SFS 2019:1250 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

SFS2019-1250.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:LCXZSH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:CMHXWZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:XOBJFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2007:528) om </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>v�rdepappersmarknaden </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 5 december 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 kap. 2 �, 12 kap. 3 � och 19 kap. <br/>4 � lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>3 kap. <br/>2 �</b>2 Vid bed�mningen enligt 1 � f�rsta stycket 4 av om en innehavare �r <br/>l�mplig ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska ocks� beak-<br/>tas om det finns sk�l att anta att </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. innehavaren kommer att motverka att v�rdepappersbolagets verksam-</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">het drivs p� ett s�tt som �r f�renligt med kraven i denna lag och andra f�r-<br/>fattningar som reglerar f�retagets verksamhet, eller </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">2. innehavet har samband med eller kan �ka risken f�r<br/>a) penningtv�tt enligt 1 kap. 6 � lagen (2017:630) om �tg�rder mot pen-</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ningtv�tt och finansiering av terrorism, eller </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">b) brott enligt 2 � 2, 3 � eller 4 � lagen (2002:444) om straff f�r finansie-</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">ring av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, s�vitt avser brott enligt 2 � <br/>lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott. </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget �r ett finan-</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">siellt holdingf�retag eller ett blandat finansiellt holdingf�retag ska det vid <br/>bed�mningen av innehavarens anseende s�rskilt beaktas om dess ledning <br/>uppfyller de krav som st�lls p� ledningen i ett s�dant f�retag enligt 3 kap. <br/>5 � lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och v�rdepap-<br/>persbolag respektive 5 kap. 16 � lagen (2006:531) om s�rskild tillsyn �ver <br/>finansiella konglomerat. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om bolaget har eller kan f�rv�ntas komma att f� n�ra f�rbindelser med </p> <p style="position:absolute;top:867px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">n�gon annan, f�r tillst�nd ges bara om f�rbindelserna inte hindrar en effektiv <br/>tillsyn av v�rdepappersbolaget. </p> <p style="position:absolute;top:928px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>12 kap. <br/>3 �</b>3 Vid bed�mningen enligt 2 � 3 av om en innehavare �r l�mplig ska <br/>dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska ocks� beaktas om det <br/>finns sk�l att anta att </p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. innehavaren kommer att motverka att b�rsens verksamhet drivs p� ett</p> <p style="position:absolute;top:1040px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">s�tt som �r f�renligt med kraven i denna lag och andra f�rfattningar som <br/>reglerar f�retagets verksamhet, eller </p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. innehavet har samband med eller kan �ka risken f�r</p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2019/20:14, bet. 2019/20:FiU28, rskr. 2019/20:76. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2014:985. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2009:365. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2019:1250</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">10 december 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2019:1250</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">a) penningtv�tt enligt 1 kap. 6 � lagen (2017:630) om �tg�rder mot pen-</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ningtv�tt och finansiering av terrorism, eller </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">b) brott enligt 2 � 2, 3 � eller 4 � lagen (2002:444) om straff f�r finansie-</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">ring av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, s�vitt avser brott enligt 2 � <br/>lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>19 kap. <br/>4 �</b>4 Vid bed�mningen enligt 3 � 3 av om en innehavare �r l�mplig ska <br/>dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska ocks� beaktas om det <br/>finns sk�l att anta att </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. innehavaren kommer att motverka att clearingorganisationens verk-</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">samhet drivs p� ett s�tt som �r f�renligt med kraven i denna lag och andra <br/>f�rfattningar som reglerar f�retagets verksamhet, eller </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft28">2. innehavet har samband med eller kan �ka risken f�r<br/>a) penningtv�tt enligt 1 kap. 6 � lagen (2017:630) om �tg�rder mot pen-</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ningtv�tt och finansiering av terrorism, eller </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">b) brott enligt 2 � 2, 3 � eller 4 � lagen (2002:444) om straff f�r finansie-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">ring av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, s�vitt avser brott enligt 2 � <br/>lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott. </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft28">Rebecca Appelgren <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">4 Senaste lydelse 2009:365. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2007:528) om

v�rdepappersmarknaden

Utf�rdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 kap. 2 �, 12 kap. 3 � och 19 kap.
4 � lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden ska ha f�ljande lydelse.

3 kap.
2 �
2 Vid bed�mningen enligt 1 � f�rsta stycket 4 av om en innehavare �r
l�mplig ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska ocks� beak-
tas om det finns sk�l att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att v�rdepappersbolagets verksam-

het drivs p� ett s�tt som �r f�renligt med kraven i denna lag och andra f�r-
fattningar som reglerar f�retagets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan �ka risken f�r
a) penningtv�tt enligt 1 kap. 6 � lagen (2017:630) om �tg�rder mot pen-

ningtv�tt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 � 2, 3 � eller 4 � lagen (2002:444) om straff f�r finansie-

ring av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, s�vitt avser brott enligt 2 �
lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott.

Om den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget �r ett finan-

siellt holdingf�retag eller ett blandat finansiellt holdingf�retag ska det vid
bed�mningen av innehavarens anseende s�rskilt beaktas om dess ledning
uppfyller de krav som st�lls p� ledningen i ett s�dant f�retag enligt 3 kap.
5 � lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och v�rdepap-
persbolag respektive 5 kap. 16 � lagen (2006:531) om s�rskild tillsyn �ver
finansiella konglomerat.

Om bolaget har eller kan f�rv�ntas komma att f� n�ra f�rbindelser med

n�gon annan, f�r tillst�nd ges bara om f�rbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av v�rdepappersbolaget.

12 kap.
3 �
3 Vid bed�mningen enligt 2 � 3 av om en innehavare �r l�mplig ska
dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska ocks� beaktas om det
finns sk�l att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att b�rsens verksamhet drivs p� ett

s�tt som �r f�renligt med kraven i denna lag och andra f�rfattningar som
reglerar f�retagets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan �ka risken f�r

1 Prop. 2019/20:14, bet. 2019/20:FiU28, rskr. 2019/20:76.

2 Senaste lydelse 2014:985.

3 Senaste lydelse 2009:365.

SFS

2019:1250

Publicerad
den

10 december 2019

background image

2

SFS

2019:1250

a) penningtv�tt enligt 1 kap. 6 � lagen (2017:630) om �tg�rder mot pen-

ningtv�tt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 � 2, 3 � eller 4 � lagen (2002:444) om straff f�r finansie-

ring av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, s�vitt avser brott enligt 2 �
lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott.

19 kap.
4 �
4 Vid bed�mningen enligt 3 � 3 av om en innehavare �r l�mplig ska
dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska ocks� beaktas om det
finns sk�l att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att clearingorganisationens verk-

samhet drivs p� ett s�tt som �r f�renligt med kraven i denna lag och andra
f�rfattningar som reglerar f�retagets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan �ka risken f�r
a) penningtv�tt enligt 1 kap. 6 � lagen (2017:630) om �tg�rder mot pen-

ningtv�tt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 � 2, 3 � eller 4 � lagen (2002:444) om straff f�r finansie-

ring av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, s�vitt avser brott enligt 2 �
lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2009:365.

;