SFS 2019:253 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (2016:675)

SFS2019-253.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skuldsaneringslagen (2016:675)

Utfärdad den 9 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i skuldsaneringslagen (2016:675)
ska införas en ny paragraf, 60 §, av följande lydelse.

60 § I lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års
insolvensförordning finns bestämmelser om registrering av skuldsaneringar
i ett insolvensregister.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:48, bet. 2018/19:CU15, rskr. 2018/19:205.

SFS

2019:253

Publicerad
den

14 maj 2019

;