SFS 2019:1233 Lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

SFS2019-1233.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Utfärdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i kupongskattelagen (1970:624)2
ska införas femton nya paragrafer, 28�28 n §§, och närmast före 28, 28 c,
28 h, 28 i, 28 j, 28 m och 28 n §§ nya rubriker av följande lydelse.

Anstånd med betalning av kupongskatt
Förutsättningar för anstånd
28 §3 Skatteverket ska bevilja en utländsk juridisk person anstånd med
betalning av kupongskatt för en viss utdelning, om

1. den utländska juridiska personen sedan utdelningstillfället hör hemma

i

a) en medlemsstat i Europeiska unionen (EU),
b) en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har ingått

en särskild överenskommelse med Sverige eller EU om ömsesidigt bistånd
för indrivning av skattefordringar, eller

c) en stat som har ingått ett skatteavtal med Sverige som innehåller

artiklar om informationsutbyte och bistånd med indrivning av
skattefordringar,

2. kupongskatt har innehållits eller betalats för utdelningen, och
3. det finns ett anståndsutrymme för det beskattningsår när utdelnings-

tillfället inträffade.

Om en utländsk juridisk person som uppfyller villkoret i första stycket 1

har ett tidigare beviljat anstånd med betalning av kupongskatt för en viss
utdelning, ska Skatteverket bevilja ett nytt anstånd under förutsättning att
det finns ett anståndsutrymme för det beskattningsår som följer närmast efter
det beskattningsår vars anståndsutrymme ligger till grund för det tidigare
beviljade anståndet.

Ett sådant bistånd som avses i första stycket 1 b och c ska ha en räckvidd

som är likartad med den som föreskrivs i rådets direktiv 2010/24/EU av den
16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser
skatter, avgifter och andra åtgärder.

28 a § Om en ansökan om anstånd med betalning av kupongskatt för en
viss utdelning avser kupongskatt som har påförts i efterhand enligt 26 § och
påföringen har skett efter utgången av det beskattningsår som följer närmast
efter det beskattningsår när utdelningstillfället inträffade, gäller utöver
villkoren i 28 § första stycket att det ska finnas ett anståndsutrymme för det

1 Prop. 2019/20:33, bet. 2019/20:SkU11, rskr. 2019/20:90.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:996.

3 Tidigare 28 § upphävd genom 1982:193.

SFS

2019:1233

Publicerad
den

10 december 2019

background image

2

SFS

eller de beskattningsår som följer efter det beskattningsår när
utdelningstillfället inträffade. Det behöver dock inte finnas ett
anståndsutrymme för det beskattningsår när påföringen skedde.

28 b § Anstånd med betalning av kupongskatt ska inte beviljas om
kupongskatt har tagits ut med stöd av 4 § tredje stycket.

Beräkning av anståndsutrymmet


28 c § Anståndsutrymmet ett visst beskattningsår utgörs av

1. kupongskatt hänförlig till utdelning under beskattningsåret som har

innehållits eller betalats och som den skattskyldige har ansökt om anstånd
med betalningen av, och

2. anståndsbelopp vid utgången av beskattningsåret,
minskat med
3. den skattskyldiges resultat beräknat enligt 28 e�28 g §§, om det är

positivt, och

4. anståndsbelopp

motsvarande

redan

beviljat

anstånd

om

beskattningsårets anståndsutrymme har legat till grund för anståndet.

28 d § För en ansökan om anstånd som gäller kupongskatt som har påförts
i efterhand vid en sådan tidpunkt som avses i 28 a § gäller följande vid
tillämpning av 28 c § 2 vid beräkning av anståndsutrymmet för det
beskattningsår som följer efter det beskattningsår när utdelningstillfället
inträffade. Den del av kupongskatten hänförlig till utdelningen som ryms
inom anståndsutrymmet för beskattningsåret när utdelningstillfället
inträffade ska anses vara ett sådant anståndsbelopp som avses i 28 c § 2.
Detsamma gäller för efterföljande beskattningsår till den del
anståndsbeloppet hänförligt till utdelningen ryms inom föregående års
anståndsutrymme.

28 e § Vid beräkningen av den skattskyldiges resultat tillämpas 39 a kap.
10�12 §§ inkomstskattelagen (1999:1229). Vid beräkningen gäller
dessutom att

1. utländsk allmän skatt som avses i 16 kap. 19 § andra stycket

inkomstskattelagen inte får dras av,

2. förutsättningarna för räkenskapsenlig avskrivning i 18 kap. 14 § första

stycket inkomstskattelagen inte ska tillämpas, och

3. bestämmelserna om avsättning till periodiseringsfond i 30 kap.

inkomstskattelagen inte ska tillämpas.

