab-
lishment situated therein, there shall
in each Contracting State be
attributed to that permanent estab-
lishment the profits which it might
be expected to make if it were a
distinct and separate enterprise
engaged in the same or similar
activities under the same or similar
conditions and dealing wholly
independently with the enterprise of
which it is a permanent estab-
lishment.

3. Vid bestämmandet av fast

driftställes inkomst får avdrag göras
för utgifter som uppkommit för det
fasta driftstället, härunder inbe-
gripna utgifter för företagets ledning
och allmänna förvaltning, oavsett
om utgifterna uppkommit i den stat
där det fasta driftstället är beläget
eller annorstädes.

3. In the determination of the

profits of a permanent establish-
ment, there shall be allowed as
deductions expenses which are
incurred for the purposes of the
permanent establishment, including
executive and general administrative
expenses so incurred, whether in the
State in which the permanent estab-
lishment is situated or elsewhere.

4. Inkomst hänförs inte till fast

driftställe endast av den anledningen
att varor inköps genom det fasta
driftställets försorg för företaget.

4. No profits shall be attributed to

a permanent establishment by reason
of the mere purchase by that
permanent establishment of goods or
merchandise for the enterprise.

5. Vid tillämpningen av föregå-

ende punkter bestäms inkomst som
är hänförlig till det fasta driftstället
genom samma förfarande år från år,
såvida inte goda och tillräckliga skäl
föranleder annat.

5. For the purposes of the

preceding paragraphs, the profits to
be attributed to the permanent estab-
lishment shall be determined by the
same method year by year unless
there is good and sufficient reason to
the contrary.

2019:1141

background image

13

SFS

6. Ingår i inkomst av rörelsein-

komst som behandlas särskilt i andra
artiklar av detta avtal, berörs
bestämmelserna i dessa artiklar inte
av reglerna i denna artikel.

6. Where profits include items of

income which are dealt with sepa-
rately in other Articles of this
Convention, then the provisions of
those Articles shall not be affected
by the provisions of this Article.

Artikel 8

Article 8

Sjöfart och luftfart

Shipping and air transport

1. Inkomst som förvärvas av

företag i en avtalsslutande stat ge-
nom användningen av skepp eller
luftfartyg i internationell trafik be-
skattas endast i denna stat.

1. Profits of an enterprise of a

Contracting State from the operation
of ships or aircraft in international
traffic shall be taxable only in that
State.

2. Bestämmelserna i punkt 1

tillämpas även på inkomst som
förvärvas genom deltagande i en
pool, ett gemensamt företag eller en
internationell driftsorganisation.

2. The provisions of paragraph 1

shall also apply to profits from the
participation in a pool, a joint busi-
ness or an international operating
agency.

Artikel 9

Article 9

Företag med intressegemenskap Associated

enterprises

1. I fall då

1. Where:

a) ett företag i en avtalsslutande

stat direkt eller indirekt deltar i
ledningen eller kontrollen av ett
företag i den andra avtalsslutande
staten eller äger del i detta företags
kapital, eller

a) an enterprise of a Contracting

State participates directly or indi-
rectly in the management, control or
capital of an enterprise of the other
Contracting State, or

b) samma personer direkt eller

indirekt deltar i ledningen eller
kontrollen av såväl ett företag i en
avtalsslutande stat som ett företag i
den andra avtalsslutande staten eller
äger del i båda dessa företags
kapital, iakttas följande.

b) the same persons participate

directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an
enterprise of a Contracting State and
an enterprise of the other Contract-
ing State,

Om mellan företagen i fråga om

handelsförbindelser eller finansiella
förbindelser avtalas eller föreskrivs
villkor, som avviker från dem som
skulle ha avtalats mellan av varandra
oberoende företag, får all inkomst,
som utan sådana villkor skulle ha
tillkommit det ena företaget men
som på grund av villkoren i fråga
inte tillkommit detta företag, inräk-
nas i detta företags inkomst och be-
skattas i överensstämmelse därmed.

and in either case conditions are

made or imposed between the two
enterprises in their commercial or
financial relations which differ from
those which would be made between
independent enterprises, then any
profits which would, but for those
conditions, have accrued to one of
the enterprises, but, by reason of
those conditions, have not so
accrued, may be included in the
profits of that enterprise and taxed
accordingly.

2019:1141

background image

14

SFS

2. I fall då en avtalsslutande stat i

inkomsten för ett företag i denna stat
inräknar – och i överensstämmelse
därmed beskattar – inkomst, för
vilken ett företag i den andra
avtalsslutande staten beskattats i
denna andra stat, samt den sålunda
inräknade inkomsten är sådan som
skulle ha tillkommit företaget i den
förstnämnda staten om de villkor
som avtalats mellan företagen hade
varit sådana som skulle ha avtalats
mellan av varandra oberoende
företag, skall denna andra stat
genomföra vederbörlig justering av
det skattebelopp som påförts för
inkomsten där om denna andra stat
finner justeringen berättigad. Vid
sådan justering iakttas övriga
bestämmelser i detta avtal och de
behöriga myndigheterna i de avtals-
slutande staterna överlägger vid
behov med varandra.

2. Where a Contracting State

includes in the profits of an
enterprise of that State – and taxes
accordingly – profits on which an
enterprise of the other Contracting
State has been charged to tax in that
other State and the profits so
included are profits which would
have accrued to the enterprise of the
first-mentioned State if the con-
ditions made between the two enter-
prises had been those which would
have been made between indepen-
dent enterprises, then that other State
shall make an appropriate adjust-
ment to the amount of the tax
charged therein on those profits
where that other State considers the
adjustment justified. In determining
such adjustment, due regard shall be
had to the other provisions of this
Convention and the competent
authorities of the Contracting States
shall if necessary consult each other.

Artikel 10

Article 10

Utdelning Dividends

1. Utdelning från bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat till
person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten får beskattas i
denna andra stat.

1. Dividends paid by a company

which is a resident of a Contracting
State to a resident of the other
Contracting State may be taxed in
that other State.

2. Utdelningen får emellertid

beskattas även i den avtalsslutande
stat där bolaget som betalar ut-
delningen har hemvist, enligt lag-
stiftningen i denna stat, men om den
som har rätt till utdelningen har
hemvist i den andra avtalsslutande
staten får skatten inte överstiga 10
procent av utdelningens brutto-
belopp.

2. However, such dividends may

also be taxed in the Contracting
State of which the company paying
the dividends is a resident, and
according to the laws of that State,
but if the beneficial owner of the
dividends is a resident of the other
Contracting State, the tax so charged
shall not exceed 10 per cent of the
gross amount of the dividends.

Bestämmelserna i föregående

mening skall inte tillämpas på
utdelning som betalas av ett bolag
med hemvist i en avtalsslutande stat
till ett bolag med hemvist i den andra
avtalsslutande staten på vilka
bestämmelserna i Direktivet om ett
gemensamt beskattningssystem för
moderbolag och dotterbolag hem-

The provisions of the previous

sentence shall not apply with respect
to dividends paid by a company
which is a resident of a Contracting
State to a company which is a
resident of the other Contracting
State with respect to which the
provisions of the Directive on the
common system of taxation appli-

2019:1141

background image

15

SFS

mahörande i olika medlemsstater
(2011/96/EU) i den lydelse det
framdeles kan få genom att ändras,
är tillämpliga.7

cable in the case of parent com-
panies and subsidiaries of different
Member States (2011/96/EU) as it
may be changed from time to time,
are applicable.

De behöriga myndigheterna i de

avtalsslutande staterna kan träffa
överenskommelse om sättet att ge-
nomföra dessa begränsningar.

The competent authorities of the

Contracting States may by mutual
agreement settle the mode of appli-
cation of this limitation.

Bestämmelserna i denna punkt

berör inte bolagets beskattning för
den vinst av vilken utdelningen
betalas.

This paragraph shall not affect the

taxation of the company in respect of
the profits out of which the divi-
dends are paid.

3. Med uttrycket ”utdelning”

förstås i denna artikel inkomst av
aktier, andelsbevis eller andra
liknande bevis, gruvaktier, stiftar-
andelar eller andra rättigheter, som
inte är fordringar, med rätt till andel
i vinst, samt inkomst av andra
andelar i bolag, som enligt lagstift-
ningen i den stat där det utdelande
bolaget har hemvist vid beskatt-
ningen behandlas på samma sätt som
inkomst av aktier.

3. The term ”dividends” as used in

this Article means income from
shares, ”jouissance” shares or
”jouissance” rights, mining shares,
founders’ shares or other rights, not
being debt-claims, participating in
profits, as well as income from other
corporate rights which is subjected
to the same taxation treatment as
income from shares by the laws of
the State of which the company
making the distribution is a resident.

Uttrycket ”utdelning” i denna

artikel innefattar också vinst som
betalas genom ett arrangemang med
andel i vinst (associação em par-
ticipação).

The term ”dividends” as used in

this Article also comprises profits
paid under an arrangement for par-
ticipation in profits (associação em
participação).

4. Bestämmelserna i punkterna 1

och 2 tillämpas inte, om den som har
rätt till utdelningen har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande
staten, där bolaget som betalar
utdelningen har hemvist, från där
beläget fast driftställe eller utövar
självständig

yrkesverksamhet

i

denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den
andel på grund av vilken utdelningen
betalas äger verkligt samband med
det fasta driftstället eller den
stadigvarande anordningen. I sådant
fall tillämpas bestämmelserna i
artikel 7 respektive artikel 14.

4. The provisions of paragraphs 1

and 2 shall not apply if the beneficial
owner of the dividends, being a
resident of a Contracting State,
carries on business in the other
Contracting State of which the
company paying the dividends is a
resident, through a permanent estab-
lishment situated therein, or per-
forms in that other State independent
personal services from a fixed base
situated therein, and the holding in
respect of which the dividends are
paid is effectively connected with
such permanent establishment or
fixed base. In such case the
provisions of Article 7 or Article 14,
as the case may be, shall apply.

