SFS 2019:252 Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

SFS2019-252.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:ABCDEE+Calibri;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:DTEGFM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:PGZVRO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:ZONYJF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:16px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+Calibri;color:#000000;} .ft116{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft117{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:ZPIGNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2001:184) om behandling av </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 9 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 1 � och 2 kap. 14 � lagen <br/>(2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verk-<br/>samhet2 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>1 kap. <br/>1 �</b>3 Denna lag till�mpas vid behandling av personuppgifter i Krono-<br/>fogdemyndighetens verksamhet med uts�kning och indrivning, skuld-<br/>sanering, F-skuldsanering, betalningsf�rel�ggande och handr�ckning, euro-<br/>peiskt betalningsf�rel�ggande, tillsyn i konkurs samt i annan verksamhet <br/>som s�rskilt �ligger Kronofogdemyndigheten, om behandlingen �r helt eller <br/>delvis automatiserad eller om uppgifterna ing�r i eller �r avsedda att ing� i <br/>en strukturerad samling av personuppgifter som �r tillg�ngliga f�r s�kning <br/>eller sammanst�llning enligt s�rskilda kriterier. Lagen till�mpas dock inte <br/>vid behandling av personuppgifter i insolvensregistret �ver skuldsaneringar <br/>och F-skuldsaneringar enligt lagen (2017:473) med kompletterande best�m-<br/>melser till 2015 �rs insolvensf�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i 4, 5 och 7 ��, 2 kap. samt 3 kap. 3 a � g�ller �ven vid </p> <p style="position:absolute;top:724px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">behandling av uppgifter om juridiska personer och avlidna. </p> <p style="position:absolute;top:765px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>2 kap. <br/>14 �</b>4 Uppgifter f�r behandlas i databasen f�r att tillhandah�lla information <br/>som beh�vs i Kronofogdemyndighetens verksamhet f�r </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">1. handl�ggning av �renden om skuldsanering och F-skuldsanering,<br/>2. f�rebyggande av �verskulds�ttning,<br/>3. att f�ra ett insolvensregister �ver skuldsaneringar och F-skuldsane-</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">ringar enligt lagen (2017:473) med kompletterande best�mmelser till 2015 <br/>�rs insolvensf�rordning, och </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. tillsyn, kontroll, uppf�ljning och planering av verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 2019. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2018/19:48, bet. 2018/19:CU15, rskr. 2018/19:205. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:733. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2016:685. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">4 Senaste lydelse 2018:230. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> 2019:252</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft117">Publicerad <br/>de</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:663px;white-space:nowrap" class="ft112">n 14 maj 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2019:252</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Martina L�fstrand <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2001:184) om behandling av

uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Utf�rdad den 9 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 1 � och 2 kap. 14 � lagen
(2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verk-
samhet2 ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.
1 �
3 Denna lag till�mpas vid behandling av personuppgifter i Krono-
fogdemyndighetens verksamhet med uts�kning och indrivning, skuld-
sanering, F-skuldsanering, betalningsf�rel�ggande och handr�ckning, euro-
peiskt betalningsf�rel�ggande, tillsyn i konkurs samt i annan verksamhet
som s�rskilt �ligger Kronofogdemyndigheten, om behandlingen �r helt eller
delvis automatiserad eller om uppgifterna ing�r i eller �r avsedda att ing� i
en strukturerad samling av personuppgifter som �r tillg�ngliga f�r s�kning
eller sammanst�llning enligt s�rskilda kriterier. Lagen till�mpas dock inte
vid behandling av personuppgifter i insolvensregistret �ver skuldsaneringar
och F-skuldsaneringar enligt lagen (2017:473) med kompletterande best�m-
melser till 2015 �rs insolvensf�rordning.

Best�mmelserna i 4, 5 och 7 ��, 2 kap. samt 3 kap. 3 a � g�ller �ven vid

behandling av uppgifter om juridiska personer och avlidna.

2 kap.
14 �
4 Uppgifter f�r behandlas i databasen f�r att tillhandah�lla information
som beh�vs i Kronofogdemyndighetens verksamhet f�r

1. handl�ggning av �renden om skuldsanering och F-skuldsanering,
2. f�rebyggande av �verskulds�ttning,
3. att f�ra ett insolvensregister �ver skuldsaneringar och F-skuldsane-

ringar enligt lagen (2017:473) med kompletterande best�mmelser till 2015
�rs insolvensf�rordning, och

4. tillsyn, kontroll, uppf�ljning och planering av verksamheten.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 2019.

1 Prop. 2018/19:48, bet. 2018/19:CU15, rskr. 2018/19:205.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:733.

3 Senaste lydelse 2016:685.

4 Senaste lydelse 2018:230.

SFS

2019:252

Publicerad
de

n 14 maj 2019

background image

2

SFS

2019:252

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Martina L�fstrand
(Finansdepartementet)

;