SFS 2019:1298 Lag om ändring i patientskadelagen (1996:799)

SFS2019-1298.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i patientskadelagen (1996:799)

Utfärdad den 19 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § patientskadelagen (1996:799) ska
ha följande lydelse.

5 §2 I denna lag avses med

hälso- och sjukvård: sådan verksamhet som omfattas av hälso- och sjuk-

vårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125), lagen (2001:499) om om-
skärelse av pojkar, lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar
eller lagen (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter,
annan liknande medicinsk verksamhet samt verksamhet inom detaljhandeln
med läkemedel, allt under förutsättning att det är fråga om verksamhet som
utövas av personal som omfattas av 1 kap. patientsäkerhetslagen
(2010:659),

vårdgivare: statlig myndighet, region eller kommun i fråga om sådan

hälso- och sjukvård som myndigheten, regionen eller kommunen har ansvar
för (offentlig verksamhet) samt enskild som bedriver hälso- och sjukvård
(privat vårdgivare).

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2019:20:1, utg.omr. 10, bet. 2019/20:SfU1, rskr. 2019/20:125.

2 Senaste lydelse 2018:746.

SFS

2019:1298

Publicerad
den

23 december 2019