SFS 2019:244 Lag om ändring i jordabalken

SFS2019-244.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i jordabalken

Utfärdad den 9 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 31 § och 12 kap. 52 och 70 §§
jordabalken2 ska ha följande lydelse.

8 kap.
31 §
3 Beslut av arrendenämnden enligt 9–11 kap. får överklagas till den
hovrätt inom vars domkrets arrendenämnden finns.

12 kap.
52 §
4 Bifalls hyresvärdens talan om att hyresavtalet ska upphöra att gälla,
får hyresgästen i beslutet medges skäligt uppskov med avflyttningen, om
hyresvärden eller hyresgästen begär det. När hyresrätten är förverkad utan
att hyresvärden har sagt upp avtalet att upphöra i förtid, får uppskov på
begäran av hyresgästen endast medges om hyresvärden samtycker till det.

Om förlängningstvisten avgörs efter hyrestidens utgång eller om uppskov

med avflyttningen medges, gäller 51 § första stycket i fråga om hyresvill-
koren för den tid som hyresgästen har rätt att bo kvar i lägenheten efter det
att avtalet upphört.

70 §5 Beslut av hyresnämnden i följande frågor får överklagas inom tre
veckor från den dag beslutet meddelades:

1. åtgärdsföreläggande enligt 11 § första stycket 5 eller 16 § andra

stycket,

2. upprustningsföreläggande eller förbättrings- och ändringsåtgärder

enligt 18 a–18 f eller 18 h §,

3. ändrad användning av lokal enligt 23 § andra stycket,
4. ersättning enligt 24 a §,
5. överlåtelse av hyresrätt enligt 34, 36 eller 37 §,
6. godkännande av överenskommelse som avses i 1 § sjätte stycket, 45 a

eller 56 §,

7. förlängning av hyresavtal enligt 49 §,
8. uppskov med avflyttning enligt 52 §,
9. ändring av hyresvillkor enligt 54 §,
10. återbetalning och fastställande av hyra enligt 55 e §,
11. utdömande av vite enligt 62 §, och
12. föreläggande att lämna ut uppgifter om hyror enligt 64 §.

1 Prop. 2018/19:66, bet. 2018/19:JuU22, rskr. 2018/19:195.

2 Balken omtryckt 1971:1209.

3 Senaste lydelse 2005:1058.

4 Senaste lydelse 1984:694.

5 Senaste lydelse 2006:408.

SFS

2019:244

Publicerad
den

14 maj 2019

background image

2

SFS

2019:244

Beslut av hyresnämnden i följande frågor får inte överklagas:
1. lägenhetsbyte enligt 35 §,
2. upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 40 §, och
3. uppskov med avflyttning enligt 59 §.
Hyresnämnden får tillåta att ett beslut som avses i andra stycket 1 eller 2

överklagas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att över-
klagandet prövas av hovrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)