28 f § Om den skattskyldige ingår i en grupp av företag som är föremål för
en konsoliderad inkomstbeskattning i den stat där den skattskyldige hör
hemma, ska anståndsutrymmet beräknas med beaktande av samtliga företag
som ingår i konsolideringen. Vid beräkningen ska 28 c och 28 e §§ tillämpas
på varje företag i konsolideringen. �ven resultat som inte är positiva ska
beaktas vid beräkningen. Summan av respektive post enligt 28 c § ska ligga
till grund för beräkningen av anståndsutrymmet.

2019:1233

background image

3

SFS

28 g § Den skattskyldiges resultat ska multipliceras med den skattesats

med vilken kupongskatt har tagits ut på utdelningen. Om den skattskyldige
har ett tidigare beviljat anstånd med betalning av kupongskatt för en viss
utdelning och ansökan avser ett nytt anstånd, ska resultatet multipliceras
med den skattesats med vilken kupongskatt skulle ha tagits ut på en
utdelning om utdelningstillfället hade inträffat samma dag som ansökan om
anstånd gjordes.

Anståndsbeloppets storlek


28 h § Anstånd beviljas med ett belopp som motsvarar anståndsutrymmet.

Om ansökan om anstånd gäller kupongskatt som har påförts i efterhand

vid en sådan tidpunkt som avses i 28 a §, beviljas anstånd med ett belopp
som motsvarar det anståndsutrymme som är lägst för de beskattningsår som
det ska finnas ett anståndsutrymme för enligt 28 och 28 a §§.

Om den skattskyldige har rätt till återbetalning av kupongskatt enligt 27 §

och har fått anstånd med betalning av kupongskatten, ska beviljat anstånd
sättas ned i motsvarande utsträckning.

�&terbetalning av innehållen eller betalad kupongskatt


28 i § Om anstånd har beviljats enligt 28 § första stycket ska Skatteverket
återbetala kupongskatt motsvarande anståndsbeloppet. Vid en sådan
återbetalning tillämpas 27 § sjätte och åttonde styckena.

Anståndstiden


28 j § Anståndstiden ska gälla fram till och med fyra månader efter
utgången av det beskattningsår som följer närmast efter det beskattningsår
vars anståndsutrymme ligger till grund för anstånd. Saknas tillförlitliga
uppgifter om det efterföljande beskattningsårets längd, ska det anses vara
lika långt som det beskattningsår som anståndsutrymmet avser.

Om ansökan om anstånd gäller kupongskatt som har påförts i efterhand

vid en sådan tidpunkt som avses i 28 a §, ska anståndstiden gälla fram till
och med fyra månader efter utgången av det beskattningsår då påföringen
skedde. Saknas tillförlitliga uppgifter om detta beskattningsårs längd, ska
det anses vara lika långt som det senaste beskattningsår vars
anståndsutrymme ligger till grund för anståndet.

28 k § Om den skattskyldige ansöker om ett nytt anstånd innan
anståndstiden enligt 28 j § löper ut, gäller anståndet fram till dess att
Skatteverket har meddelat beslut i fråga om anstånd. Detta gäller bara om
Skatteverket meddelar beslutet efter det att anståndstiden enligt 28 j § löper
ut.

28 l § Anståndet ska upphöra om den skattskyldige begär det.

Ansökan om anstånd


28 m § En skriftlig ansökan om anstånd ska ha kommit in till Skatteverket
senast vid utgången av det beskattningsår som följer närmast efter det
beskattningsår när utdelningstillfället inträffade.

2019:1233

background image

4

SFS

Om kupongskatt har påförts i efterhand enligt 26 § ska ansökan om

anstånd ha kommit in till Skatteverket senast vid utgången av det
beskattningsår när påföringen skedde. Om påföringen har skett när mindre
än fyra månader återstår av beskattningsåret ska dock ansökan ha kommit in
senast fyra månader efter påföringen.

Andra stycket gäller inte om påföringen har skett under samma

beskattningsår som utdelningstillfället inträffade.

Betalning av kupongskatt


28 n § När anståndet upphör ska Skatteverket förelägga den skattskyldige
att betala kupongskatten inom två månader från den dag då denne fick del
av föreläggandet. Detta gäller dock inte till den del den skattskyldige
beviljas ett nytt anstånd.

Kupongskatt som inte betalas inom utsatt tid ska lämnas för indrivning. I

dessa fall tillämpas 22 § andra�fjärde styckena.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.


På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Sjöstedt

(Finansdepartementet)

2019:1233