SFS 2019:243 Lag om ändring i rättegångsbalken

SFS2019-243.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i rättegångsbalken

Utfärdad den 9 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 5 och 5 a §§ rättegångsbalken
ska ha följande lydelse.

3 kap.
5 §
2 Rätten ska, om inte något annat följer av andra eller fjärde stycket
eller 5 a § andra stycket 1–3, bestå av minst fem ledamöter vid prövning av
själva saken i

1. mål där prövningstillstånd har beviljats av Högsta domstolen,
2. mål där Högsta domstolen är första domstolsinstans,
3. mål där talan har väckts i hovrätt och överklagande har skett till Högsta

domstolen,

4. mål som har överklagats av Justitiekanslern eller av en justitieombuds-

man, och

5. ärenden om resning, återställande av försutten tid eller klagan över

domvilla, om prövningen inte är enkel.

Om en framställning i ett mål där Högsta domstolen är första domstols-

instans inte innefattar laga skäl för talan eller det annars är uppenbart att
talan är ogrundad, får rätten bestå av tre eller fyra ledamöter när dom i målet
meddelas utan att stämning har utfärdats.

När Högsta domstolen avger ett sådant yttrande som avses i 2 § lagen

(1974:579) om handläggningen av nådeärenden ska rätten bestå av minst tre
ledamöter.

Det som sägs i tredje stycket gäller också vid prövning av själva saken i

ärenden enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott, om inte något annat
följer av 5 a § andra stycket 4, och i ärenden enligt 34 § lagen (1972:260)
om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom.

5 a §3 I andra fall än sådana som avses i 5 § beslutar Högsta domstolen för
varje mål eller ärende hur många ledamöter som ska ingå i rätten.

Det som sägs i första stycket gäller även vid prövning av
1. frågor om beviljande av prövningstillstånd i hovrätt,
2. frågor om återförvisning av mål till hovrätt,
3. överklagande av hovrätts avvisningsbeslut som avses i 54 kap. 17 §,

och

4. frågor om tvångsmedel enligt 16 § femte stycket lagen (1957:668) om

utlämning för brott.

1 Prop. 2018/19:60, bet. 2018/19:JuU17, rskr. 2018/19:196.

2 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2009:344.

3 Senaste lydelse 2009:344.

SFS

2019:243

Publicerad
den

14 maj 2019

background image

2

SFS

2019:243

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)