SFS 2019:1201 Lag om ändring i lagen (1989:686) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern

SFS2019-1201.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1989:686) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern

Utfärdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att det i lagen (1989:686) om dubbel-
beskattningsavtal mellan Sverige och Cypern ska införas två nya paragrafer,
4 och 5 §§, av följande lydelse.

4 §3 Bestämmelserna i artikel 21 punkt 2 b i avtalet ska inte tillämpas i
fråga om inkomst hos en svensk juridisk person som får beskattas i Cypern
enligt artikel 7 i avtalet, om inkomsten inte beskattas i Cypern på grund av
att Cypern inte anser att den juridiska personen bedriver verksamhet från
fast driftställe där.

5 § Följande gäller om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst
som enligt bestämmelserna i artikel 18 punkterna 1 och 2 i avtalet beskattas
endast i Cypern eller enligt bestämmelserna i artikel 21 punkt 2 b ska
undantas från svensk skatt och personen i fråga beskattas till statlig inkomst-
skatt för annan inkomst. Först uträknas den statliga inkomstskatt som skulle
ha påförts om den skattskyldiges hela inkomst hade beskattats endast i
Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den på detta sätt uträknade
skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken skatten har
beräknats. Med den fastställda procentsatsen tas skatt ut på den inkomst som
ska beskattas i Sverige. Förfarandet ska dock endast tillämpas om detta leder
till högre skatt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Bestämmelsen i 4 § tillämpas första gången för beskattningsår som

börjar efter den 31 december 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:12, bet. 2019/20:SkU9, rskr. 2019/20:80.

2 Jfr rådets direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot

skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion, i lydelsen enligt rådets

direktiv (EU) 2017/952.

3 Tidigare 4 § upphävd genom 2011:1335.

SFS

2019:1201

Publicerad
den

10 december 2019