7 Artikel 10 punkt 2 andra stycket har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 16 maj

2019.

2019:1141

background image

16

SFS

5. Om bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar in-
komst från den andra avtalsslutande
staten, får denna andra stat inte
beskatta utdelning som bolaget
betalar, utom i den mån utdelningen
betalas till person med hemvist i
denna andra stat eller i den mån den
andel på grund av vilken utdelningen
betalas äger verkligt samband med
fast driftställe eller stadigvarande
anordning i denna andra stat, och ej
heller på bolagets icke utdelade vinst
ta ut en skatt som utgår på bolagets
icke utdelade vinst, även om
utdelningen eller den icke utdelade
vinsten helt eller delvis utgörs av
inkomst som uppkommit i denna
andra stat.

5. Where a company which is a

resident of a Contracting State
derives profits or income from the
other Contracting State, that other
State may not impose any tax on the
dividends paid by the company,
except insofar as such dividends are
paid to a resident of that other State
or insofar as the holding in respect of
which the dividends are paid is
effectively connected with a per-
manent establishment or a fixed base
situated in that other State nor
subject the company’s undistributed
profits to a tax on the company’s
undistributed profits, even if the
dividends paid or the undistributed
profits consist wholly or partly of
profits or income arising in such
other State.

Artikel 11

Article 11

Ränta Interest

1. Ränta, som härrör från en

avtalsslutande stat och som betalas
till person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.

1. Interest arising in a Contracting

State and paid to a resident of the
other Contracting State may be taxed
in that other State.

2. Räntan får emellertid beskattas

även i den avtalsslutande stat från
vilken den härrör, enligt lagstift-
ningen i denna stat, men om den som
har rätt till räntan har hemvist i den
andra avtalsslutande staten får
skatten inte överstiga 10 procent av
räntans bruttobelopp. De behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande
staterna kan träffa överenskommelse
om sättet att genomföra dessa
begränsningar.

2. However, such interest may

also be taxed in the Contracting
State in which it arises and accord-
ing to the laws of that State, but if the
beneficial owner of the interest is a
resident of the other Contracting
State, the tax so charged shall not
exceed 10 per cent of the gross
amount of the interest. The compe-
tent authorities of the Contracting
States may by mutual agreement
settle the mode of application of this
limitation.

3. Ränta som anges i punkt 1

beskattas, utan hinder av bestäm-
melserna i punkt 2, endast i den
avtalsslutande stat där den som har
rätt till räntan har hemvist om någon
av följande förutsättningar är
uppfylld;

3. Notwithstanding the provisions

of paragraph 2 interest, mentioned in
paragraph 1, shall be taxable only in
the Contracting State where the
beneficial owner of the interest is a
resident if one of the following
requirements is fulfilled;

a) den som betalar eller tar emot

räntan är en avtalsslutande stat, dess

(a) the payer or the recipient of the

interest is the Contracting State

2019:1141

background image

17

SFS

offentligrättsliga organ, politiska
eller administrativa underavdelning
eller

lokala

myndighet

eller

centralbanken i en avtalsslutande
stat,

itself, a statutory body, a political or
administrative subdivision or a local
authority thereof or the Central Bank
of a Contracting State;

b)8 räntan betalas på grund av ett

lån som beviljats av Agência para a
Competitividade

e

Inovação

(IAPMEI), Agência para o Investi-
mento e Comércio Externo de
Portugal (AICEP), Companhia de
Seguro de Créditos (COSEC), eller
av en annan institution av offentlig-
rättslig karaktär med syfte att främja
export eller utveckling,

(b) The interest is paid in respect of
a loan granted by Agência para a
Competitividade

e

Inovação

(IAPMEI), Agência para o Investi-
mento e Comércio Externo de
Portugal (AICEP), Companhia de
Seguro de Créditos (COSEC) or any
other institution of a public character
with the objective to promote
exports or development;

c) räntan betalas på grund av ett

lån beviljat av Styrelsen för in-
ternationellt utvecklingssamarbete
(SIDA), AB Svensk Exportkredit
(SEK), Swedfund International AB,
Exportkreditnämnden, eller av en
annan institution av offentligrättslig
karaktär med syfte att främja export
eller utveckling,

(c) the interest is paid in respect of

a loan granted by The Swedish
International Development Coop-
eration Agency (SIDA), The Swe-
dish Export Credit Corporation
(SEK), Swedfund International AB,
The Swedish Export Credits Guar-
antee Board (Exportkreditnämnden)
or any other institution of a public
character with the objective to
promote exports or development;

d) räntan betalas på grund av ett

lån beviljat av en annan finansiell
institution som de behöriga myn-
digheterna i de avtalsslutande stat-
erna träffar överenskommelse om.

(d) the interest is paid in respect of

a loan granted by any other financial
institution which may be agreed
upon between the competent author-
ities of the Contracting States.

4. Med uttrycket ”ränta” förstås i

denna artikel inkomst av varje slags
fordran, antingen den säkerställts
genom inteckning i fast egendom
eller inte och antingen den medför
rätt till andel i gäldenärens vinst eller
inte. Uttrycket avser särskilt inkomst
av värdepapper som utfärdats av
staten och inkomst av obligationer
eller debentures, däri inbegripet
agiobelopp och vinster som hänför
sig till sådana värdepapper, obliga-
tioner eller debentures, liksom varje
annan inkomst som innefattas i
inkomst av utlånade pengar enligt
skattelagstiftningen i den stat vari-
från inkomsten härrör. Straffavgift
på grund av sen betalning anses inte
som ränta vid tillämpningen av
denna artikel.

4. The term ”interest” as used in

this Article means income from
debt-claims of every kind, whether
or not secured by mortgage and
whether or not carrying a right to
participate in the debtor’s profits,
and in particular, income from
government securities and income
from bonds or debentures, including
premiums and prizes attaching to
such securities, bonds or debentures
as well as all other income
assimilated to income from money
lent by the taxation law of the State
in which the income arises. Penalty
charges for late payment shall not be
regarded as interest for the purpose
of this Article.

8 Artikel 11 punkt 3 b) har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 16 maj 2019.

2019:1141

background image

18

SFS

5. Bestämmelserna i punkterna 1,

2 och 3 tillämpas inte, om den som
har rätt till räntan har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande
staten, från vilken räntan härrör, från
där beläget fast driftställe eller
utövar självständig yrkesverksamhet
i denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den
fordran för vilken räntan betalas äger
verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i artikel 7 respek-
tive artikel 14.

5. The provisions of paragraphs 1,

2 and 3 shall not apply if the
beneficial owner of the interest,
being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other
Contracting State in which the
interest arises, through a permanent
establishment situated therein, or
performs in that other State inde-
pendent personal services from a
fixed base situated therein, and the
debt-claim in respect of which the
interest is paid is effectively con-
nected with such permanent estab-
lishment or fixed base. In such case
the provisions of Article 7 or Article
14, as the case may be, shall apply.

6. Ränta anses härröra från en

avtalsslutande stat om utbetalaren är
en person med hemvist i denna stat.
Om emellertid den person som
betalar räntan, antingen han har
hemvist i en avtalsslutande stat eller
inte, i en avtalsslutande stat har fast
driftställe eller stadigvarande anord-
ning i samband med vilken den
skuld uppkommit för vilken räntan
betalas, och räntan belastar det fasta
driftstället eller den stadigvarande
anordningen, anses räntan härröra
från den stat där det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordningen
finns.

6. Interest shall be deemed to arise

in a Contracting State when the
payer is a resident of that State.
Where, however, the person paying
the interest, whether he is a resident
of a Contracting State or not, has in
a Contracting State a permanent
establishment or a fixed base in
connection with which the indebt-
edness on which the interest is paid
was incurred, and such interest is
borne by such permanent estab-
lishment or fixed base, then such
interest shall be deemed to arise in
the State in which the permanent
establishment or fixed base is
situated.

7. Då på grund av särskilda

förbindelser mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan eller
mellan dem båda och annan person
räntebeloppet, med hänsyn till den
fordran för vilken räntan betalas,
överstiger det belopp som skulle ha
avtalats mellan utbetalaren och den
som har rätt till räntan om sådana
förbindelser inte förelegat, tillämpas
bestämmelserna i denna artikel
endast på sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande
belopp enligt lagstiftningen i vardera
avtalsslutande staten med iaktta-
gande av övriga bestämmelser i detta
avtal.

7. Where, by reason of a special

relationship between the payer and
the beneficial owner or between both
of them and some other person, the
amount of the interest, having regard
to the debt-claim for which it is paid,
exceeds the amount which would
have been agreed upon by the payer
and the beneficial owner in the
absence of such relationship, the
provisions of this Article shall apply
only to the last-mentioned amount.
In such case, the excess part of the
payments shall remain taxable
according to the laws of each
Contracting State, due regard being
had to the other provisions of this
Convention.

2019:1141

background image

19

SFS

Artikel 12

Article 12

Royalty Royalties

1. Royalty, som härrör från en

avtalsslutande stat och som betalas
till person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.

1. Royalties arising in a Contract-

ing State and paid to a resident of the
other Contracting State may be taxed
in that other State.

2. Sådan royalty får emellertid

beskattas även i den avtalsslutande
stat från vilken den härrör, enligt
lagstiftningen i denna stat, men om
den som har rätt till royaltyn har
hemvist i den andra avtalsslutande
staten får skatten inte överstiga 10
procent av royaltyns bruttobelopp.
De behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna kan träffa
överenskommelse om sättet att
genomföra dessa begränsningar.

2. However, such royalties may

also be taxed in the Contracting
State in which they arise, and
according to the laws of that State,
but if the beneficial owner of the
royalties is a resident of the other
Contracting State the tax so charged
shall not exceed 10 per cent of the
gross amount of the royalties. The
competent authorities of the Con-
tracting States may by mutual agree-
ment settle the mode of application
of this limitation.

