SFS 2019:245 Lag om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden

SFS2019-245.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden

Utfärdad den 9 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 16 § lagen (1957:390) om fiske-
arrenden2 ska ha följande lydelse.

16 §3 Beslut av arrendenämnden enligt denna lag får överklagas till den
hovrätt inom vars domkrets arrendenämnden finns.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Jan Stockhaus

(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:66, bet. 2018/19:JuU22, rskr. 2018/19:195.

2 Lagen omtryckt 1970:1018.

3 Senaste lydelse 2005:1060.

SFS

2019:245

Publicerad
den

14 maj 2019