SFS 2019:1252 Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

SFS2019-1252.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

Utfärdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 7 § lagen (2011:755) om elek-
troniska pengar ska ha följande lydelse.

2 kap.
7 §
2 Vid bedömningen enligt 3 § 3 och 6 § första stycket 3 av om en inne-
havare är lämplig ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska
också beaktas om det finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att verksamheten med utgivning av

elektroniska pengar drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag
och andra författningar som reglerar företagets verksamhet,

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för
a) penningtvätt enligt 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penning-

tvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om företaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser med

någon annan, får tillstånd enligt 1 § ges bara om förbindelserna inte hindrar
en effektiv tillsyn av företaget.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:14, bet. 2019/20:FiU28, rskr. 2019/20:76.

2 Senaste lydelse 2017:655.

SFS

2019:1252

Publicerad
den

10 december 2019