3. Med uttrycket ”royalty” förstås

i denna artikel varje slags betalning
som tas emot såsom ersättning för
nyttjandet av eller för rätten att
nyttja upphovsrätt till litterärt,
konstnärligt eller vetenskapligt verk,
häri inbegripet biograffilm och film
eller band för radio- eller televi-
sionsutsändning, patent, varumärke,
mönster eller modell, ritning, hem-
ligt recept eller hemlig tillverknings-
metod samt för nyttjandet av eller
för rätten att nyttja industriell,
kommersiell eller vetenskaplig ut-
rustning eller för upplysning om
erfarenhetsrön av industriell, kom-
mersiell eller vetenskaplig natur.

3. The term ”royalties” as used in

this Article means payments of any
kind received as a consideration for
the use of, or the right to use, any
copyright of literary, artistic or
scientific work including cinemato-
graph films and films or tapes for
radio or television broadcasting, any
patent, trade mark, design or model,
plan, secret formula or process, or
for the use of, or the right to use,
industrial, commercial, or scientific
equipment, or for information
concerning industrial, commercial
or scientific experience.

Uttrycket ”royalty” innefattar

också betalningar som utgör ersätt-
ning för tekniskt bistånd i samband
med nyttjandet av eller i samband
med rätten att nyttja sådan upp-
hovsrätt, sådana alster eller upplys-
ningar som anges i denna punkt.

The term ”royalties” also includes

payments in consideration for tech-
nical assistance in connection with
the use of, or the right to use, any
copyright, goods or information as
referred to under this paragraph.

4. Bestämmelserna i punkterna 1

och 2 tillämpas inte, om den som har
rätt till royaltyn har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande

4. The provisions of paragraphs 1

and 2 shall not apply if the beneficial
owner of the royalties, being a
resident of a Contracting State,
carries on business in the other

2019:1141

background image

20

SFS

staten, från vilken royaltyn härrör,
från där beläget fast driftställe eller
utövar självständig yrkesverksamhet
i denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den
rättighet eller egendom i fråga om
vilken royaltyn betalas äger verkligt
samband med det fasta driftstället
eller den stadigvarande anord-
ningen. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i artikel 7 respek-
tive artikel 14.

Contracting State in which the
royalties arise, through a permanent
establishment situated therein, or
performs in that other State inde-
pendent personal services from a
fixed base situated therein, and the
right or property in respect of which
the royalties are paid is effectively
connected with such permanent
establishment or fixed base. In such
case the provisions of Article 7 or
Article 14, as the case may be, shall
apply.

5. Royalty anses härröra från en

avtalsslutande stat om utbetalaren är
en person med hemvist i denna stat.
Om, emellertid, den person som
betalar royaltyn, antingen han har
hemvist i en avtalsslutande stat eller
inte, i en avtalsslutande stat har fast
driftställe eller stadigvarande anord-
ning i samband varmed skyldigheten
att betala royaltyn uppkommit, och
royaltyn belastar det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordning-
en, anses royaltyn härröra från den
stat där det fasta driftstället eller den
stadigvarande anordningen finns.

5. Royalties shall be deemed to

arise in a Contracting State when the
payer is a resident of that State.
Where, however, the person paying
the royalties, whether he is a resident
of a Contracting State or not, has in
a Contracting State a permanent
establishment or a fixed base in
connection with which the obliga-
tion to pay these royalties was
incurred, and such royalties are
borne by such permanent establish-
ment or fixed base, then such royal-
ties shall be deemed to arise in the
State in which the permanent estab-
lishment or fixed base is situated.

6. Då på grund av särskilda

förbindelser mellan utbetalaren och
den som har rätt till royaltyn eller
mellan dem båda och annan person
royaltybeloppet, med hänsyn till det
nyttjande, den rättighet eller den
upplysning för vilken royaltyn
betalas, överstiger det belopp som
skulle ha avtalats mellan utbetalaren
och den som har rätt till royaltyn om
sådana förbindelser inte förelegat,
tillämpas bestämmelserna i denna
artikel endast på sistnämnda belopp.
I sådant fall beskattas överskjutande
belopp enligt lagstiftningen i vardera
avtalsslutande staten med iaktta-
gande av övriga bestämmelser i detta
avtal.

6. Where, by reason of a special

relationship between the payer and
the beneficial owner or between both
of them and some other person, the
amount of the royalties, having
regard to the use, right or infor-
mation for which they are paid,
exceeds the amount which would
have been agreed upon by the payer
and the beneficial owner in the
absence of such relationship, the
provisions of this Article shall apply
only to the last-mentioned amount.
In such case, the excess part of the
payments shall remain taxable
according to the laws of each
Contracting State, due regard being
had to the other provisions of this
Convention.

2019:1141

background image

21

SFS

Artikel 13

Article 13

Realisationsvinst Capital

gains

1. Vinst, som person med hemvist

i en avtalsslutande stat förvärvar på
grund av överlåtelse av sådan fast
egendom som avses i artikel 6 och
som är belägen i den andra avtals-
slutande staten, får beskattas i denna
andra stat.

1. Gains derived by a resident of a

Contracting State from the alie-
nation of immovable property
referred to in Article 6 and situated
in the other Contracting State may
be taxed in that other State.

2. Vinst på grund av överlåtelse

av lös egendom, som utgör del av
rörelsetillgångarna i fast driftställe,
vilket ett företag i en avtalsslutande
stat har i den andra avtalsslutande
staten, eller av lös egendom,
hänförlig till stadigvarande anord-
ning för att utöva självständig
yrkesverksamhet, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat har i
den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.
Detsamma gäller vinst på grund av
överlåtelse av sådant fast driftställe
(för sig eller tillsammans med hela
företaget) eller av sådan stadig-
varande anordning.

2. Gains from the alienation of

movable property forming part of
the business property of a permanent
establishment which an enterprise of
a Contracting State has in the other
Contracting State or of movable
property pertaining to a fixed base
available to a resident of a
Contracting State in the other
Contracting State for the purpose of
performing independent personal
services, including such gains from
the alienation of such a permanent
establishment (alone or with the
whole enterprise) or of such fixed
base, may be taxed in that other
State.

3. Vinst som person med hemvist

i en avtalsslutande stat förvärvar på
grund av överlåtelse av skepp eller
luftfartyg som används i internatio-
nell trafik, eller lös egendom som är
hänförlig till användningen av
sådana skepp eller luftfartyg, be-
skattas endast i denna stat.

3. Gains derived by a resident of a

Contracting State from the alie-
nation of ships or aircraft operated in
international traffic or movable
property pertaining to the operation
of such ships or aircraft, shall be
taxable only in that State.

4.9 Vinst som person med hemvist

i en avtalsslutande stat förvärvar på
grund av överlåtelse av andelar eller
liknande rättigheter, såsom andelar i
ett handelsbolag eller en trust, får
beskattas i den andra avtalsslutande
staten om mer än 50 procent av
andelarnas eller rättigheternas värde
vid någon tidpunkt under de 365
dagar som närmast föregick över-
låtelsen

direkt

eller

indirekt

utgjordes av fast egendom – såsom
definierad i artikel 6 – belägen i

4. Gains derived by a resident of a

Contracting State from the alien-
ation of shares or comparable
interests, such as interests in a
partnership or trust, may be taxed in
the other Contracting State if, at any
time during the 365 days preceding
the alienation, these shares or com-
parable interests derived more than
50 per cent of their value directly or
indirectly from immovable property,
as defined in Article 6, situated in
that other State (except immovable

9 Artikel 13 punkt 4 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 16 maj 2019.

2019:1141

background image

22

SFS

denna andra stat (med undantag för
sådan fast egendom, eller del därav,
som överlåtits under tiden mellan
nämnda tidpunkt och tidpunkten då
andelarna eller rättigheterna över-
läts, såvida andelarnas eller rättig-
heternas värde vid tidpunkten för
överlåtelsen inte till någon del direkt
eller indirekt kan hänföras till denna
fasta egendom eller del därav som
överlåtits).

property, or part thereof, that was
alienated between that time and the
time of the alienation of the shares or
comparable interests, as long as no
part of the value of these shares or
comparable interests is derived
directly or indirectly from that
immovable property, or the part
thereof that was alienated, at the
time of that subsequent alienation).

5.10 Vinst på grund av överlåtelse

av annan egendom än sådan som
avses i punkterna 1, 2, 3 eller 4 be-
skattas endast i den avtalsslutande
stat där överlåtaren har hemvist.

5. Gains from the alienation of

any property other than that referred
to in paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall be
taxable only in the Contracting State
of which the alienator is a resident.

6.11 Vinst som fysisk person som

har haft hemvist i en avtalsslutande
stat och fått hemvist i den andra
avtalsslutande staten, förvärvar på
grund av överlåtelse av andelar eller
andra rättigheter och på grund av
överlåtelse av varje slag av värde-
papper som i den förstnämnda staten
vid beskattningen behandlas på
samma sätt som vinst vid överlåtelse
av sådana andelar och andra rättig-
heter, får – utan hinder av bestäm-
melserna i punkt 5 – beskattas i den
förstnämnda staten, men endast om

6. Notwithstanding paragraph 5,

gains derived by an individual who
has been a resident of a Contracting
State and who has become a resident
of the other Contracting State, from
the alienation of shares or other
corporate rights and gains from the
alienation of any other securities
which are subjected in the first-
mentioned State to the same taxation
treatment as gains from the alien-
ation of such shares or other rights,
may be taxed in the first-mentioned
State, but only if:

a) den fysiska personen har haft

hemvist i den förstnämnda staten vid
något tillfälle under en femårsperiod
omedelbart före överlåtelsen av
andelarna, rättigheterna eller värde-
papperna; och

a) the individual has been a

resident of the first-mentioned State
at any time during the five years
immediately preceding the alien-
ation of the shares, rights or secu-
rities; and

b) den fysiska personen var ägare

till ovan nämnda andelar, rättigheter
eller värdepapper när han hade
hemvist i den förstnämnda staten.

b) the individual was the owner of

the above-mentioned shares, rights
or securities while he was a resident
of the first-mentioned State.

