SFS 2019:1146 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2019-1146.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen
(1999:1229)2 att 3 kap. 18 §, 6 kap. 11 §, 18 kap. 15 a §, 30 kap. 8�10 §§
och 31 kap. 20 § ska ha följande lydelse.

3 kap.
18 §
3 Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig i

1. inkomstslaget tjänst för inkomster som anges i 5 § lagen (1991:586) om

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta med undantag för inkomster
som anges i 6 § 1, 4 och 5 den lagen, om en begäran har gjorts enligt 4 § den
lagen,

2. inkomstslaget tjänst eller näringsverksamhet för inkomster som anges

i 7 § första stycket lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta artister m.fl., om Skatteverket har meddelat beslut enligt 5 a § tredje
stycket den lagen,

3. inkomstslaget näringsverksamhet för inkomst från ett fast driftställe

eller en fastighet i Sverige,

4. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag på grund av att

en näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av
ett hus i Sverige avyttras eller blir privatbostadsrätt,

5. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag för egen-

avgifter,

6. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag för

periodiseringsfond och expansionsfond, samt inkomstslaget närings-
verksamhet eller kapital för återförda avdrag för ersättningsfond,

7. inkomstslaget näringsverksamhet för uttag eller utbetalning från ett

skogskonto eller skogsskadekonto som avses i 21 kap.,

8. inkomstslaget kapital för ett positivt räntefördelningsbelopp som avser

ett fast driftställe, en näringsfastighet i Sverige eller artistisk eller idrottslig
verksamhet i Sverige,

9. inkomstslaget kapital för löpande inkomster av en privatbostads-

fastighet eller en privatbostadsrätt i Sverige,

10. inkomstslaget kapital för kapitalvinst på en fastighet i Sverige eller på

en privat- eller näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus
eller en del av ett hus i Sverige,

11. inkomstslaget kapital för återfört uppskovsbelopp samt schablon-

intäkt enligt 47 kap.,

1 Prop. 2019/20:20, bet. 2019/20:SkU10, rskr. 2019/20:71.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2015:775.

SFS

2019:1146

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

12. inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital för utdelning på

andelar i svenska ekonomiska föreningar, och

13. inkomstslaget kapital för återfört investeraravdrag enligt 43 kap.
Ersättning i form av sådan royalty eller periodvis utgående avgift för att

materiella eller immateriella tillgångar utnyttjas som ska räknas till
inkomstslaget näringsverksamhet ska anses som inkomst från ett fast
driftställe i Sverige, om ersättningen kommer från en näringsverksamhet
med ett fast driftställe här.

Skattskyldighet för inkomster som avses i första stycket 12 gäller inte för

sådana begränsat skattskyldiga personer som avses i 17 § 2�4.

6 kap.


11 §4 Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för

1. inkomst från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige,
2. inkomst på grund av att en näringsbostadsrätt som innefattar

nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige avyttras,

3. inkomst i form av utdelning på andelar i svenska ekonomiska

föreningar,

4. inkomster som anges i 7 § första stycket lagen (1991:591) om särskild

inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., om Skatteverket har
meddelat beslut enligt 5 a § tredje stycket den lagen,

5. återförda avdrag för periodiseringsfond och ersättningsfond,
6. schablonintäkt enligt 30 kap. 6 a §, och
7. återfört uppskovsbelopp samt schablonintäkt enligt 47 kap.
Ersättning i form av royalty eller periodvis utgående avgift för att

materiella eller immateriella tillgångar utnyttjas ska anses som inkomst från
ett fast driftställe i Sverige, om ersättningen kommer från en närings-
verksamhet med ett fast driftställe här.

En kapitalförlust ska dras av, om den som är begränsat skattskyldig skulle

ha varit skattskyldig för en motsvarande kapitalvinst.

18 kap.


15 a §5 Utöver vad som anges i 15 § får det särskilda avdraget inte
överstiga det skattemässiga värdet för inventarierna, om inventarierna
behandlas som avyttrade på grund av att uttagsbeskattning ska ske enligt
bestämmelserna i

1. 22 kap. 5 § 2 på grund av att den skattskyldige för över tillgångar från

ett fast driftställe i Sverige till en stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES), om tillgångarna tillhör den skattskyldige även
efter överföringen,

2. 22 kap. 5 § 2 på grund av att den skattskyldige för över den närings-

verksamhet som bedrivs från ett fast driftställe i Sverige till en stat inom
EES, eller

3. 22 kap. 5 § 4 eller 5 på grund av ett skatteavtal som har ingåtts med en

stat inom EES.

Första stycket gäller bara om överföringen har skett till en stat inom EES

som är medlem i Europeiska unionen eller har ingått en sådan särskild
överenskommelse som avses i 63 kap. 14 § andra stycket skatteförfarande-
lagen (2011:1244).

Det skattemässiga värdet för inventarier utgörs av en skälig del av det

skattemässiga värdet av samtliga inventarier i näringsverksamheten.

4 Senaste lydelse 2015:775.

5 Senaste lydelse 2009:1230.

2019:1146

background image

3

SFS

30 kap.


