SFS 2019:1244 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

SFS2019-1244.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Utfärdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1 och 1 b §§ lagen
(1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

2 kap.
1 §
2 Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra
stycket eller 1 b §, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp
Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa
skatt

1.

2710 11 41,
2710 11 45
eller
2710 11 49

Bensin som
uppfyller krav för

a) miljöklass 1
– motorbensin

4 kr 10 öre per
liter

2 kr 59 öre per
liter

6 kr 69 öre
per liter

– alkylatbensin

2 kr 07 öre per
liter

2 kr 59 öre per
liter

4 kr 66 öre
per liter

b) miljöklass 2

4 kr 13 öre per
liter

2 kr 59 öre per
liter

6 kr 72 öre
per liter

2.

2710 11 31,
2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin än
som avses under 1
eller 7

5 kr 02 öre per
liter

2 kr 59 öre per
liter

7 kr 61 öre
per liter

3.

2710 19 21,
2710 19 25,
2710 19 41–
2710 19 49
eller
2710 19 61–
2710 19 69

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen, m.m. som

a) har försetts med
märk- och
färgämnen eller
ger mindre än 85
volymprocent
destillat vid 350°C,

903 kr per m3

3 420 kr per m3

4 323 kr
per m3

b) inte har försetts
med märk- och
färgämnen och ger
minst
85 volymprocent
destillat vid 350°C,
tillhörig
miljöklass 1

2 461 kr
per m3

2 246 kr per m3

4 707 kr
per m3

miljöklass 2

2 777 kr per m3

2 246 kr per m3

5 023 kr
per m3

1 Prop. 2019/20:24, bet. 2019/20:SkU15, rskr. 2019/20:92.

2 Senaste lydelse 2019:447.

SFS

2019:1244

Publicerad
den

10 december 2019

background image

2

SFS

2019:1244

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp
Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa
skatt

miljöklass 3 eller
inte tillhör någon
miljöklass

2 941 kr per m3

2 246 kr per m3

5 187 kr
per m3

4.

2711 12 11–
2711 19 00

Gasol m.m. som
används för
a) drift av
motordrivet
fordon, fartyg eller
luftfartyg

0 kr per
1 000 kg

3 598 kr per
1 000 kg

3 598 kr per
1 000 kg

b) annat ändamål
än som avses
under a

1 160 kr per
1 000 kg

3 598 kr per
1 000 kg

4 758 kr per
1 000 kg

5.

2711 11 00,
2711 21 00

Naturgas som
används för
a) drift av
motordrivet
fordon, fartyg eller
luftfartyg

0 kr per
1 000 m3

2 561 kr per
1 000 m3

2 561 kr per
1 000 m3

b) annat ändamål
än som avses
under a

998 kr per
1 000 m3

2 561 kr per
1 000 m3

3 559 kr per
1 000 m3

6.

2701, 2702
eller 2704

Kol och koks

687 kr per
1 000 kg

2 976 kr per
1 000 kg

3 663 kr per
1 000 kg

7.

2710 11 31

Flygbensin med en
blyhalt om högst
0,005 gram
per liter

4 kr 13 öre per
liter

2 kr 59 öre per
liter

6 kr 72 öre
per liter

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 samt 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp

som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets
olika användningssätt.

I fall som avses i 4 kap. 1 § 10 a och b och 12 § 5 tas skatt ut med ett

belopp som motsvarar

1. skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle

enligt första stycket 3 a har förvärvats utan skatt,

2. skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första

stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt
första stycket 3 a har förvärvats med skatt,

3. skatten som gäller för annat bränsle enligt första stycket, om sådant

bränsle i annat fall än som avses i 1 har förvärvats utan skatt,

4. skatten som gäller för det bränsle enligt första stycket som det använda

bränslet anses likvärdigt med enligt 3 eller 4 §, om bränsle enligt 3 eller 4 §
har förvärvats utan skatt, och

5. skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första

stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt 3
eller 4 § har förvärvats med skatt som motsvarar skatten som gäller för
bränsle enligt första stycket 3 a.

I fall som avses i 4 kap. 1 § 10 c tillämpas tredje stycket 1–3 avseende

flygfotogen (KN-nr 2710 19 21).

1 b §3 För kalenderåret 2021 och efterföljande kalenderår ska energiskatt
och koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna
skattebeloppen efter en årlig omräkning enligt andra stycket. Regeringen
fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som
ska tas ut för påföljande kalenderår.

För bränslen som avses i

3 Senaste lydelse 2019:447.

background image

3

SFS

2019:1244

1. 1 § första stycket 3 a samt 4–6 ska energiskatt och koldioxidskatt

betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen
multiplicerade med jämförelsetalet enligt tredje stycket,

2. 1 § första stycket 1, 2, 3 b och 7 ska
a) koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna

koldioxidskattebeloppen multiplicerade med jämförelsetalet enligt tredje
stycket, och

b) energiskatt betalas med belopp som motsvarar summan av de i 1 §

angivna energiskatte- och koldioxidskattebeloppen multiplicerade med
jämförelsetalet enligt tredje stycket med ett årligt tillägg av två
procentenheter, med avdrag för det omräknade koldioxidskattebeloppet
enligt a.

Med jämförelsetal avses det värde, uttryckt i procent, som anger

förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det
år beräkningen avser och prisläget i juni 2019.

Beloppen enligt andra stycket 1, 2 a och 2 b avrundas var för sig till hela

kronor och ören.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Jan Larsson
(Finansdepartementet)