SFS 2019:1241 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2019-1241.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om inkomstskattelagen
(1999:1229)3

dels att 24 kap. 15 a–15 e §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast efter 24 kap. 15 § och närmast före 24 kap.

15 a och 15 c §§ ska utgå,

dels att 24 kap. 1, 25, 35 och 39 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas ett nytt kapitel, 24 b kap., av följande lydelse.

24 kap.
1 §
4 I detta kapitel finns bestämmelser om

– vad som avses med ränteutgifter och ränteinkomster i 2–4 §§,
– tillämpning i inkomstslaget näringsverksamhet av vissa bestämmelser i

inkomstslaget kapital i 5 och 6 §§,

– partiell fission i 7 §,
– kapitalrabatt på optionslån i 8 §,
– avdragsförbud för ränteutgifter på vissa efterställda skulder i 9 §,
– avdragsrätt för ränteutgifter på vinstandelslån i 10–15 §§,
– särskild avdragsbegränsning för ränteutgifter på vissa skulder till

företag i intressegemenskap i 16–20 §§,

– avdragsbegränsning för negativa räntenetton i 21–29 §§,
– avdrag för lämnad utdelning i 30 §, och
– skattefria utdelningar i 31–42 §§.
En bestämmelse om skattefrihet för utdelning från privatbostadsföretag

finns i 15 kap. 4 §.

25 §5 Avdragsunderlaget utgörs av resultatet av näringsverksamheten före
avdragsbegränsning för negativt räntenetto enligt 24 § och före avdrag för
kvarstående negativt räntenetto enligt 26 §

1 Prop. 2019/20:13, bet. 2019/20:SkU8, rskr. 2019/20:79.

2 Jfr rådets direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot

skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion, i lydelsen enligt rådets

direktiv (EU) 2017/952.

3 Lagen omtryckt 2008:803.

Senaste lydelse av

24 kap. 15 a § 2018:1206

rubriken närmast efter 24 kap. 15 § 2018:1206

24 kap. 15 b § 2018:1206

rubriken närmast före 24 kap. 15 a § 2018:1206

24 kap. 15 c § 2018:1206

rubriken närmast före 24 kap. 15 c § 2018:1206.

24 kap. 15 d § 2018:1206

24 kap. 15 e § 2018:1206

4 Senaste lydelse 2018:1206.

5 Senaste lydelse 2018:1206.

SFS

2019:1241

Publicerad
den

10 december 2019

background image

2

SFS

ökat med
– ränteutgifter för vilka avdragsrätten inte har begränsats enligt andra

bestämmelser i detta kapitel än 24 § eller 24 b kap.,

– årliga värdeminskningsavdrag enligt 18 kap. 3 §, 19 kap. 4 och 26 §§

samt 20 kap. 4 och 17 §§,

– avdrag enligt 19 kap. 7 § och 28 § andra stycket samt 20 kap. 7 §, och
– avdrag för avsättning till periodiseringsfond enligt 30 kap. 5 §,
minskat med
– ränteinkomster,
– överskott som belöper sig på andelar i svenska handelsbolag och i

utlandet delägarbeskattade juridiska personer, och

– återfört avdrag för avsättning till periodiseringsfond enligt 30 kap.
Om ett företag har ett underskott av näringsverksamheten före avdrag för

negativt räntenetto enligt 24 § och kvarstående negativt räntenetto enligt
26 §, ska avdragsunderlaget öka även med avdrag för tidigare års underskott
enligt 40 kap. 2 §, dock högst med ett belopp som motsvarar
beskattningsårets underskott före avdrag för negativt räntenetto och
kvarstående negativt räntenetto.