Artikel 14

Article 14

Självständig yrkesutövning

Independent personal services

1. Inkomst, som en person med

hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar genom att utöva fritt yrke
eller annan självständig verksamhet,

1. Income derived by a resident of

a Contracting State in respect of
professional services or other acti-
vities of an independent character

10 Artikel 13 punkt 5 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 16 maj 2019.

11 Artikel 13 punkt 6 har tillkommit och fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 16 maj

2019. Den innehåller vissa bestämmelser som tidigare reglerades i punkt 4.

2019:1141

background image

23

SFS

beskattas endast i denna stat. Sådan
inkomst får emellertid beskattas i
den andra avtalsslutande staten om

shall be taxable only in that State.
However, in the following circum-
stances such income may be taxed in
the other Contracting State:

a) han i denna andra avtals-

slutande stat har en stadigvarande
anordning, som regelmässigt står till
hans förfogande för att utöva
verksamheten. I sådant fall får dock
endast den del av inkomsten som är
hänförlig till denna stadigvarande
anordning beskattas i denna andra
avtalsslutande stat; eller

a) if he has a fixed base regularly

available to him in the other Con-
tracting State for the purpose of
performing his activities; in such
case, only so much of the income as
is attributable to that fixed base may
be taxed in that other Contracting
State; or

b) han vistas i denna andra

avtalsslutande stat under tidsperiod
eller tidsperioder som sammanlagt
uppgår till eller överstiger 183 dagar
under en tolvmånadersperiod. I
sådant fall får dock endast den del av
inkomsten som är hänförlig till den
verksamhet som utövats i denna
andra avtalsslutande stat beskattas i
denna andra stat.

b) if his stay in the other

Contracting State is for a period or
periods amounting to or exceeding
in the aggregate 183 days in any
period of 12 months; in such case,
only so much of the income as is
attributable to services performed in
that other Contracting State may be
taxed in that other State.

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegri-

per särskilt självständig vetenskap-
lig, litterär och konstnärlig verk-
samhet, uppfostrings- och under-
visningsverksamhet samt sådan
självständig verksamhet som läkare,
advokat, ingenjör, arkitekt, tand-
läkare och revisor utövar.

2. The term ”professional ser-

vices” includes especially indepen-
dent scientific, literary, artistic,
educational or teaching activities as
well as the independent activities of
physicians, lawyers, engineers, ar-
chitects, dentists and accountants.

Artikel 15

Article 15

Enskild tjänst Dependent

personal

services

1. Om inte bestämmelserna i

artiklarna 16, 18 och 19 föranleder
annat, beskattas lön och annan lik-
nande ersättning som person med
hemvist i en avtalsslutande stat
uppbär på grund av anställning,
endast i denna stat, såvida inte
arbetet utförs i den andra avtals-
slutande staten. Om arbetet utförs i
denna andra stat, får ersättning som
uppbärs för arbetet beskattas där.

1. Subject to the provisions of

Articles 16, 18 and 19, salaries,
wages and other similar remune-
ration derived by a resident of a
Contracting State in respect of an
employment shall be taxable only in
that State unless the employment is
exercised in the other Contracting
State. If the employment is so
exercised, such remuneration as is
derived therefrom may be taxed in
that other State.

2. Utan hinder av bestämmelserna

i punkt 1 beskattas ersättning, som
person med hemvist i en avtals-
slutande stat uppbär för arbete som

2. Notwithstanding the provisions

of paragraph 1, remuneration de-
rived by a resident of a Contracting
State in respect of an employment

2019:1141

background image

24

SFS

utförs i den andra avtalsslutande
staten, endast i den förstnämnda
staten, om

exercised in the other Contracting
State shall be taxable only in the
first-mentioned State if:

a) mottagaren vistas i den andra

staten under tidsperiod eller tids-
perioder som sammanlagt inte
överstiger 183 dagar under en tolv-
månadersperiod som börjar eller
slutar under beskattningsåret i fråga,
och

a) the recipient is present in the

other State for a period or periods
not exceeding in the aggregate 183
days in any twelve month period
commencing or ending in the fiscal
year concerned; and

b) ersättningen betalas av arbets-

givare som inte har hemvist i den
andra staten eller på dennes vägnar,
samt

b) the remuneration is paid by, or

on behalf of, an employer who is not
a resident of the other State; and

c) ersättningen inte belastar fast

driftställe eller stadigvarande an-
ordning som arbetsgivaren har i den
andra staten.

c) the remuneration is not borne

by a permanent establishment or a
fixed base which the employer has in
the other State.

3. Utan hinder av föregående

bestämmelser i denna artikel får
ersättning för arbete, som utförs
ombord på skepp eller luftfartyg,
som används i internationell trafik
av ett företag i en avtalsslutande stat,
beskattas i denna stat.

3. Notwithstanding the preceding

provisions of this Article, remune-
ration derived in respect of an
employment exercised aboard a ship
or aircraft operated in international
traffic by an enterprise of a Con-
tracting State, may be taxed in that
State.

Artikel 1612

Article 16

Styrelsearvode Directors’

fees

Styrelsearvode och annan lik-

nande ersättning, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat
uppbär i egenskap av medlem i
styrelse, kontrollorgan eller annat
liknande organ i bolag med hemvist
i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

Directors’ fees and other similar

payments derived by a resident of a
Contracting State in his capacity as a
member of the board of directors or
supervisory board or any other
similar organ of a company which is
a resident of the other Contracting
State may be taxed in that other
State.

Artikel 17

Article 17

Artister och sportutövare Artistes

and

athletes

1. Utan hinder av bestämmelserna

i artiklarna 14 och 15 får inkomst,
som person med hemvist i en
avtalsslutande stat förvärvar genom
sin personliga verksamhet i den
andra avtalsslutande staten i egen-

1. Notwithstanding the provisions

of Articles 14 and 15, income
derived by a resident of a Contract-
ing State as an entertainer, such as a
theatre, motion picture, radio or
television artiste, or a musician, or as

12 Artikel 16 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 16 maj 2019.

2019:1141

background image

25

SFS

skap av underhållningsartist, såsom
teater- eller filmskådespelare, radio-
eller televisionsartist eller musiker,
eller i egenskap av sportutövare,
beskattas i denna andra stat.

an athlete, from his personal
activities as such exercised in the
other Contracting State, may be
taxed in that other State.

2. I fall då inkomst genom

personlig verksamhet, som under-
hållningsartist eller sportutövare
bedriver i denna egenskap, inte till-
faller underhållningsartisten eller
sportutövaren själv utan annan per-
son, får denna inkomst, utan hinder
av bestämmelserna i artiklarna 7, 14
och 15, beskattas i den avtals-
slutande stat där underhållnings-
artisten eller sportutövaren bedriver
verksamheten.

2. Where income in respect of

personal activities exercised by an
entertainer or an athlete in his
capacity as such accrues not to the
entertainer or athlete himself but to
another person, that income may,
notwithstanding the provisions of
Articles 7, 14 and 15, be taxed in the
Contracting State in which the
activities of the entertainer or athlete
are exercised.

Artikel 18

Article 18

Pension Pensions

1.13 Om inte bestämmelserna i

artikel 19 punkt 2 föranleder annat,
beskattas pension och annan lik-
nande ersättning, som med anled-
ning av tidigare anställning betalas
till person med hemvist i en avtals-
slutande stat, endast i denna stat.

1. Subject to the provisions of

paragraph 2 of Article 19, pensions
and other similar remuneration paid
to a resident of a Contracting State in
consideration of past employment
shall be taxable only in that State.

2.14 Utan hinder av bestämmel-

serna i punkt 1 får pension och
liknande ersättning med anledning
av tidigare anställning, som härrör
från en avtalsslutande stat och som
betalas till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten, beskat-
tas i den förstnämnda staten. Sådan
pension och liknande ersättning ska
anses härröra från en avtalsslutande
stat om premier eller betalningar
avseende sådan inkomst får dras av
vid beskattningen i den staten.

2. Notwithstanding the provisions

of paragraph 1, pensions and other
similar remuneration in consider-
ation of past employment arising in
a Contracting State and paid to a
resident of the other Contracting
State may be taxed in the first-
mentioned State. Such pensions and
other similar remuneration shall be
deemed to arise in a Contracting
State insofar as the contributions or
payments associated with such item
of income qualify for relief from tax
in that State.

13 Denna bestämmelse numrerades som punkt 1 i artikel 18 genom ändringsprotokollet den

16 maj 2019. Bestämmelsen utgjorde tidigare artikel 18.

14 Artikel 18 punkt 2 har tillkommit genom ändringsprotokollet den 16 maj 2019.

2019:1141

background image

26

SFS

Artikel 19

Article 19

Offentlig tjänst

Government service

1. a) Lön och annan liknande

ersättning (med undantag för pen-
sion), som betalas av en avtals-
slutande stat, en av dess politiska
eller administrativa underavdel-
ningar eller lokala myndigheter till
fysisk person på grund av arbete som
utförts i denna stats, under-
avdelnings eller myndighets tjänst,
beskattas endast i denna stat.

1. a) Salaries, wages and other

similar remuneration, other than a
pension, paid by a Contracting State
or a political or administrative
subdivision or a local authority
thereof to an individual in respect of
services rendered to that State or
subdivision or authority shall be
taxable only in that State.

b) Sådan lön och annan liknande

ersättning beskattas emellertid en-
dast i den andra avtalsslutande staten
om arbetet utförs i denna stat och
personen i fråga har hemvist i denna
stat och

b) However, such salaries, wages

and other similar remuneration shall
be taxable only in the other
Contracting State if the services are
rendered in that State and the
individual is a resident of that State
who:

1) är medborgare i denna stat,

eller

(1) is a national of that State; or

2) inte fick hemvist i denna stat

uteslutande för att utföra arbetet.

