SFS 2019:252 Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

SFS2019-252.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:184) om behandling av

uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Utfärdad den 9 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 1 § och 2 kap. 14 § lagen
(2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verk-
samhet2 ska ha följande lydelse.

1 kap.
1 §
3 Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Krono-
fogdemyndighetens verksamhet med utsökning och indrivning, skuld-
sanering, F-skuldsanering, betalningsföreläggande och handräckning, euro-
peiskt betalningsföreläggande, tillsyn i konkurs samt i annan verksamhet
som särskilt åligger Kronofogdemyndigheten, om behandlingen är helt eller
delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i
en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning
eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Lagen tillämpas dock inte
vid behandling av personuppgifter i insolvensregistret över skuldsaneringar
och F-skuldsaneringar enligt lagen (2017:473) med kompletterande bestäm-
melser till 2015 års insolvensförordning.

Bestämmelserna i 4, 5 och 7 §§, 2 kap. samt 3 kap. 3 a § gäller även vid

behandling av uppgifter om juridiska personer och avlidna.

2 kap.
14 §
4 Uppgifter får behandlas i databasen för att tillhandahålla information
som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för

1. handläggning av ärenden om skuldsanering och F-skuldsanering,
2. förebyggande av överskuldsättning,
3. att föra ett insolvensregister över skuldsaneringar och F-skuldsane-

ringar enligt lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015
års insolvensförordning, och

4. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

1 Prop. 2018/19:48, bet. 2018/19:CU15, rskr. 2018/19:205.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:733.

3 Senaste lydelse 2016:685.

4 Senaste lydelse 2018:230.

SFS

2019:252

Publicerad
de

n 14 maj 2019

background image

2

SFS

2019:252

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)