SFS 2019:247 Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

SFS2019-247.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Utfärdad den 9 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 3 § bostadsrättslagen
(1991:614) ska ha följande lydelse.

11 kap.
3 §
2 Beslut av hyresnämnden i följande frågor får överklagas till Svea
hovrätt:

1. inträde i föreningen enligt 2 kap. 10 §,
2. skyldighet att upplåta bostadsrätt enligt 4 kap. 6 §,
3. fastställande av hyresvillkor enligt 4 kap. 9 §,
4. godkännande av stämmobeslut enligt 9 kap. 16 § första stycket 1, 1 a

eller 2, och

5. utdömande av vite enligt 11 kap. 2 §.
Ett överklagande ska ges in till hyresnämnden inom tre veckor från den

dag beslutet meddelades.

Beslut av hyresnämnden i fråga om upplåtelse av lägenhet i andra hand

enligt 7 kap. 11 § får inte överklagas. Hyresnämnden får dock tillåta att ett
sådant beslut överklagas till Svea hovrätt om det är av vikt för ledning av
rättstillämpningen att överklagandet prövas av hovrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:66, bet. 2018/19:JuU22, rskr. 2018/19:195.

2 Senaste lydelse 2003:31.

SFS

2019:247

Publicerad
den

14 maj 2019