SFS 2019:250 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

SFS2019-250.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i konkurslagen (1987:672)

Utfärdad den 9 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om konkurslagen (1987:672)2

dels att 15 kap. 6–8 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 15 kap. 5 § och rubriken närmast före 15 kap. 5 § ska ha följande

lydelse.

15 kap.

Registrering av konkurser3

5 §4 I lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års
insolvensförordning finns bestämmelser om registrering av konkurser i ett
insolvensregister.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för konkurser som har beslutats

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:48, bet. 2018/19:CU15, rskr. 2018/19:205.

2 Senaste lydelse av

15 kap. 6 § 2004:241

15 kap. 7 § 1995:793

15 kap. 8 § 2004:241.

3 Senaste lydelse 1995:793.

4 Senaste lydelse 2018:713.

SFS

2019:250

Publicerad
den

14 maj 2019