(2) did not become a resident of

that State solely for the purpose of
rendering the services.

2. a) Pension som betalas av, eller

från fonder inrättade av, en avtals-
slutande stat, en av dess politiska
eller administrativa underavdel-
ningar eller lokala myndigheter till
fysisk person på grund av arbete som
utförts i denna stats, underavdel-
nings eller myndighets tjänst, be-
skattas endast i denna stat.

2. a) Any pension paid by, or out

of funds created by, a Contracting
State or a political or administrative
subdivision or a local authority
thereof to an individual in respect of
services rendered to that State or
subdivision or authority shall be
taxable only in that State.

b) Sådan pension beskattas

emellertid endast i den andra avtals-
slutande staten om personen i fråga
har hemvist och är medborgare i
denna stat.

b) However, such pension shall be

taxable only in the other Contracting
State if the individual is a resident
of, and a national of, that State.

3. Bestämmelserna i artiklarna 15,

16, 17 och 18 tillämpas på lön och
annan liknande ersättning och på
pension som betalas på grund av
arbete som utförts i samband med
rörelse som bedrivs av en avtals-
slutande stat, en av dess politiska
eller administrativa underavdel-
ningar eller lokala myndigheter.

3. The provisions of Articles 15,

16, 17 and 18 shall apply to salaries,
wages and other similar remuner-
ation, and to pensions, in respect of
services rendered in connection with
a business carried on by a Contract-
ing State or a political or admini-
strative subdivision or a local au-
thority thereof.

2019:1141

background image

27

SFS

Artikel 20

Article 20

Studerande Students

Studerande eller affärspraktikant,

som har eller omedelbart före
vistelsen i en avtalsslutande stat
hade hemvist i den andra avtals-
slutande staten och som vistas i den
förstnämnda staten uteslutande för
sin undervisning eller praktik,
beskattas inte i denna stat för belopp
som han erhåller för sitt uppehälle,
sin undervisning eller praktik, under
förutsättning att beloppen härrör
från källa utanför denna stat.

Payments which a student or

business apprentice who is or was
immediately before visiting a Con-
tracting State a resident of the other
Contracting State and who is present
in the first-mentioned State solely
for the purpose of his education or
training receives for the purpose of
his maintenance, education or
training shall not be taxed in that
State, provided that such payments
arise from sources outside that State.

Artikel 21

Article 21

Annan inkomst

Other income

1. Inkomst som person med

hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar och som inte behandlas i
föregående artiklar av detta avtal
beskattas endast i denna stat, oavsett
varifrån inkomsten härrör.

1. Items of income of a resident of

a Contracting State, wherever aris-
ing, not dealt with in the foregoing
Articles of this Convention shall be
taxable only in that State.

2. Bestämmelserna i punkt 1

tillämpas inte på inkomst, med
undantag för inkomst av fast egen-
dom som avses i artikel 6 punkt 2,
om mottagaren av inkomsten har
hemvist i en avtalsslutande stat och
bedriver rörelse i den andra av-
talsslutande staten från där beläget
fast driftställe eller utövar själv-
ständig yrkesverksamhet i denna
andra stat från där belägen stadig-
varande anordning, samt den rättig-
het eller egendom i fråga om vilken
inkomsten betalas äger verkligt
samband med det fasta driftstället
eller den stadigvarande anord-
ningen. I sådant fall tillämpas be-
stämmelserna i artikel 7 respektive
artikel 14.

2. The provisions of paragraph 1

shall not apply to income, other than
income from immovable property as
defined in paragraph 2 of Article 6,
if the recipient of such income, being
a resident of a Contracting State,
carries on business in the other
Contracting State through a perma-
nent establishment situated therein,
or performs in that other State
independent personal services from
a fixed base situated therein, and the
right or property in respect of which
the income is paid is effectively
connected with such permanent
establishment or fixed base. In such
case the provisions of Article 7 or
Article 14, as the case may be, shall
apply.

3. Utan hinder av bestämmelserna

i punkterna 1 och 2 får inkomst som
person med hemvist i en avtals-
slutande stat förvärvar och som inte
behandlas i föregående artiklar av
detta avtal och som härrör från den

3. Notwithstanding the provisions

of paragraphs 1 and 2, items of
income of a resident of a Contracting
State not dealt with in the foregoing
Articles of this Convention and

2019:1141

background image

28

SFS

andra avtalsslutande staten, beskat-
tas i denna andra stat.

arising in the other Contracting State
may also be taxed in that other State.

4. Utan hinder av övriga bestäm-

melser i detta avtal får utbetalningar
enligt socialförsäkringslagstiftning-
en, som härrör från en avtalsslutande
stat och som betalas till en person
med hemvist i den andra avtals-
slutande staten, beskattas i den
förstnämnda staten.

4. Notwithstanding any other pro-

visions of this Convention, disburse-
ments under the Social Security
legislation arising in a Contracting
State and paid to a resident of the
other Contracting State may be taxed
in the first-mentioned State.

KAPITEL IV

CHAPTER IV

METODER FÖR ATT UNDVIKA
DUBBELBESKATTNING

METHODS FOR ELIMINATION
OF DOUBLE TAXATION

Artikel 22

Article 22

Undanröjande av dubbelbeskattning Elimination of double taxation

1.15 Med beaktande av bestäm-

melserna i portugisisk lagstiftning
beträffande undanröjande av inter-
nationell dubbelbeskattning (som
inte påverkar den allmänna prin-
cipen som här anges), ska be-
träffande Portugal dubbelbeskatt-
ning undanröjas på följande sätt:

1. Subject to the provisions of

Portuguese law regarding the
elimination of international double
taxation (which shall not affect the
general principle hereof), double
taxation shall be eliminated in the
case Portugal as follows:

a) Om person med hemvist i Por-

tugal förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i detta avtal får
beskattas i Sverige (förutom i den
omfattning som dessa bestämmelser
medger beskattning i Sverige endast
på grund av att inkomsten är
förvärvad av en person med hemvist
i Sverige), ska Portugal från skatten
på denna persons inkomst avräkna
ett belopp motsvarande den skatt
som betalats i Sverige. Avräknings-
beloppet ska emellertid inte över-
stiga den del av inkomstskatten,
beräknad utan sådan avräkning, som
belöper på den inkomst som får
beskattas i Sverige.

a) Where a resident of Portugal

derives income which may be taxed
in Sweden in accordance with the
provisions of this Convention (ex-
cept to the extent that these provi-
sions allow taxation by Sweden
solely because the income is also
income derived by a resident of
Sweden), Portugal shall allow, as a
deduction from the tax on the
income of that resident, an amount
equal to the income tax paid in
Sweden. Such deduction shall not,
however, exceed that part of the
income tax, as computed before the
deduction is given, which is at-
tributable to the income which may
be taxed in Sweden;

b) Om person med hemvist i Por-

tugal förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i detta avtal är
undantagen från beskattning i Por-
tugal, får Portugal vid fastställandet

b) Where in accordance with any

provision of the Convention income
derived by a resident of Portugal is
exempt from tax in Portugal, Por-
tugal may nevertheless, in calcu-

15 Artikel 22 punkt 1 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 16 maj 2019.

2019:1141

background image

29

SFS

av skatteuttaget för återstående in-
komst för sådan person beakta den
inkomst som undantagits från be-
skattning.

lating the amount of tax on the
remaining income of such resident,
take into account the exempted in-
come.

2. Beträffande

Sverige

skall

dubbelbeskattning undvikas på
följande sätt:

2. In the case of Sweden, double

taxation shall be avoided as follows:

a) Om person med hemvist i

Sverige förvärvar inkomst som
enligt portugisisk lagstiftning och i
enlighet med bestämmelserna i detta
avtal får beskattas i Portugal, skall
Sverige – med beaktande av bestäm-
melserna i svensk lagstiftning be-
träffande avräkning av utländsk
skatt (även i den lydelse de fram-
deles kan få genom att ändras utan
att den allmänna princip som anges
här ändras) – från den svenska
skatten på inkomsten avräkna ett
belopp motsvarande den portugi-
siska skatt som erlagts på inkomsten.

a) Where a resident of Sweden

derives income which under the laws
of Portugal and in accordance with
the provisions of this Convention
may be taxed in Portugal, Sweden
shall allow – subject to the provi-
sions of the laws of Sweden con-
cerning credit for foreign tax (as it
may be amended from time to time
without changing the general prin-
ciple hereof) – as a deduction from
the tax on such income, an amount
equal to the Portuguese tax paid in
respect of such income.

b) Om person med hemvist i

Sverige förvärvar inkomst som
enligt bestämmelserna i detta avtal
beskattas endast i Portugal, får
Sverige vid fastställandet av skatte-
satsen för svensk progressiv skatt
beakta den inkomst som skall
beskattas endast i Portugal.

b) Where a resident of Sweden

derives income which, in accordance
with the provisions of this Conven-
tion, shall be taxable only in Portu-
gal, Sweden may, when determining
the graduated rate of Swedish tax,
take into account the income which
shall be taxable only in Portugal.

c) Utan hinder av bestämmelserna

i a) ovan är utdelning från bolag med
hemvist i Portugal till bolag med
hemvist i Sverige undantagen från
svensk skatt enligt bestämmelserna i
svensk lag om skattebefrielse för
utdelning som betalas till svenska
bolag från bolag i utlandet.

c) Notwithstanding the provisions

of sub-paragraph a) of this para-
graph, dividends paid by a company
which is a resident of Portugal to a
company which is a resident of Swe-
den shall be exempt from Swedish
tax according to the provisions of
Swedish law governing the exemp-
tion of tax on dividends paid to
Swedish companies by companies
abroad.

