SFS 2019:246 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

SFS2019-246.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och

hyresnämnder

Utfärdad den 9 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1973:188) om
arrendenämnder och hyresnämnder2

dels att 2, 5 och 19 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 19 b, 19 c och 29 a §§, och

närmast före 19 c § en ny rubrik av följande lydelse.

2 §3 Arrendenämnden ska bestå av en lagfaren ordförande och två andra
ledamöter, om inte något annat följer av andra eller tredje stycket. Av de
senare ledamöterna ska den ena ha förvärvat erfarenhet av arrendeförhållan-
den, såsom ägare av en jordbruksfastighet eller på liknande sätt. Den andra
ska vara jordbruksarrendator eller, när ärendet gäller bostadsarrende,
bostadsarrendator.

Arrendenämnden kan bestå av ordföranden ensam vid
1. förberedande åtgärder,
2. prövning av en fråga om avvisning av en ansökan eller avskrivning av

ett ärende,

3. handläggning av ett överklagande,
4. medling när sådan lämpligen kan ske utan övriga ledamöters närvaro,
5. prövning av en fråga som inte avgörs genom skiljedom, om det är

tillräckligt med hänsyn till vad ärendet gäller, och

6. prövning av en fråga som avgörs genom skiljedom, om parterna begär

det.

En förberedande åtgärd som kan utföras av ordföranden enligt andra

stycket, och som inte är av sådant slag att den bör förbehållas ordföranden,
får utföras av någon annan som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och
som är anställd vid en hyresnämnd, en allmän domstol eller en allmän
förvaltningsdomstol. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regerings-
formen meddela närmare föreskrifter om detta.

En ledamot i nämnden ska vara svensk medborgare och får inte vara

underårig eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

5 §4 Hyresnämnden ska bestå av en lagfaren ordförande och två andra
ledamöter, om inte något annat följer av tredje stycket eller av 5 a §. Av de
senare ledamöterna ska den ena vara väl förtrogen med förvaltning av
hyresfastigheter. Den andra ska vara väl förtrogen med bostadshyresgästers

1 Prop. 2018/19:66, bet. 2018/19:JuU22, rskr. 2018/19:195.

2 Lagen omtryckt 1985:660.

3 Senaste lydelse 2017:544.

4 Senaste lydelse 2003:32.

SFS

2019:246

Publicerad
den

14 maj 2019

background image

2

SFS

förhållanden eller, när ärendet rör en annan lägenhet än en bostadslägenhet,
med näringsidkande hyresgästers förhållanden. I ärenden enligt 2 kap. 10 §,
4 kap. 6 §, 9 kap. 16 § första stycket 1, 1 a och 2 eller 11 kap. 2 § bostads-
rättslagen (1991:614) ska det som sägs om hyresfastigheter och hyresgästers
förhållanden i stället avse bostadsrättsfastigheter och bostadsrättshavares
förhållanden.

Hyresnämnden får anlita en expert att biträda nämnden, om det behövs

med hänsyn till ärendets beskaffenhet eller om det finns något annat särskilt
skäl för det.

Bestämmelserna i 2 § andra–fjärde styckena tillämpas också i fråga om

hyresnämnden.

Utöver vad som följer av 2 § tredje stycket får en anställd i hyresnämnden

som har tillräcklig kunskap och erfarenhet även pröva en fråga om god-
kännande av en överenskommelse som avses i 12 kap. 45 a och 56 §§ jorda-
balken, om prövningen kan utföras av ordföranden ensam enligt 2 § andra
stycket 5 och prövningen inte är av sådant slag att den bör förbehållas
ordföranden. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen
meddela närmare föreskrifter om detta.

Regeringen kan förordna att det i en hyresnämnd ska finnas flera avdel-

ningar.

Bestämmelserna om hyresnämnden gäller i tillämpliga delar även en av-

delning.

19 § Den som efter förordnande av nämnden har besiktigat en fastighet
eller verkställt en annan utredning har rätt till skälig ersättning av allmänna
medel. Ersättningen fastställs av nämnden.

19 b § Den som hörs i nämnden och som inte är part har rätt till ersättning
för att inställa sig.

Om förhöret har begärts av en part tillämpas 36 kap. 24 § rättegångs-

balken.

Om förhöret inte har begärts av en part ska ersättningen betalas av

allmänna medel. Ersättningen fastställs av nämnden. Regeringen kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om ersätt-
ning.

I fråga om förskott på ersättning tillämpas 36 kap. 25 § rättegångsbalken.

Kostnader


19 c § Vardera parten ska svara för sina kostnader i nämnden.

Om en part har handlat på ett sådant sätt som anges i 18 kap. 6 § rätte-

gångsbalken får nämnden bestämma att den parten ska ersätta de kostnader
som han eller hon har orsakat motparten.

I fråga om hur kostnader ska fördelas i ett ärende som nämnden ska avgöra

genom skiljedom gäller i stället 15 § andra stycket.

29 a § I fråga om dokumentation av berättelser som lämnas i bevissyfte
tillämpas 6 kap. 6 § rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.


2019:246

background image

3

SFS

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Linda Billung

(Justitiedepartementet)


2019:246