SFS 2019:1275 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

SFS2019-1275.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utfärdad den 11 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 15 § och 7 kap. 1 § skatte-
förfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

3 kap.
15 §
2 Med punktskatt avses skatt enligt

1. lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
2. lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
3. 2 § första stycket 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensions-

medel,

4. lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring,

m.m.,

5. lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
6. lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
7. lagen (1994:1776) om skatt på energi,
8. lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
9. lagen (1999:673) om skatt på avfall,
10. lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,
11. lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,
12. lagen (2017:1200) om skatt på flygresor,
13. lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,
14. lagen (2018:1139) om skatt på spel, och
15. lagen (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns.

7 kap.
1 §
3 Skatteverket ska registrera

1. den som är skyldig att göra skatteavdrag,
2. den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter,
3. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med

undantag för den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana
varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag,

4. den som utan att omfattas av 19 kap. 1 § mervärdesskattelagen har rätt

till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9, 11 och
11 b�13 §§ samma lag,

5. den som gör sådant unionsinternt förvärv som är undantaget från

skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,

1 Prop. 2019/20:32, bet. 2019/20:SkU12, rskr. 2019/20:91.

2 Senaste lydelse 2018:1146.

3 Senaste lydelse 2018:1892.

SFS

2019:1275

Publicerad
den

17 december 2019

background image

2

SFS

2019:1275

6. en utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land

och har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1�3 §§ mervärdesskattelagen
utan att omfattas av 19 kap. 1 § samma lag och inte heller ska registreras
enligt 3, 4 eller 5,

7. en beskattningsbar person som är etablerad i Sverige och omsätter

tjänster i ett annat EU-land som förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för i
det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv
2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för
mervärdesskatt,

8. den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap.

eller 9 kap. 9�13 §§ mervärdesskattelagen,

9. den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen

(1972:266) om skatt på annonser och reklam,

10. den som är skattskyldig enligt
a) lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
b) lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring,

m.m.,

c) 10 eller 13 § eller 16 § första stycket eller 36 § 1 lagen (1994:1563) om

tobaksskatt,

d) 9 eller 12 § eller 15 § första stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
e) 4 kap. 3 eller 6 § eller 9 § första stycket eller 12 § första stycket 1 eller

11 kap. 5 § första stycket 1, 2 eller 3 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

f) lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
g) lagen (1999:673) om skatt på avfall,
h) lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,
i) 8 § 1 eller 2 lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,
j) lagen (2017:1200) om skatt på flygresor,
k) 6 § 1 eller 2 b lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga

produkter,

l) lagen (2018:1139) om skatt på spel, eller
m) lagen (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns,
11. den som är skyldig att använda kassaregister enligt 39 kap. 4�6 §§,
12. den som enligt 39 kap. 11 b § är skyldig att tillhandahålla utrustning

så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats, och

13. den som betalar ut ersättning som är underlag för statlig ålders-

pensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålders-pensionsavgift.

Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt

5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)