3.16 Om person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar pension
eller liknande ersättning som enligt
artikel 18 punkt 2 får beskattas i den
andra avtalsslutande staten, ska
denna andra stat – utan hinder av
punkterna 1 och 2 i denna artikel –
från skatten på denna persons
inkomst i denna stat, avräkna ett

3. Notwithstanding paragraphs 1

and 2, where a resident of a Con-
tracting State receives pensions or
other similar remuneration which, in
accordance with paragraph 2 of
Article 18, may be taxed in the other
Contracting State, that other State
shall allow as a deduction from the
tax on the income of that person, an

16 Artikel 22 punkt 3 har tillkommit genom ändringsprotokollet den 16 maj 2019.

2019:1141

background image

30

SFS

belopp motsvarande den skatt som
erlagts i den förstnämnda staten.
Avräkningsbeloppet ska emellertid
inte överstiga den del av inkomst-
skatten i denna andra stat, beräknad
utan sådan avräkning, som är hän-
förlig till sådan pension eller lik-
nande ersättning.

amount equal to the income tax on
the pension or other similar remu-
neration paid in the first-mentioned
State. Such deduction shall not,
however, exceed that part of the
income tax in that other State, as
computed before the deduction is
given, which is attributable to such
pensions or other similar remuner-
ation.

KAPITEL V

CHAPTER V

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

SPECIAL PROVISIONS

Artikel 23

Article 23

Förbud mot diskriminering

Non-discrimination

1. Medborgare i en avtalsslutande

stat skall inte i den andra avtals-
slutande staten bli föremål för
beskattning eller därmed samman-
hängande krav som är av annat slag
eller mer tyngande än den beskatt-
ning och därmed sammanhängande
krav som medborgare i denna andra
stat under samma förhållanden är
eller kan bli underkastad. Utan
hinder av bestämmelserna i artikel 1
tillämpas denna bestämmelse även
på person som inte har hemvist i en
avtalsslutande stat eller i båda
avtalsslutande staterna.

1. Nationals of a Contracting

State shall not be subjected in the
other Contracting State to any
taxation or any requirement connect-
ed therewith, which is other or more
burdensome than the taxation and
connected requirements to which
nationals of that other State in the
same circumstances are or may be
subjected. This provision shall,
notwithstanding the provisions of
Article 1, also apply to persons who
are not residents of one or both of the
Contracting States.

2. Beskattningen av fast drift-

ställe, som företag i en avtalsslutan-
de stat har i den andra avtalsslutande
staten, skall i denna andra stat inte
vara mindre fördelaktig än beskatt-
ningen av företag i denna andra stat,
som bedriver verksamhet av samma
slag. Denna bestämmelse anses inte
medföra skyldighet för en avtals-
slutande stat att medge person med
hemvist i den andra avtalsslutande
staten sådant personligt avdrag vid
beskattningen, sådan skattebefrielse
eller skattenedsättning på grund av
civilstånd eller försörjningsplikt mot
familj som medges person med
hemvist i den egna staten.

2. The taxation on a permanent

establishment which an enterprise of
a Contracting State has in the other
Contracting State shall not be less
favourably levied in that other State
than the taxation levied on
enterprises of that other State
carrying on the same activities. This
provision shall not be construed as
obliging a Contracting State to grant
to residents of the other Contracting
State any personal allowances,
reliefs and reductions for taxation
purposes on account of civil status or
family responsibilities which it
grants to its own residents.

2019:1141

background image

31

SFS

3. Utom i de fall då bestämmel-

serna i artikel 9 punkt 1, artikel 11
punkt 7 eller artikel 12 punkt 6
tillämpas, är ränta, royalty och annan
betalning från företag i en avtals-
slutande stat till person med hemvist
i den andra avtalsslutande staten
avdragsgilla vid bestämmandet av
den beskattningsbara inkomsten för
sådant företag på samma villkor som
betalning till person med hemvist i
den förstnämnda staten. På samma
sätt är skuld som företag i en
avtalsslutande stat har till person
med hemvist i den andra avtals-
slutande staten avdragsgill vid
bestämmandet av sådant företags
beskattningsbara förmögenhet på
samma villkor som skuld till person
med hemvist i den förstnämnda
staten.

3. Except where the provisions of

paragraph 1 of Article 9, paragraph
7 of Article 11, or paragraph 6 of
Article 12, apply, interest, royalties
and other disbursements paid by an
enterprise of a Contracting State to a
resident of the other Contracting
State shall, for the purpose of deter-
mining the taxable profits of such
enterprise, be deductible under the
same conditions as if they had been
paid to a resident of the first-
mentioned State. Similarly, any
debts of an enterprise of a Contract-
ing State to a resident of the other
Contracting State shall, for the
purpose of determining the taxable
capital of such enterprise, be de-
ductible under the same conditions
as if they had been contracted to a
resident of the first-mentioned State.

4. Företag i en avtalsslutande stat,

vars kapital helt eller delvis ägs eller
kontrolleras, direkt eller indirekt, av
en eller flera personer med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, skall
inte i den förstnämnda staten bli
föremål för beskattning eller därmed
sammanhängande krav som är av
annat slag eller mer tyngande än den
beskattning och därmed samman-
hängande krav som annat liknande
företag i den förstnämnda staten är
eller kan bli underkastat.

4. Enterprises of a Contracting

State, the capital of which is wholly
or partly owned or controlled,
directly or indirectly, by one or more
residents of the other Contracting
State, shall not be subjected in the
first-mentioned State to any taxation
or any requirement connected there-
with which is other or more
burdensome than the taxation and
connected requirements to which
other similar enterprises of the first-
mentioned State are or may be
subjected.

5. Utan hinder av bestämmelserna

i artikel 2 tillämpas bestämmelserna
i denna artikel på skatter av varje
slag och beskaffenhet.

5. The provisions of this Article

shall, notwithstanding the provisions
of Article 2, apply to taxes of every
kind and description.

Artikel 24

Article 24

Förfarandet vid ömsesidig över-
enskommelse

Mutual agreement procedure

1. Om en person anser att en

avtalsslutande stat eller båda avtals-
slutande staterna vidtagit åtgärder
som för honom medför eller kommer
att medföra beskattning som strider
mot bestämmelserna i detta avtal,
kan han, utan att detta påverkar hans

1. Where a person considers that

the actions of one or both of the
Contracting States result or will
result for him in taxation not in
accordance with the provisions of
this Convention, he may, irrespec-
tive of the remedies provided by the

2019:1141

background image

32

SFS

rätt att använda sig av de rättsmedel
som finns i dessa staters interna
rättsordning, lägga fram saken för
den behöriga myndigheten i den
avtalsslutande stat där personen har
hemvist, eller om fråga är om
tillämpning av artikel 23 punkt 1, i
den avtalsslutande stat där han är
medborgare. Saken skall läggas fram
inom tre år från den tidpunkt då
personen i fråga fick vetskap om den
åtgärd som givit upphov till
beskattning

som

strider

mot

bestämmelserna i avtalet.

domestic law of those States, present
his case to the competent authority
of the Contracting State of which he
is a resident or, if his case comes
under paragraph 1 of Article 23, to
that of the Contracting State of
which he is a national. The case must
be presented within three years from
the first notification of the action
resulting in taxation not in
accordance with the provisions of
the Convention.

2. Om den behöriga myndigheten

finner invändningen grundad men
inte själv kan få till stånd en
tillfredsställande lösning, skall myn-
digheten söka lösa frågan genom
ömsesidig överenskommelse med
den behöriga myndigheten i den
andra avtalsslutande staten i syfte att
undvika beskattning som strider mot
avtalet. Överenskommelse som träf-
fats skall genomföras utan hinder av
tidsgränser i de avtalsslutande stater-
nas interna lagstiftning.

2.17 The competent authority shall

endeavour, if the objection appears
to it to be justified and if it is not
itself able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by
mutual agreement with the compe-
tent authority of the other Contract-
ing State, with a view to the avoid-
ance of taxation which is not in
accordance with the Convention.
Any agreement reached shall be
implemented notwithstanding any
time limits in the domestic law of the
Contracting States.

3. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna skall
genom ömsesidig överenskommelse
söka avgöra svårigheter eller tvivels-
mål som uppkommer i fråga om
tolkningen eller tillämpningen av
avtalet. De kan även överlägga i
syfte att undanröja dubbelbeskatt-
ning i fall som inte omfattas av
avtalet.

3. The competent authorities of

the Contracting States shall en-
deavour to resolve by mutual agree-
ment any difficulties or doubts
arising as to the interpretation or
application of the Convention. They
may also consult together for the
elimination of double taxation in
cases not provided for in the
Convention.

4. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna kan träda i
direkt förbindelse med varandra i
syfte att träffa överenskommelse i de
fall som angivits i föregående
punkter.

4. The competent authorities of

the Contracting States may com-
municate with each other directly for
the purpose of reaching an agree-
ment in the sense of the preceding
paragraphs.

17 Artikel 24 punkt 2 i den engelska språkversionen av avtalet har fått denna lydelse genom

ändringsprotokollet den 16 maj 2019.

2019:1141

background image

33

SFS

Artikel 2518

Article 25

Utbyte av upplysningar

Exchange of information

1. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna ska utbyta
sådana upplysningar som kan antas
vara relevanta vid tillämpningen av
bestämmelserna i detta avtal eller för
administration eller verkställighet av
intern lagstiftning i fråga om skatter
av varje slag och beskaffenhet som
tas ut för de avtalsslutande staterna
eller för deras politiska eller admi-
nistrativa underavdelningar eller
lokala myndigheter, om beskatt-
ningen enligt denna lagstiftning inte
strider mot avtalet. Utbytet av
upplysningar begränsas inte av
artiklarna 1 och 2.

