SFS 2019:1244 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

SFS2019-1244.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Utfärdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1 och 1 b §§ lagen
(1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

2 kap.
1 §
2 Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra
stycket eller 1 b §, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp
Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa
skatt

1.

2710 11 41,
2710 11 45
eller
2710 11 49

Bensin som
uppfyller krav för

a) miljöklass 1
� motorbensin

4 kr 10 öre per
liter

2 kr 59 öre per
liter

6 kr 69 öre
per liter

� alkylatbensin

2 kr 07 öre per
liter

2 kr 59 öre per
liter

4 kr 66 öre
per liter

b) miljöklass 2

4 kr 13 öre per
liter

2 kr 59 öre per
liter

6 kr 72 öre
per liter

2.

2710 11 31,
2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin än
som avses under 1
eller 7

5 kr 02 öre per
liter

2 kr 59 öre per
liter

7 kr 61 öre
per liter

3.

2710 19 21,
2710 19 25,
2710 19 41�
2710 19 49
eller
2710 19 61�
2710 19 69

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen, m.m. som

a) har försetts med
märk- och
färgämnen eller
ger mindre än 85
volymprocent
destillat vid 350°C,

903 kr per m3

3 420 kr per m3

4 323 kr
per m3

b) inte har försetts
med märk- och
färgämnen och ger
minst
85 volymprocent
destillat vid 350°C,
tillhörig
miljöklass 1

2 461 kr
per m3

2 246 kr per m3

4 707 kr
per m3

miljöklass 2

2 777 kr per m3

2 246 kr per m3

5 023 kr
per m3

1 Prop. 2019/20:24, bet. 2019/20:SkU15, rskr. 2019/20:92.

2 Senaste lydelse 2019:447.

SFS

2019:1244

Publicerad
den

10 december 2019

background image

2

SFS

2019:1244

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp
Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa
skatt

miljöklass 3 eller
inte tillhör någon
miljöklass

2 941 kr per m3

2 246 kr per m3

5 187 kr
per m3

4.

2711 12 11�
2711 19 00

Gasol m.m. som
används för
a) drift av
motordrivet
fordon, fartyg eller
luftfartyg

0 kr per
1 000 kg

3 598 kr per
1 000 kg

3 598 kr per
1 000 kg

b) annat ändamål
än som avses
under a

1 160 kr per
1 000 kg

3 598 kr per
1 000 kg

4 758 kr per
1 000 kg

5.

2711 11 00,
2711 21 00

Naturgas som
används för
a) drift av
motordrivet
fordon, fartyg eller
luftfartyg

0 kr per
1 000 m3

2 561 kr per
1 000 m3

2 561 kr per
1 000 m3

b) annat ändamål
än som avses
under a

998 kr per
1 000 m3

2 561 kr per
1 000 m3

3 559 kr per
1 000 m3

6.

2701, 2702
eller 2704

Kol och koks

687 kr per
1 000 kg

2 976 kr per
1 000 kg

3 663 kr per
1 000 kg

7.

2710 11 31

Flygbensin med en
blyhalt om högst
0,005 gram
per liter

4 kr 13 öre per
liter

2 kr 59 öre per
liter

6 kr 72 öre
per liter

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 samt 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp

som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets
olika användningssätt.

I fall som avses i 4 kap. 1 § 10 a och b och 12 § 5 tas skatt ut med ett

belopp som motsvarar

1. skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle

enligt första stycket 3 a har förvärvats utan skatt,

2. skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första

stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt
första stycket 3 a har förvärvats med skatt,

3. skatten som gäller för annat bränsle enligt första stycket, om sådant

bränsle i annat fall än som avses i 1 har förvärvats utan skatt,

4. skatten som gäller för det bränsle enligt första stycket som det använda

bränslet anses likvärdigt med enligt 3 eller 4 §, om bränsle enligt 3 eller 4 §
har förvärvats utan skatt, och

5. skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första

stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt 3
eller 4 § har förvärvats med skatt som motsvarar skatten som gäller för
bränsle enligt första stycket 3 a.

I fall som avses i 4 kap. 1 § 10 c tillämpas tredje stycket 1�3 avseende

flygfotogen (KN-nr 2710 19 21).

1 b §3 För kalenderåret 2021 och efterföljande kalenderår ska energiskatt
och koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna
skattebeloppen efter en årlig omräkning enligt andra stycket. Regeringen
fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som
ska tas ut för påföljande kalenderår.

För bränslen som avses i

3 Senaste lydelse 2019:447.

background image

3

SFS

2019:1244

1. 1 § första stycket 3 a samt 4�6 ska energiskatt och koldioxidskatt

betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen
multiplicerade med jämförelsetalet enligt tredje stycket,

2. 1 § första stycket 1, 2, 3 b och 7 ska
a) koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna

koldioxidskattebeloppen multiplicerade med jämförelsetalet enligt tredje
stycket, och

b) energiskatt betalas med belopp som motsvarar summan av de i 1 §

angivna energiskatte- och koldioxidskattebeloppen multiplicerade med
jämförelsetalet enligt tredje stycket med ett årligt tillägg av två
procentenheter, med avdrag för det omräknade koldioxidskattebeloppet
enligt a.

Med jämförelsetal avses det värde, uttryckt i procent, som anger

förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det
år beräkningen avser och prisläget i juni 2019.

Beloppen enligt andra stycket 1, 2 a och 2 b avrundas var för sig till hela

kronor och ören.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Jan Larsson
(Finansdepartementet)