Ett investmentföretag ska även öka avdragsunderlaget med avdrag för

utdelning enligt 39 kap. 14 § och minska underlaget med utdelningar som
skulle ha tagits upp även om företaget i stället hade varit ett sådant
ägarföretag som kan inneha en näringsbetingad andel enligt 32 §, dock högst
med det belopp som dragits av för utdelning. En ekonomisk förening som
får göra avdrag för utdelning enligt 39 kap. 23 § ska även öka avdrags-
underlaget med avdrag för sådan utdelning och minska det med utdelningar
som ska tas upp, dock högst med det belopp som dragits av för utdelning.

35 §6 Utdelning på en näringsbetingad andel ska inte tas upp i annat fall
än som anges i 38–40 §§ eller 24 b kap. 7 §.

39 §7 Utdelning på andel som lämnas av ett företag som hör hemma i en
annan stat ska tas upp till den del utdelningen får dras av som ränta eller
liknande i det företag som lämnar utdelningen.

Med uttrycket hör hemma i en annan stat avses detsamma som i

24 b kap. 4 §.

24 b kap. Särskilda bestämmelser vid vissa situationer med

gränsöverskridande inslag


Innehåll


1 § I detta kapitel finns särskilda bestämmelser vid vissa situationer med
gränsöverskridande inslag.

Det finns bestämmelser om
– tillämpningsområde (2 §),
– definitioner (3 och 4 §§),
– avdrag för utgifter utan att motsvarande inkomster tas upp till

beskattning (5–12 §§),

– avdrag för utgifter till företag utanför Europeiska unionen (13 §), och
– avdrag för samma utgifter (14–18 §§).

6 Senaste lydelse 2018:1206.

7 Senaste lydelse 2018:1206.

2019:1241

background image

3

SFS

Tillämpningsområde


2 § Bestämmelserna i detta kapitel, med undantag för 12 och 15–18 §§,
tillämpas på

1. företag som är i intressegemenskap, eller
2. förfaranden som medför en skatteförmån.
Första stycket 2 gäller bara om företaget eller någon i samma intresse-

gemenskap som företaget rimligen kunde ha förväntats känna till förfarandet
och har tagit del av värdet av skatteförmånen.

Definitioner


3 § Företag ska vid tillämpning av detta kapitel anses vara i
intressegemenskap om

1. företagen ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 §

årsredovisningslagen (1995:1554),

2. ett av företagen, direkt eller indirekt, innehar minst 25 procent av

kapitalet eller rösterna i det andra företaget eller har rätt till minst 25 procent
av vinsten i det andra företaget, eller

3. en och samma person, direkt eller indirekt, innehar minst 25 procent av

kapitalet eller rösterna i företagen.

Vid bedömningen av om företagen är i intressegemenskap ska personer

som agerar tillsammans i fråga om innehav av kapitalet eller rösterna i ett
annat företag behandlas som en enda person.

Vid tillämpning av 8–11, 13 och 14 §§ ska, i stället för 25 procent i första

stycket 2–3, 50 procent gälla.

4 § Ett företag ska vid tillämpning av detta kapitel anses höra hemma i en
viss stat om företaget enligt lagstiftningen i denna stat hör hemma i staten i
skattehänseende och inte anses ha hemvist i en annan stat på grund av ett
skatteavtal. Om företaget enligt ett skatteavtal anses ha hemvist i en annan
stat, ska det anses höra hemma i denna andra stat. Om ett företag inte hör
hemma i någon stat i skattehänseende, ska det anses höra hemma i den stat
där det är bildat eller registrerat.

Avdrag för utgifter utan att motsvarande inkomster tas upp till

beskattning


Skillnader i klassificeringen av finansiella instrument och betalningar

enligt dessa


5 § Ett företag får inte dra av utgifter som betalas till ett företag enligt ett
finansiellt instrument till den del motsvarande inkomst inte tas upp till
beskattning i den stat där det andra företaget hör hemma eller i någon annan
stat där inkomsten ska anses behandlad som mottagen, om detta kan
förklaras av att den rättsliga klassificeringen av det finansiella instrumentet
eller betalningen i skattehänseende är olika i Sverige och den andra staten.