1. The competent authorities of

the Contracting States shall ex-
change such information as is
foreseeably relevant for carrying out
the provisions of this Convention or
to the administration or enforcement
of the domestic laws concerning
taxes of every kind and description
imposed on behalf of the Con-
tracting States, or of their political or
administrative subdivisions or local
authorities, insofar as the taxation
thereunder is not contrary to the
Convention. The exchange of
information is not restricted by
Articles 1 and 2.

2. Upplysningar som en avtals-

slutande stat tagit emot enligt punkt
1 ska behandlas som hemliga på
samma sätt som upplysningar som
erhållits enligt den interna lagstift-
ningen i denna stat och får yppas
endast för personer eller myndig-
heter (däri inbegripet domstolar och
förvaltningsorgan) som fastställer,
uppbär eller driver in de skatter som
åsyftas i punkt 1 eller handlägger
åtal eller överklagande i fråga om
dessa skatter eller som utövar tillsyn
över nämnda verksamheter. Dessa
personer eller myndigheter får
använda upplysningar bara för
sådana ändamål. De får yppa
upplysningarna vid offentlig rätte-
gång eller i domstolsavgöranden.
Utan hinder av detta kan upplys-
ningar som en avtalsslutande stat
mottagit användas för andra ända-
mål då sådana upplysningar kan
användas för sådana andra ändamål
enligt lagstiftningen i båda staterna
och den behöriga myndigheten i den
stat som lämnar upplysningarna
tillåter sådan användning.

2. Any

information

received

under paragraph 1 by a Contracting
State shall be treated as secret in the
same manner as information ob-
tained under the domestic laws of
that State and shall be disclosed only
to persons or authorities (including
courts and administrative bodies)
concerned with the assessment or
collection of, the enforcement or
prosecution in respect of, the
determination of appeals in relation
to the taxes referred to in paragraph
1, or the oversight of the above. Such
persons or authorities shall use the
information only for such purposes.
They may disclose the information
in public court proceedings or in
judicial decisions. Notwithstanding
the foregoing, information received
by a Contracting State may be used
for other purposes when such
information may be used for such
other purposes under the laws of
both States and the competent
authority of the supplying State
authorises such use.

18 Artikel 25 har fått denna lydelse genom ändringsprotokollet den 16 maj 2019.

2019:1141

background image

34

SFS

3. Bestämmelserna i punkterna 1

och 2 medför inte skyldighet för en
avtalsslutande stat att:

3. In no case shall the provisions

of paragraphs 1 and 2 be construed
so as to impose on a Contracting
State the obligation:

a) vidta förvaltningsåtgärder som

avviker från lagstiftning och admi-
nistrativ praxis i denna avtalsslu-
tande stat eller i den andra avtals-
slutande staten,

a) to carry out administrative

measures at variance with the laws
and administrative practice of that or
of the other Contracting State;

b) lämna upplysningar som inte är

tillgängliga enligt lagstiftning eller
sedvanlig administrativ praxis i
denna avtalsslutande stat eller i den
andra avtalsslutande staten,

b) to supply information which is

not obtainable under the laws or in
the normal course of the admini-
stration of that or of the other
Contracting State;

c) lämna upplysningar som skulle

röja

affärshemlighet,

industri-,

handels- eller yrkeshemlighet eller i
näringsverksamhet nyttjat förfa-
ringssätt eller upplysningar, vilkas
överlämnande skulle strida mot
allmänna hänsyn (ordre public).

c) to supply information which

would disclose any trade, business,
industrial, commercial or profess-
sional secret or trade process, or
information the disclosure of which
would be contrary to public policy
(ordre public).

4. Då en avtalsslutande stat begär

upplysningar enligt denna artikel ska
den andra avtalsslutande staten
använda de medel som denna stat
förfogar över för att inhämta de
begärda upplysningarna, även om
denna andra stat inte har behov av
upplysningarna för sina egna
beskattningsändamål. Förpliktelsen
i föregående mening begränsas av
bestämmelserna i punkt 3, men detta
medför inte en rätt för en avtals-
slutande stat att vägra lämna
upplysningar uteslutande därför att
denna stat inte har något eget
intresse av sådana upplysningar.

4. If information is requested by a

Contracting State in accordance with
this Article, the other Contracting
State shall use its information
gathering measures to obtain the
requested information, even though
that other State may not need such
information for its own tax purposes.
The obligation contained in the
preceding sentence is subject to the
limitations of paragraph 3 but in no
case shall such limitations be
construed to permit a Contracting
State to decline to supply informa-
tion solely because it has no domes-
tic interest in such information.

5. Bestämmelserna i punkt 3

medför inte rätt för en avtalsslutande
stat att vägra att lämna upplysningar
uteslutande därför att upplys-
ningarna innehas av en bank, annan
finansiell institution, ombud, repre-
sentant eller förvaltare eller därför
att upplysningarna gäller äganderätt
i en person.

5. In no case shall the provisions

of paragraph 3 be construed to
permit a Contracting State to decline
to supply information solely because
the information is held by a bank,
other financial institution, nominee
or person acting in an agency or a
fiduciary capacity or because it
relates to ownership interests in a
person.

2019:1141

background image

35

SFS

Artikel 26

Article 26

Handräckning vid indrivning

Assistance in recovery

1. De avtalsslutande staterna

förbinder sig att i enlighet med
bestämmelser och regler i respektive
stats lagar och förordningar bistå
med ömsesidig handräckning och
stöd vid indrivning av de skatter på
vilka detta avtal tillämpas när dessa
belopp förfallit till betalning enligt
lagstiftningen i den avtalsslutande
stat som begär handräckningen.

1. The Contracting States agree to

provide mutual assistance and
support for recovering, in accor-
dance with the respective provisions
and rules of their legislation or
regulations, the taxes covered by this
Convention, when these amounts are
definitely due under the laws and
regulations of the Contracting States
seeking the assistance for such
recovery.

2. Efter framställning av den

ansökande staten skall den anmo-
dade staten vidta åtgärder för att
säkerställa indrivning av skatt, även
om skattefordran har överklagats
eller om ingen verkställighetstitel
ännu föreligger såvida det är tillåtet
enligt lag och administrativ praxis i
den anmodade staten.

2. At the request of the applicant

State, the requested State shall, with
a view to the recovery of an amount
of tax, take measures of conservancy
even if the claim is contested or is
not yet the subject of an instrument
permitting enforcement, insofar as
such is permitted by the laws and
administrative practice of the
requested State.

3. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna skall över-
lägga om sättet att genomföra
tillämpningen av denna artikel i det
fall de anser att bistånd med hand-
räckning vid indrivning av skatter är
genomförbar.

3. The competent authorities of

the Contracting States shall consult
each other to decide the mode of
application of this Article in case
they consider the rendering of
assistance in recovery of taxes
feasible.

Artikel 27

Article 27

Begränsning av förmåner

Limitations of benefits

1.19 Utan hinder av övriga bestäm-

melser i detta avtal skall, om

1. Notwithstanding any other

provisions of this Convention, where

a) ett bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar sina
inkomster huvudsakligen från andra
stater

a) a company that is a resident of

a Contracting State derives its
income primarily from other States

1) från bank-, sjöfarts-, finans-,

försäkringsverksamhet, eller

(i) from activities of banking,

shipping, financing or insurance or

2) genom att vara huvudkontor,

co-ordination centre eller en liknan-
de enhet som tillhandahåller admini-
strativa eller andra tjänster till en

(ii) from being the headquarters,

co-ordination centre or similar entity
providing administrative services or
other support to a group of com-

19 Denna bestämmelse numrerades som punkt 1 i artikel 27 genom ändringsprotokollet den

16 maj 2019. Den utgjorde tidigare artikel 27.

2019:1141

background image

36

SFS

grupp av bolag som bedriver rörelse
huvudsakligen i andra stater; och

panies which carry on business
primarily in other States; and

b) sådan inkomst beskattas – i

andra fall än då tillämpning sker av
den metod för undvikande av
dubbelbeskattning som normalt
tillämpas av denna stat – med en
skattesats som är påtagligt lägre
enligt den statens lagstiftning än den
som tillämpas antingen på inkomst
från liknande verksamhet som
bedrivits inom denna stat eller på
inkomst från huvudkontor, co-
ordination centre eller en liknande
enhet som tillhandahåller admini-
strativa eller andra tjänster till en
grupp av bolag som bedriver rörelse
i denna stat,

b) except for the application of the

method of elimination of double
taxation normally applied by that
State, such income would bear a
significantly lower tax under the
laws of that State than income from
similar activities carried out within
that State or from being the head-
quarters, co-ordination centre or
similar entity providing admin-
istrative services or other support to
a group of companies which carry on
business in that State, as the case
may be,

bestämmelserna i detta avtal som

medför undantag från eller begräns-
ning av beskattningen inte tillämpas
på inkomst som sådant bolag för-
värvar och inte heller på utdelning
som betalas av sådant bolag.

any provisions of this Convention

conferring an exemption or a
reduction of tax shall not apply to the
income of such company and to the
dividends paid by such company.

2.20 Utan hinder av övriga

bestämmelser i detta avtal ska en
förmån enligt avtalet inte ges i fråga
om en inkomst, om det med hänsyn
till alla relevanta fakta och om-
ständigheter rimligen kan antas att
ett av de huvudsakliga syftena med
det arrangemang eller den trans-
aktion som direkt eller indirekt
resulterade i förmånen var att få
förmånen, såvida det inte fastställs
att det under omständigheterna är
förenligt med de relevanta bestäm-
melsernas ändamål och syfte att
förmånen ges.

2. Notwithstanding the other

provisions of this Convention, a
benefit under this Convention shall
not be granted in respect of an item
of income if it is reasonable to
conclude, having regard to all
relevant facts and circumstances,
that obtaining that benefit was one of
the principal purposes of any
arrangement or transaction that
resulted directly or indirectly in that
benefit, unless it is established that
granting that benefit in these
circumstances would be in accor-
dance with the object and purpose of
the relevant provisions of this
Convention.

