SFS 2019:1149 Lag om ändring i lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning

SFS2019-1149.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:KWRCSD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:ZDCOUZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:XEEZYD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2019:504) om ansvar f�r god </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>forskningssed och pr�vning av oredlighet i forskning </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2019:504) om ansvar <br/>f�r god forskningssed och pr�vning av oredlighet i forskning </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>dels</i> att nuvarande 15 � ska betecknas 21 �, <br/><i>dels </i>att rubriken n�rmast f�re 15 � ska s�ttas n�rmast f�re den nya 21 �, <br/><i>dels </i>att det ska inf�ras sex nya paragrafer, 1520 ��, och n�rmast f�re </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">15 � en ny rubrik av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Behandling av personuppgifter <br/>15 �</b> Best�mmelserna i 1620 �� kompletterar Europaparlamentets och <br/>r�dets f�rordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd f�r fysiska <br/>personer med avseende p� behandling av personuppgifter och om det fria <br/>fl�det av s�dana uppgifter och om upph�vande av direktiv 95/46/EG (allm�n <br/>dataskyddsf�rordning), h�r ben�mnd EU:s dataskyddsf�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>16 �</b> Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag g�ller lagen <br/>(2018:218) med kompletterande best�mmelser till EU:s dataskyddsf�rord-<br/>ning, h�r ben�mnd dataskyddslagen, och f�reskrifter som har meddelats i <br/>anslutning till den lagen, om inte annat f�ljer av denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:765px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>17 �</b> Artikel 13.3 i EU:s dataskyddsf�rordning om informationsskyldighet <br/>f�r den personuppgiftsansvarige g�ller inte n�r en forskningshuvudman som <br/>avses i 3 � f�rsta stycket behandlar personuppgifter f�r att fullg�ra uppgifter <br/>enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:867px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>18 �</b> Best�mmelsen i 3 kap. 3 � andra stycket dataskyddslagen om s�kf�r-<br/>bud i fr�ga om k�nsliga personuppgifter g�ller inte n�r n�mnden eller en <br/>forskningshuvudman som avses i 3 � f�rsta stycket 1, 2 och 5 behandlar <br/>personuppgifter f�r att fullg�ra uppgifter enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:969px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>19 �</b> Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsf�rordning <br/>(k�nsliga personuppgifter) f�r med st�d av artikel 9.2 g i samma f�rordning <br/>behandlas av de forskningshuvudm�n som avses i 3 � f�rsta stycket 3, 4, <br/>6 och 7 om behandlingen �r n�dv�ndig f�r att fullg�ra uppgifter enligt denna <br/>lag. </p> <p style="position:absolute;top:1071px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r s�dana forskningshuvudm�n som avses i 3 � f�rsta stycket 3, 4, 6 och </p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">7 och i vars verksamhet best�mmelserna om allm�nna handlingar och </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2019/20:7, bet. 2019/20:UbU5, rskr. 2019/20:56. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2019:1149</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">3 december 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2019:1149</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">sekretess i tryckfrihetsf�rordningen och offentlighets- och sekretesslagen <br/>(2009:400) g�ller, finns det �ven best�mmelser om behandling av k�nsliga <br/>personuppgifter i dataskyddslagen. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>20 �</b> Personuppgifter som behandlas av n�mnden enbart f�r att fullg�ra <br/>uppgifter enligt denna lag f�r anv�ndas f�r att vidta �tg�rder i fr�ga om den <br/>registrerade endast om det finns synnerliga sk�l med h�nsyn till den <br/>registrerades vitala intressen. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ANNA EKSTR�M </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft24">Eva Lenberg <br/>(Utbildningsdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2019:504) om ansvar f�r god

forskningssed och pr�vning av oredlighet i forskning

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2019:504) om ansvar
f�r god forskningssed och pr�vning av oredlighet i forskning

dels att nuvarande 15 � ska betecknas 21 �,
dels att rubriken n�rmast f�re 15 � ska s�ttas n�rmast f�re den nya 21 �,
dels att det ska inf�ras sex nya paragrafer, 1520 ��, och n�rmast f�re

15 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

Behandling av personuppgifter
15 �
Best�mmelserna i 1620 �� kompletterar Europaparlamentets och
r�dets f�rordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd f�r fysiska
personer med avseende p� behandling av personuppgifter och om det fria
fl�det av s�dana uppgifter och om upph�vande av direktiv 95/46/EG (allm�n
dataskyddsf�rordning), h�r ben�mnd EU:s dataskyddsf�rordning.

16 � Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag g�ller lagen
(2018:218) med kompletterande best�mmelser till EU:s dataskyddsf�rord-
ning, h�r ben�mnd dataskyddslagen, och f�reskrifter som har meddelats i
anslutning till den lagen, om inte annat f�ljer av denna lag.

17 � Artikel 13.3 i EU:s dataskyddsf�rordning om informationsskyldighet
f�r den personuppgiftsansvarige g�ller inte n�r en forskningshuvudman som
avses i 3 � f�rsta stycket behandlar personuppgifter f�r att fullg�ra uppgifter
enligt denna lag.

18 � Best�mmelsen i 3 kap. 3 � andra stycket dataskyddslagen om s�kf�r-
bud i fr�ga om k�nsliga personuppgifter g�ller inte n�r n�mnden eller en
forskningshuvudman som avses i 3 � f�rsta stycket 1, 2 och 5 behandlar
personuppgifter f�r att fullg�ra uppgifter enligt denna lag.

19 � Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsf�rordning
(k�nsliga personuppgifter) f�r med st�d av artikel 9.2 g i samma f�rordning
behandlas av de forskningshuvudm�n som avses i 3 � f�rsta stycket 3, 4,
6 och 7 om behandlingen �r n�dv�ndig f�r att fullg�ra uppgifter enligt denna
lag.

F�r s�dana forskningshuvudm�n som avses i 3 � f�rsta stycket 3, 4, 6 och

7 och i vars verksamhet best�mmelserna om allm�nna handlingar och

1 Prop. 2019/20:7, bet. 2019/20:UbU5, rskr. 2019/20:56.

SFS

2019:1149

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1149

sekretess i tryckfrihetsf�rordningen och offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) g�ller, finns det �ven best�mmelser om behandling av k�nsliga
personuppgifter i dataskyddslagen.

20 � Personuppgifter som behandlas av n�mnden enbart f�r att fullg�ra
uppgifter enligt denna lag f�r anv�ndas f�r att vidta �tg�rder i fr�ga om den
registrerade endast om det finns synnerliga sk�l med h�nsyn till den
registrerades vitala intressen.

P� regeringens v�gnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

;