En inkomst ska inte anses tas upp till beskattning i den utsträckning

inkomsten uppfyller kraven för en skattelättnad enbart på grund av hur den
rättsligt klassificeras i en annan stat.

En inkomst ska anses tas upp till beskattning om den tas upp inom tolv

månader räknat från utgången av det beskattningsår som utgifterna hänför
sig till.

2019:1241

background image

4

SFS

6 § Vid tillämpning av 5 § ska en ersättning som motsvarar underliggande
avkastning på en överförd tillgång behandlas som en utgift enligt ett
finansiellt instrument, om även ett företag som hör hemma i en annan stat
behandlas som mottagare av avkastningen i skattehänseende enligt lag-
stiftningen i den staten.

7 § Utdelning på andel ska tas upp till den del utdelningen får dras av som
ränta eller liknande av ett företag som hör hemma i en annan stat, om även
det företaget behandlas som mottagare av utdelningen i skattehänseende
enligt lagstiftningen i den staten.

Skillnader i klassificeringen av betalande företag


8 § Ett företag får inte dra av utgifter till ett företag till den del
motsvarande inkomst inte tas upp till beskattning i den stat där det andra
företaget hör hemma eller i någon annan stat där inkomsten ska anses
behandlad som mottagen, om detta beror på skillnader i den rättsliga
klassificeringen av det förstnämnda företaget i skattehänseende mellan
Sverige och någon annan stat.

Första stycket gäller inte till den del inkomst som företaget tar upp även

tas upp till beskattning inom tolv månader i den andra staten, räknat från
utgången av det beskattningsår som utgifterna hänför sig till.

Skillnader i klassificeringen av mottagande företag


9 § Ett företag får inte dra av utgifter till ett företag till den del
motsvarande inkomst inte tas upp till beskattning, om detta beror på
skillnader mellan två stater i den rättsliga klassificeringen i skattehänseende
av det senare företaget eller annat företag som behandlas som mottagare av
motsvarande inkomst.

Skillnader i bedömning av förekomst av ett fast driftställe


10 § Ett företag får inte dra av utgifter till ett företag, om detta företag
enligt lagstiftningen i den stat där det hör hemma har ett fast driftställe och
motsvarande inkomst anses hänförlig till detta fasta driftställe.

Första stycket gäller till den del motsvarande inkomst inte tas upp till

beskattning i någon stat, om detta beror på att den stat där det fasta
driftstället anses finnas gör en annan bedömning i fråga om förekomsten av
fast driftställe.

Skillnader i fördelning av inkomst i fast driftställe


11 § Ett företag får inte dra av utgifter till ett annat företag som har fast
driftställe till den del motsvarande inkomst inte tas upp till beskattning i
någon stat, om detta beror på att den stat där det andra företaget hör hemma
och en stat där det bedriver verksamhet från fast driftställe, eller två stater
där företaget bedriver verksamhet från fast driftställe, gör olika
bedömningar av om inkomsten ska hänföras till ett fast driftställe.

12 § Vid fastställande av inkomst från fast driftställe i Sverige får avdrag
inte göras för utgift på grund av ersättning som det fasta driftstället anses ha
lämnat till en annan del av företaget till den del företaget inte beskattas för
ett belopp motsvarande ersättningen i någon stat, om detta beror på att
staterna där företaget hör hemma eller bedriver verksamhet från ett annat
fast driftställe inte beaktar ersättningen.

2019:1241

background image

5

SFS

Första stycket gäller inte till den del inkomst som det fasta driftstället tar

upp även tas upp till beskattning inom tolv månader i den andra staten,
räknat från utgången av det beskattningsår som utgifterna hänför sig till.

