SFS 2019:1210 Lag om ändring i lagen (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

SFS2019-1210.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2008:290) om godkännande för

forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

Utfärdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 3, 6 och 7 §§ lagen (2008:290) om
godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare ska ha föl-
jande lydelse.

3 §3 Bestämmelserna om gästforskare i denna lag är inte tillämpliga på en
tredjelandsmedborgare som

1. har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skydds-

behövande enligt 5 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande
äldre bestämmelser, eller har ansökt om ett sådant tillstånd och ansökan ännu
inte har avgjorts slutligt,

2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehålls-

tillstånd efter tillfälligt skydd enligt 21 kap. utlänningslagen,

3. har ett avvisnings- eller utvisningsbeslut som fått laga kraft och som

inte kan verkställas,

4. utför forskning uteslutande inom ramen för högskoleutbildning för att

därigenom få en doktorsexamen,

5. har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat,
6. är familjemedlem till en EES-medborgare eller till en medborgare i

Schweiz,

7. har beviljats uppehålls- och arbetstillstånd för högkvalificerad anställ-

ning (EU-blåkort) enligt 6 a kap. utlänningslagen, eller

8. har beviljats uppehålls- och arbetstillstånd för att tjänstgöra som

praktikant inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (ICT-
tillstånd) enligt 6 b kap. utlänningslagen.

6 § Innan en godkänd forskningshuvudman får ta emot en gästforskare
som avser att ansöka om uppehållstillstånd för forskning eller för forskning
vid rörlighet för längre vistelse, ska gästforskaren och forskningshuvud-
mannen ingå ett mottagningsavtal där gästforskaren åtar sig att genomföra
ett forskningsprojekt och forskningshuvudmannen åtar sig att ta emot gäst-
forskaren.

Mottagningsavtalet ska utgöra en del av gästforskarens ansökan om uppe-

hållstillstånd.

1 Prop. 2019/20:9, bet. 2019/20:SfU10, rskr. 2019/20:72.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för

tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete,

deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete, i den ursprungliga

lydelsen.

3 Senaste lydelse 2009:1548.

SFS

2019:1210

Publicerad
den

10 december 2019

background image

2

SFS

2019:1210

7 §4 Mottagningsavtalet ska innehålla uppgifter om

1. syftet med den planerade forskningen, forskningsprojektets längd och

den finansiering som behövs för att genomföra projektet,

2. gästforskarens kvalifikationer i förhållande till forskningens syfte,
3. gästforskarens arbetsvillkor och övriga rättsliga förhållanden mellan

gästforskaren och forskningshuvudmannen, och

4. planerade vistelser i andra EU-stater för att utföra forskning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

4 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.