SFS 2019:1150 Lag om ändring i lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning

SFS2019-1150.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2019:504) om ansvar för god

forskningssed och prövning av oredlighet i forskning

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (2019:504) om ansvar för
god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning ska ha följande
lydelse.

3 § Denna lag tillämpas på forskning som utförs av

1. universitet och högskolor som har staten som huvudman och som

omfattas av högskolelagen (1992:1434),

2. andra statliga myndigheter,
3. staten i form av aktiebolag, om bolagets verksamhet är reglerad i lag

eller någon annan författning eller om staten som ägare eller genom tillskott
av statliga anslagsmedel eller genom avtal eller på något annat sätt har ett
bestämmande inflytande över verksamheten,

4. staten i form av stiftelse, om stiftelsens verksamhet är reglerad i lag

eller någon annan författning eller om stiftelsen är bildad av eller tillsam-
mans med staten eller förvaltas av en statlig myndighet,

5. kommuner och regioner,
6. aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där

kommuner eller regioner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande, och

7. enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina

enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagens tillämp-

ningsområde för forskningshuvudmän som bedriver forskning inom det
försvars- och säkerhetspolitiska området. Regeringen får också besluta om
sådana undantag i enskilda fall.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48 och prop. 2019/20:7, bet. 2019/20:UbU5,

rskr. 2019/20:56.

SFS

2019:1150

Publicerad
den

3 december 2019