8 §6 En juridisk person ska återföra sina avdrag, även om tiden i 7 § inte
har löpt ut, om

1. den upphör att bedriva näringsverksamhet,
2. den beskattas i Sverige bara såsom delägare i ett svenskt handelsbolag

och handelsbolaget upphör att bedriva näringsverksamheten eller andelen
avyttras eller övergår till en ny ägare på något annat sätt,

3. skattskyldigheten för näringsverksamheten upphör,
4. näringsverksamheten inte längre ska beskattas i Sverige på grund av ett

skatteavtal med en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES),

5. den upplöses genom fusion eller fission och annat inte följer av

bestämmelserna i 37 kap. 17 §,

6. det beslutas att den ska träda i likvidation, eller
7. den försätts i konkurs.
Avdrag ska dock inte återföras enligt första stycket 3 om skatt-

skyldigheten upphör på grund av att den juridiska personen för över den
näringsverksamhet som bedrivs från ett fast driftställe i Sverige till en stat
inom EES. Detta gäller bara om denna stat är medlem i Europeiska unionen
eller har ingått en sådan särskild överenskommelse som avses i 63 kap. 14 §
andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244).

9 §7 En enskild näringsidkare ska återföra sina avdrag, även om tiden i 7 §
inte har löpt ut, om

1. näringsidkaren upphör att bedriva näringsverksamheten,
2. skattskyldigheten för näringsverksamheten upphör,
3. näringsverksamheten inte längre ska beskattas i Sverige på grund av ett

skatteavtal med en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES), eller

4. näringsidkaren försätts i konkurs.
Avdrag ska dock inte återföras enligt första stycket 2 om skatt-

skyldigheten upphör på grund av att näringsidkaren för över den
näringsverksamhet som bedrivs från ett fast driftställe i Sverige till en stat
inom EES. Detta gäller bara om denna stat är medlem i Europeiska unionen
eller har ingått en sådan särskild överenskommelse som avses i 63 kap. 14 §
andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244).

10 §8 En fysisk person som är delägare i ett svenskt handelsbolag ska
återföra sina avdrag, även om tiden i 7 § inte har löpt ut, om

1. handelsbolaget upphör att bedriva näringsverksamheten,
2. andelen i handelsbolaget avyttras eller övergår till en ny ägare på något

annat sätt,

3. skattskyldigheten för näringsverksamheten upphör,
4. näringsverksamheten inte längre ska beskattas i Sverige på grund av ett

skatteavtal med en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES),

5. det beslutas att handelsbolaget ska träda i likvidation, eller
6. delägaren eller handelsbolaget försätts i konkurs.

6 Senaste lydelse 2009:1230.

7 Senaste lydelse 2009:1230.

8 Senaste lydelse 2009:1230.

2019:1146

background image

4

SFS

Avdrag ska dock inte återföras enligt första stycket 3 om skatt-

skyldigheten upphör på grund av att handelsbolaget för över den
näringsverksamhet som bedrivs från ett fast driftställe i Sverige till en stat
inom EES. Detta gäller bara om denna stat är medlem i Europeiska unionen
eller har ingått en sådan särskild överenskommelse som avses i 63 kap. 14 §
andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244).

31 kap.


20 §9 Avdraget ska återföras, även om tiden i 19 § inte har löpt ut, om

1. fonden tas i anspråk i strid med bestämmelserna i 10�15 §§,
2. den huvudsakliga delen av näringsverksamheten överlåts och inte annat

följer av 38 kap. 15 §,

3. den huvudsakliga delen av näringsverksamheten tillfaller en eller flera

nya ägare på grund av arv, testamente eller bodelning,

4. den som innehar fonden upphör att bedriva näringsverksamheten,
5. skattskyldigheten för näringsverksamheten upphör,
6. näringsverksamheten inte längre ska beskattas i Sverige på grund av ett

skatteavtal med en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES),

7. den som innehar fonden upplöses genom fusion eller fission och annat

inte följer av bestämmelserna i 37 kap. 17 §,

8. det beslutas att innehavaren av fonden ska träda i likvidation, eller
9. den som innehar fonden försätts i konkurs.
Vad som sägs i första stycket 2�4 gäller inte om avsättningen grundas på

en sådan avyttring som avses i 5 § 1�4.

Avdrag behöver dock inte återföras enligt första stycket 5 om skatt-

skyldigheten upphör på grund av att den som innehar fonden för över den
näringsverksamhet som bedrivs från ett fast driftställe i Sverige till en stat
inom EES. Detta gäller bara om denna stat är medlem i Europeiska unionen
eller har ingått en sådan särskild överenskommelse som avses i 63 kap. 14 §
andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244).

I 23 och 24 §§ finns bestämmelser om att ersättningsfonder i vissa fall får

tas över av någon annan i stället för att avdragen återförs.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Bestämmelserna i 3 kap. 18 §, 6 kap. 11 §, 30 kap. 8�10 §§ och 31 kap.

20 § i den nya lydelsen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar
efter den 31 december 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Elisabeth Sheikh

(Finansdepartementet)

9 Senaste lydelse 2009:1230.

2019:1146