SFS 2019:248 Lag om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

SFS2019-248.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa

hyresmål i Svea hovrätt

Utfärdad den 9 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:831) om
rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

dels att 6 och 7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 6 a och 6 b §§, av följande

lydelse.

6 § Till en muntlig förhandling eller en förrättning för syn på stället ska
parterna kallas. En part får föreläggas att infinna sig personligen vid vite.

Att en part uteblir från en muntlig förhandling eller en förrättning för syn

på stället hindrar inte att hovrätten handlägger och avgör målet. Om det är
klaganden som uteblir får målet skrivas av från vidare handläggning.
Detsamma gäller om en klagande som har förelagts att infinna sig
personligen inställer sig endast genom ombud.

I kallelsen ska det anges vad följden kan bli om parten uteblir eller

inställer sig endast genom ombud.

6 a § Om ett mål skrivits av enligt 6 § andra stycket, ska hovrätten på
ansökan av klaganden återuppta målet om klaganden hade laga förfall för
sin utevaro eller för att inte infinna sig personligen, och han eller hon inte
har kunnat anmäla det i tid.

En ansökan om återupptagande ska göras skriftligen inom tre veckor från

den dag beslutet meddelades. Om klaganden sedan målet återupptagits
uteblir eller inte följer ett föreläggande att infinna sig personligen, har han
eller hon inte rätt att få målet återupptaget.

6 b § Om ett muntligt bevis kan läggas fram i hovrätten genom en ljud-
och bildupptagning av förhöret vid hyresnämnden, får beviset tas upp på nytt
endast om ytterligare frågor behöver ställas.

7 § Om ett vittne, en sakkunnig eller en part under sanningsförsäkran har
hörts inför hyresnämnden och om avgörandet även i hovrätten beror på
tilltron till den bevisningen, får hyresnämndens beslut inte ändras i den delen
utan att beviset har lagts fram i hovrätten genom en ljud- och bildupptagning
eller har tagits upp på nytt i hovrätten. En sådan ändring får dock göras om
det finns synnerliga skäl för att bevisets värde är ett annat än hyresnämnden
antagit.

1 Prop. 2018/19:66, bet. 2018/19:JuU22, rskr. 2018/19:195.

SFS

2019:248

Publicerad
den

14 maj 2019

background image

2

SFS

2019:248

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Linda Billung
(Justitiedepartementet)