Artikel 28

Article 28

Diplomatiska företrädare och kon-
sulära tjänstemän

Diplomatic agents and consular
officers

Bestämmelserna i detta avtal

berör inte de privilegier vid beskatt-
ningen som enligt folkrättens all-
männa regler eller bestämmelser i

Nothing in this Convention shall

affect the fiscal privileges of diplo-
matic agents or consular officers
under the general rules of inter-

20 Artikel 27 punkt 2 har tillkommit genom ändringsprotokollet den 16 maj 2019.

2019:1141

background image

37

SFS

särskilda överenskommelser till-
kommer diplomatiska företrädare
eller konsulära tjänstemän.

national law or under the provisions
of special agreements.

KAPITEL VI

CHAPTER VI

AVSLUTANDE
BESTÄMMELSER

FINAL PROVISIONS

Artikel 29

Article 29

Ikraftträdande

Entry into force

Detta avtal träder i kraft den

trettionde dagen efter den dag då den
sista av de skriftliga underrättelser –
som respektive regering skall lämna
när de åtgärder vidtagits som krävs
enligt respektive stats lagstiftning –
har lämnats och dess bestämmelser
skall tillämpas:

The Convention shall enter into

force on the thirtieth day after the
later of the dates on which the
respective Governments have noti-
fied each other in writing that the
formalities constitutionally required
in their respective States have been
complied with and its provisions
shall have effect:

a) i Portugal

a) in the case of Portugal:

1. beträffande källskatter, om den

händelse som givit upphov till
skatterna inträffat den 1 januari 2000
eller senare;

(i) in respect of taxes withheld at

source the fact giving rise to them
appearing on or after the first day of
January 2000;

2. beträffande andra skatter, på

beskattningsår som börjar den 1
januari 2000 eller senare;

(ii) in respect of other taxes as to

income arising in the fiscal year
beginning on or after the first day of
January 2000;

b) i Sverige

b) in the case of Sweden:

1. beträffande källskatter, på

belopp som förvärvas den 1 januari
2000 eller senare;

(i) in respect of taxes withheld at

source, for amounts paid on or after
the first day of January 2000;

2. beträffande övriga skatter på

inkomst, på skatter som påförs för
beskattningsår som börjar den 1
januari 2000 eller senare.

(ii) in respect of other taxes on

income, on taxes chargeable for any
fiscal year beginning on or after the
first day of January 2000.

Artikel 30

Article 30

Upphörande Termination

Detta avtal förblir i kraft till dess

det sägs upp av en avtalsslutande
stat. Vardera avtalsslutande staten
kan på diplomatisk väg skriftligen
säga upp avtalet genom under-
rättelse härom minst sex månader
före utgången av något kalenderår
som följer efter utgången av en

This Convention shall remain in

force until terminated by a Con-
tracting State. Either Contracting
State may terminate the Convention,
through diplomatic channels, by
giving written notice of termination
at least six months before the end of
any calendar year after the expi-

2019:1141

background image

38

SFS

period om tre år efter det att avtalet
trädde i kraft. I händelse av sådan
uppsägning upphör avtalet att gälla:

ration of a period of three years from
the date of its entry into force. In
such event the Convention shall
cease to have effect:

a) i Portugal

a) in the case of Portugal:

1. beträffande källskatter, om den

händelse som givit upphov till
skatterna inträffar den 1 januari det
kalenderår som följer närmast efter
den dag då den tidsperiod, som
angivits i nämnda underrättelse om
upphörande, har löpt ut eller senare;

(i) in respect of taxes withheld at

source, the fact giving rise to them
appearing on or after the first day of
January next following the date on
which the period specified in the
said notice of termination expires;

2. beträffande andra skatter, på

beskattningsår som börjar den 1
januari det kalenderår som följer
närmast efter den dag då den tids-
period, som angivits i nämnda
underrättelse om upphörande, har
löpt ut eller senare;

(ii) in respect of other taxes as to

income arising in the fiscal year
beginning on or after the first day of
January next following the date on
which the period specified in the
said notice of termination expires;

b) I Sverige

b) in the case of Sweden:

1. beträffande källskatter, på be-

lopp som förvärvas den 1 januari det
kalenderår som följer närmast efter
utgången av sexmånadersperioden
eller senare;

(i) in respect of taxes withheld at

source, for amounts paid on or after
the first day of January in the year
next following the end of the six
month period;

2. beträffande övriga skatter på

inkomst, på skatter som påförs för
beskattningsår som börjar den
1 januari det kalenderår som följer
närmast efter utgången av sex-
månadersperioden eller senare.

(ii) in respect of other taxes on

income, on taxes chargeable for any
fiscal year beginning on or after the
first day of January in the year next
following the end of the six month
period.

Till

bekräftelse

härav

har

undertecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade, undertecknat detta
avtal och försett detsamma med sina
sigill.

IN WITNESS whereof the

undersigned being duly authorized
thereto have signed the present
Convention and have affixed thereto
their seals.

Som skedde i Helsingborg den

29 augusti 2002 i två exemplar på
svenska, portugisiska och engelska
språken. Alla tre språken äger lika
vitsord. För den händelse att tvist
uppkommer vid tolkningen skall
dock den engelska texten äga
företräde.

Done at Helsingborg this 29th.

day of August 2002, in duplicate in
the Portuguese, Swedish and English
languages, all texts being equally
authentic. In case of divergence
between the texts the English text
shall prevail.

För Konungariket Sverige

For the Kingdom of Sweden

Anna Lindh

Anna Lindh

2019:1141

background image

39

SFS

För Portugisiska Republiken

For the Portuguese Republic

António Martins da Cruz

António Martins da Cruz

Protokoll

Protocol

Vid undertecknandet av avtalet

mellan Konungariket Sverige och
Portugisiska Republiken för und-
vikande av dubbelbeskattning och
förhindrande av skatteflykt beträf-
fande skatter på inkomst, har
undertecknade kommit överens om
att följande bestämmelser skall
utgöra en integrerande del av avtalet.

At the moment of signing the

Convention between the Kingdom
of Sweden and the Portuguese
Republic for the Avoidance of
Double Taxation and the Prevention
of Fiscal Evasion with respect to
Taxes on Income, the undersigned
have agreed that the following
provisions shall form an integral part
of the Convention.

I. (Upphävd)21 I.

(Deleted)

II. Till artikel 8

II. Ad Article 8

Beträffande inkomst som för-

värvas av luftfartskonsortiet Scan-
dinavian Airlines System (SAS)
tillämpas bestämmelserna i artikel 8
punkt 1 endast i fråga om den del av
inkomsten som motsvarar den andel
i konsortiet som innehas av SAS
Sverige AB, den svenske delägaren i
SAS.

With respect to profits derived by

the air transport consortium Scan-
dinavian Airlines System (SAS) the
provisions of paragraph 1 of Article
8 shall apply only to such part of the
profits as corresponds to the
participation held in that consortium
by SAS Sverige AB, the Swedish
partner of SAS.

III. Till artikel 13 punkt 3

III. Ad Article 13, paragraph 3

Beträffande vinst som förvärvas

av luftfartskonsortiet SAS tillämpas
bestämmelserna i denna punkt
endast i fråga om den del av vinsten
som motsvarar den andel i konsortiet
som innehas av SAS Sverige AB,
den svenske delägaren i SAS.

With respect to gains derived by

the air transport consortium SAS,
the provisions of this paragraph shall
apply only to such part of the gains
as corresponds to the participation
held in that consortium by SAS
Sverige AB, the Swedish partner of
SAS.

IV. Till artikel 15 punkt 3

IV. Ad Article 15, paragraph 3

Om person med hemvist i Sverige

uppbär inkomst av arbete, vilket
utförs ombord på ett luftfartyg som
används i internationell trafik av
luftfartskonsortiet SAS, beskattas
inkomsten endast i Sverige.

Where a resident of Sweden

derives remuneration in respect of an
employment exercised aboard an
aircraft operated in international
traffic by the air transport con-
sortium SAS, such remuneration
shall be taxable only in Sweden.

21 Punkt I i protokollet till avtalet har upphävts genom ändringsprotokollet den 16 maj 2019.

2019:1141

background image

40

SFS

V. Till artikel 29

V. Ad Article 29

Utan hinder av bestämmelserna i

artikel 29 skall bestämmelserna i
artikel 8 och artikel 13 punkt 3 och
respektive bestämmelser i detta
protokoll tillämpas i de båda avtals-
slutande staterna i fråga om
beskattningsår som börjar den
1 januari 1985 eller senare.

Notwithstanding the provisions of

Article 29, the provisions of Article
8 and paragraph 3 of Article 13 and
respective provisions of this Proto-
col shall have effect in both
Contracting States with respect to
the fiscal years beginning on or after
1 January 1985.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade,

därtill

vederbörligen

bemyndigade, undertecknat detta
protokoll och försett detsamma med
sina sigill.

IN WITNESS whereof the

undersigned being duly authorized
thereto have signed the present
Protocol and have affixed thereto
their seals.

Som skedde i Helsingborg den

29 augusti 2002 i två exemplar på
svenska, portugisiska och engelska
språken. Alla tre språken äger lika
vitsord. För den händelse att tvist
uppkommer vid tolkningen skall
dock den engelska texten äga
företräde.

Done at Helsingborg this 29th day

of August 2002, in duplicate in the
Portuguese, Swedish and English
languages, all texts being equally
authentic. In case of divergence
between the texts the English text
shall prevail.

För Konungariket Sverige

For the Kingdom of Sweden

Anna Lindh

Anna Lindh

För Portugisiska Republiken

For the Portuguese Republic

António Martins da Cruz

António Martins da Cruz

2019:1141