Avdrag för utgifter till företag utanför Europeiska unionen


13 § Ett företag får inte dra av utgifter till ett företag i en stat utanför
Europeiska unionen till den del motsvarande inkomst får kvittas, direkt eller
indirekt, mot utgift som får dras av

1. i en stat utan att motsvarande inkomst tas upp till beskattning i en annan

stat, om det är en sådan situation som avses i artikel 2.9 första stycket a–f i
rådets direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 om fastställande av
regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens
funktion, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2017/952, eller

2. både i den stat där utgiften betalas och i en annan stat.
Första stycket gäller inte till den del
– någon av de andra staterna har regler av sådant slag som avses i artikel

9.1 och 9.2 i rådets direktiv (EU) 2016/1164, i lydelsen enligt rådets direktiv
(EU) 2017/952, eller

– utgifterna i första stycket 1 och 2 motsvarar inkomster som tas upp i

båda staterna när det gäller situationer som motsvarar artikel 2.9 första
stycket e, f och g i rådets direktiv (EU) 2016/1164, i lydelsen enligt rådets
direktiv (EU) 2017/952.

Avdrag för samma utgifter

Avdrag för samma utgifter i olika företag


14 § Ett företag får inte göra avdrag för utgifter som antingen företaget
eller ett annat företag i Sverige haft om ett företag som hör hemma i en annan
stat får göra avdrag för samma utgifter, till den del avdrag görs mot inkomst
i ett annat företag än det företag som haft utgiften och avdrag inte nekas i
den andra staten.

Första stycket gäller inte till den del avdragen motsvaras av inkomst som

tas upp till beskattning i båda staterna.

Avdrag för samma utgifter genom fast driftställe


15 § Ett företag får inte göra avdrag för utgifter som är hänförliga till ett
fast driftställe i en annan stat om avdrag för samma utgifter får göras i den
stat där det fasta driftstället finns, till den del avdrag i den andra staten görs
mot inkomst i ett annat företag än det företag som haft utgiften.

Första stycket gäller inte till den del avdragen motsvaras av inkomst som

tas upp till beskattning i båda staterna.

16 § Ett företag får inte göra avdrag för utgifter som är hänförliga till ett
fast driftställe i Sverige om avdrag för samma utgifter får göras i en annan
stat, till den del avdrag görs mot inkomst i ett annat företag än det företag
som haft utgiften och avdrag inte nekas i den andra staten.

Första stycket gäller inte till den del avdragen motsvaras av inkomst som

tas upp till beskattning i båda staterna.

2019:1241

background image

6

SFS

Återföring av avdrag


17 § Ett företag som har gjort avdrag för utgifter som är hänförliga till ett
fast driftställe i en annan stat och som inte motsvarats av inkomster som tas
upp till beskattning i båda staterna enligt 15 § andra stycket ska återföra
sådana gjorda avdrag, till den del det i den andra staten görs avdrag för
tidigare års underskott som hänförs till det fasta driftstället mot inkomst i ett
annat företag än det företag som haft utgiften.

Avdragen ska återföras till beskattning det beskattningsår då avdraget i

den andra staten görs.

Företag med dubbel hemvist


18 § En obegränsat skattskyldig juridisk person som enligt lagstiftningen
i en annan stat även är obegränsat skattskyldig i den staten får inte dra av
utgifter som även dras av i den andra staten, till den del utgifterna inte
motsvaras av inkomst som tas upp i båda staterna.

Första stycket gäller inte om den andra staten
1. inte tillåter att avdragen görs mot inkomst i ett annat företag än det

företag som haft utgiften, eller

2. är medlem i Europeiska unionen och den juridiska personen enligt ett

skatteavtal mellan Sverige och den andra staten har hemvist i Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången för beskattningsår som

börjar efter den 31 december 2019.

3. Vid tillämpning av 24 b kap. 17 § ska underskott som är hänförliga till

beskattningsår som börjar före den 1 januari 2020 inte beaktas.

4. De upphävda bestämmelserna i 24 kap. 15 a–15 e §§ gäller fortfarande

för beskattningsår som börjar före den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Johanna Mihaic

(Finansdepartementet)

2019:1241