SFS 2019:1297 Lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter

SFS2019-1297.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter

Utfärdad den 19 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Regionen ska erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter
för att främja deras återgång till eller inträde i arbetslivet.

Det som sägs om regioner i denna lag gäller också kommuner som inte

ingår i en region.

2 § En regions ansvar enligt denna lag omfattar patienter som ges hälso-
och sjukvård enligt 8 kap. 1 eller 2 § eller 15 kap. 1 § hälso- och sjukvårds-
lagen (2017:30).

En region får erbjuda koordineringsinsatser till den som omfattas av en

annan regions ansvar enligt första stycket, om regionerna kommer överens
om det.

En region får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som

regionen ansvarar för enligt denna lag.

3 § Koordineringsinsatser ska ges efter behov inom hälso- och sjukvårds-
verksamheten och bestå av personligt stöd, intern samordning och sam-
verkan med andra aktörer. Regionens ansvar omfattar inte insatser som
andra aktörer ansvarar för enligt andra föreskrifter.

Insatserna ska bara ges om patienten samtycker till det och ska så långt

som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

4 § Om en patient som ges koordineringsinsatser kan antas ha behov av
rehabiliteringsåtgärder enligt 30 kap. socialförsäkringsbalken ska regionen
informera Försäkringskassan om det. Informationen ska bara lämnas om
patienten samtycker till det.

5 § När koordineringsinsatser ges enligt denna lag gäller patientskade-
lagen (1996:799), patientdatalagen (2008:355) och patientsäkerhetslagen
(2010:659).

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2020.

1 Prop. 2019/20:1, utg.omr. 10, bet. 2019/20:SfU1, rskr. 2019/20:125.

SFS

2019:1297

Publicerad
den

23 december 2019

background image

2

SFS

2019:1297

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

LENA HALLENGREN
(Socialdepartementet)